MASTER B 5 ECA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 36
28
TR
ÖNEML
İ
!!! Cihaz
ı
çal
ı
ş
t
ı
rmadan, onar
ı
m
ı
yapt
ı
rmadan veya
temizletmeden önce kullanma k
ı
lavuzunu dikkatli okuyun! Hava
ı
s
ı
tma cihaz
ı
n
ı
n yanl
ı
ş
kullan
ı
m
ı
, a
ğ
ı
r yaralanma, yanma, elektrik
çarp
ı
ş
ı
na veya yang
ı
na neden olabilir.
1.
Emniyet k
ı
lavuzu
İş
bu cihaz, depo, dükkan, ev gibi kapal
ı
mekanlarda kullan
ı
lmak üzere
üretilmi
ş
tir. Cihaz, 91/ 263/EEC 92/31/EEC de
ğ
i
ş
iklikleri ve EN
60335-1 ile EN 60335-2-30 uyumlu haline getirilmi
ş
normlar
ı
dahil
olmak üzere 73/23/EEC/ ve 89/336/EEC yönergelerine uygundur.
UYARI! Cihaz
ı
do
ğ
rudan duvardaki prizlerinin alt
ı
na koymay
ı
n.
Cihaz
ı
n iç elemenlar
ı
na dokunmay
ı
n!
-
Fazla
ı
s
ı
nma tehlikesi oldu
ğ
undan çal
ı
ş
t
ı
rma s
ı
ras
ı
nda
makinay
ı
örtmeyin
Cihaz, su deposu, banyo küveti, du
ş
, havuz gibi nemli yerlere yak
ı
n
çal
ı
ş
t
ı
rmamal
ı
d
ı
r. Su ile temas
ı
, k
ı
sa devre veya elektrik çarp
ı
ş
ı
na
yol açabilir.
Makina kolay yan
ı
c
ı
maddelerden uzak bir yerde tutulmal
ı
. Güvenli
olan en k
ı
sa mesafe 0,5 metredir.
Bu yönergeye uyulmamas
ı
halinde yang
ı
n tehlikesi vard
ı
r.
Hava
ı
s
ı
tma cihaz
ı
tozlu mekanlarda ve benzin, erici s
ı
v
ı
, boya veya
ba
ş
ka buharla
ş
abilir yan
ı
c
ı
maddelerin bulundu
ğ
u mekanlarda
kullan
ı
lmamal
ı
d
ı
r.
Makinan
ı
n
çal
ı
ş
mas
ı
bu
maddelerinin
patlamas
ı
na yol açabilir.
Hava
ı
s
ı
tma cihaz
ı
, yanmas
ı
n
ı
engellemek için perde veya ba
ş
ka
tekstillerin
yak
ı
n
ı
nda
kullan
ı
lmamal
ı
d
ı
r.
Çal
ı
ş
an
makinan
ı
n
yak
ı
n
ı
nda çocuk veya hayvan
ı
n bulunmas
ı
halinde özel tedbir
al
ı
nmal
ı
d
ı
r.
Makina, sadece özde
ğ
erler levhas
ı
ndaki özelliklere uygun olan güç
kaynaklar
ı
ndan beslenebilir.
Ar
ı
za durumlar
ı
nda elektrik çarp
ı
ş
ı
ndan kaç
ı
nmak amac
ı
yla cihaz
ı
ba
ğ
lamak için sadece topraklama kablosu olan elektrik kablosu
kullan
ı
labilir.
Cihaz beslenme
ş
ebeke konta
ğ
ı
ndan do
ğ
rudan prizden ç
ı
kart
ı
lmak
süretiyle
kapat
ı
lmamal
ı
d
ı
r.
Makina,
ventilatörün
çal
ı
ş
mas
ı
yla
so
ğ
utulmal
ı
d
ı
r.
Beklenmeyen ar
ı
zalara yol açmamas
ı
için cihaz çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmad
ı
ğ
ı
sürece elektrik konta
ğ
ı
ndan çekili halde b
ı
rak
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Cihaz, içinde voltajl
ı
parçalar
ı
içerdi
ğ
inden dolay
ı
gövdesini
sökmeden önce prizin duvar konta
ğ
ı
ndan ç
ı
kart
ı
l
ı
p ç
ı
kart
ı
lmad
ı
ğ
ı
kesinlikle kontrol edilmelidir.
2.
