MASTER B 5 ECA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 36
21
PL
WA
Ż
NE!!! Prosimy o dok
ł
adne zapoznanie si
ę
z tre
ś
ci
ą
instrukcji przed uruchomieniem, napraw
ą
, lub czyszczeniem
urz
ą
dzenia. Niew
ł
a
ś
ciwe u
ż
ytkowanie nagrzewnicy powietrza mo
ż
e
spowodowa
ć
ci
ęż
kie zranienie, poparzenie, pora
ż
enie pr
ą
dem
elektrycznym lub by
ć
przyczyn
ą
po
ż
aru.
1.
Instrukcje bezpiecze
ń
stwa.
Niniejsze urz
ą
dzenie jest przeznaczone do u
ż
ytku w zamkni
ę
tych
pomieszczeniach, np. w magazynach, sklepach, domach. Urz
ą
dzenie
odpowiada dyrektywie 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (zmiany
91/263/EEC, 92/31/EEC) i 93/68EEC wraz z normami
zharmonizowanymi: EN 60335-1, EN 60335-2-30.
OSTRZE
Ż
ENIE!!! Nie umieszcza
ć
urz
ą
dzenia bezpo
ś
rednio pod
ś
ciennym
gniazdem
wtyczkowym.
Nie
dotyka
ć
elementów
wewn
ę
trznych urz
ą
dzenia.
-
Nie przykrywa
ć
ani nie zakrywa
ć
urz
ą
dzenia w czasie pracy
z powodu mo
ż
liwo
ś
ci jego przegrzania.
Nie u
ż
ywa
ć
urz
ą
dzenia w pobli
ż
u miejsc wilgotnych, takich jak
zbiorniki z wod
ą
, wanny, prysznice, baseny. Kontakt z wod
ą
mo
ż
e
spowodowa
ć
zwarcie lub pora
ż
enie pr
ą
dem elektrycznym.
Urz
ą
dzenie powinno by
ć
trzymane z dala od materia
ł
ów palnych.
Minimalna bezpieczna odleg
ł
o
ść
wynosi 0,5 m. Nie dostosowanie
si
ę
do tego przepisu grozi po
ż
arem.
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
nagrzewnicy w pomieszczeniach zapylonych
oraz takich gdzie znajduje si
ę
benzyna, rozpuszczalniki, farby lub
inne
paruj
ą
ce
materia
ł
y
ł
atwopalne.
Praca
urz
ą
dzenia
mo
ż
e
spowodowa
ć
wybuch tych substancji.
Nagrzewnicy nie powinno si
ę
u
ż
ywa
ć
obok firanek i innych
tekstyliów, aby unikn
ąć
ich zapalenia.
Nale
ż
y zachowa
ć
szczególn
ą
ostro
ż
no
ść
, gdy w pobli
ż
u pracuj
ą
cego
urz
ą
dzenia znajduj
ą
si
ę
dzieci i zwierz
ę
ta.
Urz
ą
dzenie mo
ż
e by
ć
zasilane tylko ze
ź
ród
ł
a napi
ę
cia, które
odpowiada wymogom podanym na tabliczce znamionowej.
Do pod
łą
czenia u
ż
ywa
ć
nale
ż
y tylko przewodu elektrycznego, z
przewodem uziemiaj
ą
cym, aby w stanach awaryjnych unikn
ąć
pora
ż
enia pr
ą
dem elektrycznym.
Nie nale
ż
y wy
łą
cza
ć
urz
ą
dzenia poprzez wyci
ą
gni
ę
cie wtyczki
zasilaj
ą
cej
z
gniazda
sieciowego.
Urz
ą
dzenie
musi
zosta
ć
sch
ł
odzone prac
ą
wentylatora.
Urz
ą
dzenie w czasie, gdy nie jest u
ż
ywane, powinno by
ć
od
łą
czone
od gniazda, aby nie spowodowa
ł
o niezamierzonych uszkodze
ń
.
Przed zdj
ę
ciem obudowy urz
ą
dzenia, obowi
ą
zkowo sprawdzi
ć
, czy
wtyczka
zasilaj
ą
ca
jest
wyci
ą
gni
ę
ta
z
gniazda.
Elementy
wewn
ę
trzne mog
ą
by
ć
pod napi
ę
ciem.
2.
Rozpakowanie i transport.
Po otwarciu opakowania wyj
ąć
ze
ś
rodka urz
ą
dzenie oraz wszystkie
przedmioty
które
zosta
ł
y
wykorzystane
do
zabezpieczenia
urz
ą
dzenia w czasie transportu
W przypadku, gdy urz
ą
dzenie wygl
ą
da na uszkodzone, nale
ż
y o tym
natychmiast poinformowa
ć
sprzedawc
ę
, u którego urz
ą
dzenie
zosta
ł
o zakupione.
Do przenoszenia urz
ą
dzenia s
ł
u
żą
uchwyty nr.6 rys.1,2
Urz
ą
dzenie
powinno
by
ć
transportowane
w
oryginalnym
opakowaniu, wraz z zabezpieczeniami.
3.
Opis elementów produktu.
Patrz rysunki 1-2. str. 2
1) Uchwyt pokrywy gniazda zasilaj
ą
cego
2) RESET
3) Prze
łą
cznik
4) Termostat
5) Czujka termostatu
6) Uchwyt
7) Wtyczka
8) Czujka termostatu pomieszczeniowego
4.
Po za
łą
czeniu urz
ą
dzenia
OSTRZE
Ż
ENIE!!! Przed za
łą
czeniem urz
ą
dzenia prosimy uwa
ż
nie
przeczyta
ć
instrukcj
ę
bezpiecze
ń
stwa co pozwoli na prawid
ł
owe
u
ż
ytkowanie urz
ą
dzenia.
