MASTER BG 100 PD скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 22)

Языки: Русский
Страницы:22
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 22
NAGRZEWNICA POWIETRZA
3
OPIS
Nagrzewnica jest przeznaczona do stosowania w ma
ł
ych i
ś
rednich pomieszczeniach, w których niezb
ę
dny jest sta
ł
y
system ogrzewania. W komorze spalania nagrzewnicy
spalane jest paliwo i wytwarzane s
ą
gor
ą
ce spaliny, które
przep
ł
ywaj
ą
przez kana
ł
y wymiennika ciep
ł
ego powietrza.
Wymiennik owiewany jest powietrzem, które ogrzewa si
ę
od jego powierzchni. Komora spalania i wymiennik ciep
ł
ego
powietrza skonstruowane s
ą
w taki sposób,
ż
e powietrze
owiewaj
ą
ce wymiennik nie miesza si
ę
ze spalinami. Dzi
ę
ki
temu otrzymujemy czyste ciep
ł
e powietrze. Sch
ł
odzone
spaliny wyprowadzane s
ą
na zewn
ą
trz przez wylot spalin.
Do którego nale
ż
y pod
łą
czy
ć
komin, który musi by
ć
na tyle
du
ż
y aby zapewni
ć
prawid
ł
owe i efektywne odprowadzanie
spalin.
ZALECENIA OGÓLNE
Nagrzewnica
wyposa
ż
ona
jest
w
specjalny
palnik
wentylatorowy. U
ż
ywaj
ą
c jej zawsze nale
ż
y stosowa
ć
si
ę
do wszystkich lokalnych przepisów i wymaga
ń
. Ponadto
nale
ż
y pami
ę
ta
ć
aby:
• Przed instalacj
ą
, uruchomieniem i obs
ł
ug
ą
nagrzewnicy
przeczyta
ć
dok
ł
adnie
instrukcj
ę
obs
ł
ugi
i
ś
ci
ś
le
si
ę
stosowa
ć
do zalece
ń
w niej zawartych.
• U
ż
ywa
ć
nagrzewnicy tylko w miejscach gdzie nie ma
materia
ł
ów
ł
atwopalnych.
• Zapewni
ć
ł
atwy dost
ę
p do sprz
ę
tu przeciwpo
ż
arowego
osobom obs
ł
uguj
ą
cym nagrzewnic
ę
.
• U
ż
ywa
ć
nagrzewnicy jedynie w miejscach dobrze
wentylowanych.
• Nagrzewnica by
ł
a umieszczona na równej, poziomej i
trwa
ł
ej powierzchni.
• Sprawdzi
ć
nagrzewnic
ę
przed uruchomieniem, a tak
ż
e
regularnie sprawdza
ć
podczas dzia
ł
ania.
• Do nagrzewnicy nie mia
ł
y dost
ę
pu dzieci i zwierz
ę
ta.
• Zawsze od
łą
cza
ć
nagrzewnice od zasilania elektrycznego
gdy jej nie u
ż
ywamy.
• Nie pod
łą
cza
ć
do nagrzewnicy innego palnika oraz nie
podwy
ż
sza
ć
wydajno
ś
ci palnika ponad maksymaln
ą
moc
ciepln
ą
, która jest podana w specyfikacji technicznej oraz
na tabliczce znamionowej.
• Nie blokowa
ć
wlotu i wylotu powietrza, poniewa
ż
mog
ł
oby
to doprowadzi
ć
do przeci
ąż
enia silnika wentylatora a w
konsekwencji do przegrzania urz
ą
dzenia.
Nagrzewnica
wyposa
ż
ona
jest
w
dwa
urz
ą
dzenia
zabezpieczaj
ą
ce, które uruchamiaj
ą
si
ę
w przypadku
powa
ż
nych nieprawid
ł
owo
ś
ci w pracy nagrzewnicy:
• Termostat zabezpieczaj
ą
cy przed przegrzaniem (TS) z
r
ę
cznym ponownym za
łą
czaniem: uruchamia si
ę
, gdy
temperatura komory spalania wzro
ś
nie ponad ustalon
ą
warto
ść
maksymaln
ą
. W przypadku zadzia
ł
ania termostatu
zapali si
ę
lampka kontrolna (8) i nagrzewnica przestanie
pracowa
ć
.
• Przeka
ź
nik termiczny (RT): uruchamia si
ę
, gdy silnik
wentylatora
zaczyna
pobiera
ć
pr
ą
d
przewy
ż
szaj
ą
cy
dopuszczaln
ą
warto
ść
maksymaln
ą
. Zapala si
ę
lampka
kontrolna (9) i nagrzewnica przestaje pracowa
ć
.