Ambalaj
ı
n ç
ı
kart
ı
lmas
ı
ve nakliyat
ı
.
Ambalaj
ı
n
ı
açt
ı
ktan sonra paketin içinden cihaz
ı
n kendisini ve
nakliyat
ı
s
ı
ras
ı
nda makinay
ı
korumak amac
ı
yla kullan
ı
lm
ı
ş
tüm
objeler ç
ı
krt
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Cihaz
ı
n hasarl
ı
olmas
ı
halinde cihaz
ı
n sat
ı
n al
ı
nd
ı
ğ
ı
sat
ı
c
ı
ya hemen
bilgi verilmelidir.
Cihaz
ı
ta
ş
ı
mak için 2. sayfa 1,2 nolu resimlerde gösterilen 6 nolu
kollar kullan
ı
lmal
ı
d
ı
r.
Cihaz,
tüm
emniyet
elemanlar
ı
dahil
orjinal
ambalaj
ı
nda
nakledilmelidir.
3.
Cihaz parçalar
ı
n
ı
n tan
ı
m
ı
2. sayfadaki 1-2 nolu resimlere bak
ı
n
1) Besleme prizi kapa
ğ
ı
tutaca
ğ
ı
2) RESET
3) Çal
ı
ş
t
ı
rma dü
ğ
mesi
4) Termostat
5) Termostat detektörü
6) Kol
7) Priz
8) Oda termostat detektörü
4.
Cihaz
ı
n ba
ğ
lanmas
ı
UYARI! ! !Makinay
ı
ba
ğ
lamadan önce makinan
ı
n do
ğ
ru bir
ş
ekilde
çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
layan emniyet k
ı
lavuzunu okuman
ı
z rica olunur.
Elektrik kablosunun herhangi bir
ş
ekilde bozulup bozulmad
ı
ğ
ı
konusunda emin olman
ı
z laz
ı
m. Bozulmas
ı
halinde sat
ı
c
ı
s
ı
, sertifikal
ı
servis hizmeti veya yetkili ki
ş
i bu kabloyu derhal de
ğ
i
ş
tirmelidir.
Ayr
ı
ca güç kayna
ğ
ı
n
ı
n özelliklerinin cihaz
ı
n özde
ğ
erler levhas
ı
ndaki
veya kullanma k
ı
lavuzundaki
teknik bilgilere uyup uymad
ı
ğ
ı
kontrol
edilmelidir.
Cihaz
ı
dik durumuna getirin. 3. resimde gösterildi
ğ
i gibi çal
ı
ş
t
ı
rma
ğ
mesinin O durumunda olup olmad
ı
ğ
ı
n
ı
kontrol edin. Makinay
ı
elektrik
ş
ebekesine ba
ğ
lay
ı
n. Çal
ı
ş
t
ı
rma dü
ğ
mesini be
ş
er saniye
aral
ı
klarla s
ı
rayla uygun duruma getirin.
sadece ventilatör – 4. resim
I
ı
s
ı
tma derecesi – 5. resim
II
ı
s
ı
tma derecesi – 6. resim
5.
Cihaz
ı
n kapat
ı
lmas
ı
Makinay
ı
kapatmak
için
çal
ı
ş
t
ı
rma
ğ
mesi
O
durumuna
getirilmelidir. Is
ı
tmay
ı
kapatt
ı
ktan sonra ventilatör yakla
ş
ı
k 3 dakika
daha çal
ı
ş
mal
ı
d
ı
r.
6.
Derecenin ayarlanmas
ı
2. sayfa 7 nolu resimde gösterildi
ğ
i gibi termostat
ı
n ayar dü
ğ
mesini
çal
ı
ş
t
ı
rarak mekanda hava derecesi ayaralanabilir.
İ
stenilen derece
ayarland
ı
ktan sonra termostat otomatik olarak
ı
s
ı
t
ı
c
ı
elemanlar
ı
n
ı
kapat
ı
r. Cihaz
ı
n fazla
ı
s
ı
nmamas
ı
için ventilatör hala çal
ı
ş
acakt
ı
r.
Hava derecesinin ayarlanm
ı
ş
seviyenin alt
ı
na tekrar dü
ş
mesi halinde
ı
s
ı
t
ı
c
ı
elemanlar
ı
otomatik olarak çal
ı
ş
maya geçer.
7.