Nale
ż
y upewni
ć
si
ę
, czy przewód elektryczny nie jest w
ż
aden sposób
uszkodzony.
W
przypadku
jego
uszkodzenia,
sprzedawca,
autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba powinna przewód
natychmiast wymieni
ć
. Nale
ż
y równie
ż
upewni
ć
si
ę
, czy parametry
elektryczne
ź
ród
ł
a zasilania odpowiadaj
ą
danym technicznym z
instrukcji
lub
danym
figuruj
ą
cym
na
tabliczce
znamionowej
urz
ą
dzenia.
Ustawi
ć
urz
ą
dzenie w pozycji stoj
ą
cej. Sprawdzi
ć
, czy prze
łą
cznik
jest w pozycji „0” rys.3. Pod
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie do sieci elektrycznej.
Przekr
ę
ci
ć
kolejno prze
łą
cznik w odst
ę
pie 5-sekundowym na
odpowiedni
ą
pozycj
ę
:
Tylko wentylator – rys. 4.
I stopie
ń
ogrzewania – rys. 5.
II stopie
ń
ogrzewania – rys. 6.
5.
Wy
łą
czanie urz
ą
dzenia
Aby wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie, nale
ż
y przekr
ę
ci
ć
prze
łą
cznik w pozycj
ę
„0”.Po wy
łą
czeniu ogrzewania wentylator powinien pracowa
ć
jeszcze
przez 3 minuty.
6.
Regulacja temperatury
Poprzez regulacj
ę
pokr
ę
t
ł
em steruj
ą
cym termostatu (rys. 7 str2 .)
mo
ż
na regulowa
ć
temperatur
ę
w pomieszczeniu. Po osi
ą
gni
ę
ciu
zadanej temperatury, termostat automatycznie wy
łą
czy elementy
grzejne. Wentylator nadal b
ę
dzie pracowa
ł
, aby urz
ą
dzenie si
ę
nie
przegrza
ł
o. Gdy temperatura spadnie ponownie poni
ż
ej ustalonego
poziomu, elementy grzejne za
łą
cz
ą
si
ę
samoczynnie.
7.
Wy
łą
cznika termiczny „RESET”.
Aby podnie
ść
poziom bezpiecze
ń
stwa, w urz
ą
dzeniu znajduje si
ę
wbudowany wy
łą
cznik termiczny, który automatycznie wy
łą
cza
zasilanie grza
ł
ek po przekroczeniu bezpiecznej temperatury. W
przypadku jego zadzia
ł
ania urz
ą
dzenie nale
ż
y wystudzi
ć
i znale
źć
powód wy
łą
czenia. Nast
ę
pnie
nale
ż
y, za pomoc
ą
cienkiego
przyrz
ą
du, wcisn
ąć
przycisk „RESET” (rys. 7.) w celu odblokowania
wy
łą
cznika termicznego. W sytuacji, gdy nagrzewnica nie daje si
ę
za
łą
czy
ć
, nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
ze sprzedawc
ą
lub autoryzowanym
punktem serwisowym.
8.
Okresowe sk
ł
adowanie.
Gdy przez d
ł
u
ż
szy czas nie u
ż
ywamy urz
ą
dzenia, przed schowaniem
nale
ż
y
go
wyczy
ś
ci
ć
,
przedmuchuj
ą
c
wn
ę
trze
spr
ęż
onym
powietrzem. Urz
ą
dzenie nale
ż
y trzyma
ć
w miejscu suchym, czystym.
Przed ponownym u
ż
yciem skontrolowa
ć
czy przewód elektryczny nie
jest uszkodzony. W przypadku jakiejkolwiek w
ą
tpliwo
ś
ci prosimy o
kontakt ze sprzedawc
ą
lub autoryzowanym punktem serwisowym.
9.
Kontrola dzia
ł
ania.
Co najmniej raz w roku urz
ą
dzenie nale
ż
y dostarczy
ć
do serwisu w
celu dokonania przegl
ą
du technicznego.
Jakikolwiek przegl
ą
d czy
napraw
ę
, mo
ż
e wykonywa
ć
tylko przeszkolony
i upowa
ż
niony przez
producenta personel
10.
ROZWI
Ą
ZYWANIE PROBLEMÓW
RODZAJ USTERKI
POWÓD
ROZWI
Ą
ZANIE
Silnik pracuje, ale urz
ą
dzenie nie grzeje
Zadzia
ł
a
ł
bezpiecznik termiczny
Uszkodzony termostat
Uszkodzony element grzejny
Wcisn
ąć
przycisk „RESET” po sch
ł
odzeniu
Wymieni
ć
termostat
Wymieni
ć
element grzejny
Silnik nie pracuje ale grza
ł
ki rozgrzewaj
ą
si
ę
Uszkodzony silnik
Zablokowany wentylator
Uszkodzony wy
łą
cznik
Wymieni
ć
silnik
Odblokowa
ć
/ wyczy
ś
ci
ć
wentylator
Wymieni
ć
wy
łą
cznik
Ca
ł
e urz
ą
dzenie nie dzia
ł
a
Przerwa w obwodzie elektrycznym
Uszkodzony wy
łą
cznik
Sprawdzi
ć
pod
łą
czenie zasilania
Wymieni
ć
wy
łą
cznik
Zmniejszony przep
ł
yw powietrza
Zanieczyszczony kana
ł
powietrzny
Uszkodzony silnik
Udro
ż
ni
ć
Wymieni
ć
silnik
Образец
Мануал подходит для устройств