Philips ACT211/05 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 42)

Языки: Русский
Страницы:42
Описание:Портативный плеер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 42
550
5
/
6
,
‚˚·Ó ‰Û„ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
5
,
6
̇ÊÏËÚÂ
5
/
6
‰Îfl ‚˚·Ó‡ Ê·ÂÏÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ
‰ÓÓÊÍË.
ÛÒÍÓÂÌÌ˚È ÔÓËÒÍ ‚ Ô‰Â·ı ‰ÓÓÊÍË
‚Ó ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë Ì‰Ó΄Ó
Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË
5
/
6
.
psa ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ‰ÓÓÊÍÛ Ò Û‚Â΢ÂÌÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó
ÚÂı ÔÓ ÔÓ͇ ÍÌÓÔ͇ Ì ·Û‰ÂÚ ÓÚÔÛ˘Â̇.
·ÎÓÍËӂ͇ ÍÌÓÔÓÍ
·ÎÓÍËÛÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‰Û„Ëı ÍÌÓÔÓÍ ‰Îfl
Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ëı ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl.
‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÂÊËχ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÍÌÓÔÓÍ
̇ÊÏËÚÂ
‰ÂÊËÚ ‚ ̇ʇÚÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ‚ Ú˜ÂÌË 2-ı
ÒÂÍÛ̉.
‰ËÒÔÎÂÈ: ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ:
, ÂÒÎË ‚Íβ˜ÂÌ
ÂÊËÏ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË ÍÌÓÔÓÍ.
Образец