Termik RESET dü
ğ
mesi
Cihaz
ı
n emniyet seviyesini artt
ı
rmak için makinan
ı
n içine tak
ı
lm
ı
ş
ve
hava
derecesinin
güvenli
seviyeyi
a
ş
mas
ı
durumunda
ı
s
ı
t
ı
c
ı
ı
zgaralar
ı
n
ı
n beslenmesini otomatik olarak kesen termik dü
ğ
me
bulunmaktad
ı
r. Bu dü
ğ
me çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
nda makina so
ğ
utulmal
ı
ve
ğ
menin çal
ı
ş
mas
ı
n
ı
n nedeni tespit edilmelidir. Sonra termik
ğ
mesinin kilidini açmak amac
ı
yla ince bir aletin yard
ı
m
ı
yla
RESET dü
ğ
mesi (7 nolu resim) kapat
ı
lmal
ı
d
ı
r. Hava
ı
s
ı
t
ı
c
ı
cihaz
ı
n
ı
n
ba
ğ
lanamamas
ı
halinde sat
ı
c
ı
veya yetkili servis hizmet yeri ile temas
kurulmal
ı
d
ı
r.
8.
Periyodik depolama
Cihaz
ı
n uzun süre kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
sürece makina kald
ı
r
ı
lmadan önce
içine bas
ı
nçl
ı
hava üflenerek temizlenmelidir. Makina kuru ve temiz
bir yerde muhafaza edilmelidir.
Tekrar kullanmadan önce elektrik kablosunun bozulup bozulmad
ı
ğ
ı
kontrol edilmelidir. Herhangi ku
ş
kunun duyulmas
ı
halinde sat
ı
c
ı
veya
sertifikal
ı
servis hizmet yeri ile temasa geçmeniz önerilir.
9.
Çal
ı
ş
man
ı
n kontrolü
En az senede bir cihaz
ı
n teknik bak
ı
m
ı
n
ı
yapt
ı
rmak amac
ı
yla makina
servise getirilmelidir. Bak
ı
m veya onar
ı
m
ı
sadece üreticisi taraf
ı
ndan
verilen yetki sahibi ve e
ğ
itilmi
ş
bir personel yapabilir.
10.
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
ARIZA TÜRÜ
OLASI SEBEP
ÇÖZÜM
Motor
çal
ı
ş
ı
m
ı
ş
ama
cihaz
ı
s
ı
tmam
ı
ş
t
ı
r
Termik sigortas
ı
çal
ı
ş
t
ı
.
Termostat ar
ı
zal
ı
d
ı
r
Is
ı
t
ı
c
ı
eleman ar
ı
zal
ı
d
ı
r.
So
ğ
utmadan sonra RESET dü
ğ
mesi çal
ı
ş
t
ı
r
ı
lmal
ı
Termostat de
ğ
i
ş
tirilmeli
Is
ı
t
ı
c
ı
eleman de
ğ
i
ş
tirilmeli
Motor
çal
ı
ş
mam
ı
ş
ama
ı
st
ı
c
ı
ı
zgaralar
ı
ı
s
ı
nm
ı
ş
t
ı
r
Motor ar
ı
zal
ı
d
ı
r.
Ventilatör bloke edilmi
ş
tir.
Çal
ı
ş
t
ı
rma dü
ğ
mesi ar
ı
zal
ı
d
ı
r.
Motor de
ğ
i
ş
tirilmeli
Ventilatörün kilidi aç
ı
lmal
ı
/ ventilatör temizlenmeli
Çal
ı
ş
t
ı
rma dü
ğ
mesi de
ğ
i
ş
tirilmeli
Tüm cihaz çal
ı
ş
mam
ı
ş
Elektrik devresinde kopukluk vard
ı
r.
Çal
ı
ş
t
ı
rma dü
ğ
mesi ar
ı
zal
ı
d
ı
r.
Güç kayna
ğ
ı
na yap
ı
lan ba
ğ
lant
ı
s
ı
kontrol edilmelidir
Çal
ı
ş
t
ı
rma dü
ğ
mesi de
ğ
i
ş
tirilmeli
Hava ak
ı
m
ı
azalt
ı
lm
ı
ş
t
ı
r
Hava kanal
ı
kirlenmi
ş
tir.
Motor ar
ı
zal
ı
d
ı
r.
Kanal
ı
n aç
ı
k olmas
ı
sa
ğ
lanmal
ı
Motor de
ğ
i
ş
tirilmeli
Образец
Мануал подходит для устройств