Natomiast palnik wyposa
ż
ony jest w fotokomórk
ę
która
odcina dop
ł
yw paliwa w przypadku zaniku p
ł
omienia.
Wówczas zapala si
ę
lampka ponownego uruchamiania,
która znajduje si
ę
na obudowie palnika.
Je
ś
li którekolwiek z tych urz
ą
dze
ń
zabezpieczaj
ą
cych
zadzia
ł
a
ł
o, przed ponownym za
łą
czeniem nagrzewnicy
nale
ż
y ustali
ć
przyczyn
ę
i j
ą
usun
ąć
(patrz. ZAUWA
Ż
ONE
USTERKI, PRZYCZYNY I SPOSOBY USUWANIA).
INSTALACJA
PO
Ł
ACZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO I
USTAWIENIA
Ka
ż
da nagrzewnica dostarczana jest w komplecie z
urz
ą
dzeniami steruj
ą
cymi i zabezpieczaj
ą
cymi, które s
ą
niezb
ę
dne
do
jej
prawid
ł
owego
dzia
ł
ania.
Tablica
rozdzielcza, palnik, termostat wentylatora i termostaty
zabezpieczaj
ą
ce przed przegrzaniem s
ą
ju
ż
pod
łą
czone.
Nale
ż
y wykona
ć
nast
ę
puj
ą
ce czynno
ś
ci:
• Pod
łą
czy
ć
nagrzewnic
ę
do gniazda elektrycznego. W
tabeli 1 podane s
ą
informacje dotycz
ą
ce napi
ę
cia zasilania.
• Pod
łą
czy
ć
wyposa
ż
enie dodatkowe (akcesoria) takie jak:
termostat pomieszczeniowy lub sterownik dobowy, do
tablicy rozdzielczej (gniazdo nr 8).
Sprawdzi
ć
ustawienie
termostatu
wentylatora
(TV).
Powinien by
ć
on ustawiony na 40°C.
Przy pierwszym w
łą
czeniu nagrzewnicy nale
ż
y zmierzy
ć
,
czy nagrzewnica nie pobiera wi
ę
cej pr
ą
du, ni
ż
wynosi
dopuszczalna
warto
ść
maksymalna. Warto
ść
ta jest
podana w specyfikacji technicznej oraz na tabliczce
znamionowej.
Nale
ż
y
równie
ż
sprawdzi
ć
czy
ł
opatki
wentylatora obracaj
ą
si
ę
zgodnie z kierunkiem okre
ś
lonym
na wentylatorze za pomoc
ą
strza
ł
ki.
W przypadku stwierdzenia nieprawid
ł
owej pracy palnika
nale
ż
y wyregulowa
ć
go post
ę
puj
ą
c zgodnie z zaleceniami
„Instrukcji obs
ł
ugi palnika”.
POD
ŁĄ
CZENIE CZASZY LUB KANA
Ł
ÓW
ROZPROWADZAJ
Ą
CYCH POWIETRZE
Jako dodatkowe akcesorium, na nagrzewnicy mo
ż
na
zamontowa
ć
czasz
ę
rozprowadzaj
ą
c
ą
gor
ą
ce powietrze
(Rys.1). Czasza posiada cztery otwory wylotowe, z czego
dwa
z
nich
mo
ż
na
zablokowa
ć
pokrywami
(1,2)
przykr
ę
canymi
do
obudowy
czaszy
za
pomoc
ą
blachowkr
ę
tów.
ILO
ŚĆ
FAZ
NAPI
Ę
CIE [V]
CZ
Ę
STOTLIOWO
ŚĆ
BG 100 PD
3
400
50
OSTRZE
Ż
ENIE: Nagrzewnica powinna by
ć
pod
łą
czona
do
uziemionego
gniazda
elektrycznego,
zabezpieczonego wy
łą
cznikiem ró
ż
nicowo-pr
ą
dowym.
OSTRZE
Ż
ENIE: Wyszczególnione ni
ż
ej prace mog
ą
by
ć
wykonywane wy
łą
cznie przez wykwalifikowanego
pracownika autoryzowanego serwisu technicznego.
OSTRZE
Ż
ENIE: Nagrzewnica powinna by
ć
pod
łą
czona
do
uziemionego
gniazda
elektrycznego,
zabezpieczonego wy
łą
cznikiem ró
ż
nicowo-pr
ą
dowym.
OSTRZE
Ż
ENIE: Dozwolone jest stosowanie wy
łą
cznie
palników
wybranych
i
dostarczonych
przez
producenta. W przypadku zastosowania innego typu
palnika istnieje prawdopodobie
ń
stwo nie spe
ł
nienia
w
y
mogów bezpiecze
ń
stwa.
Образец
Мануал подходит для устройств