Philips ACT211/05 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 42)

Языки: Русский
Страницы:42
Описание:Портативный плеер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 42
ÒËÒÚÂχ ÛÒËÎËÚÂÎfl
Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Π̇ ‚˚ıÓ‰Â
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 5mW
ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î-¯ÛÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >80dB
˜‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Hz - 16KHz
Ó·˙ÂÏ Ô‡ÏflÚË
‚ÒÚÓÂÌ̇fl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 ËÎË 256MB*
*‚ÂÒ¸ Ó·˙ÂÏ Ô‡ÏflÚË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ̉ÓÒÚÛÔÂÌ, Ú‡Í Í‡Í ÓÔ‰ÂÎÂÌ̇fl ӷ·ÒÚ¸ Ô‡ÏflÚË
Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÎÂÂ‡.
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚È ÙÓχÚ
mp3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8kbps-320kbps
windows media audio
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5kbps-192kbps
‚ÒÚÓÂÌÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ Ò‰ÒÚ‚‡
ÔÓ‰‰‡˛˘ËÂÒfl Ó·ÌÓ‚ÎÂÌ˲ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰‡
ËÌÚÂÙÂÈÒ ‚‚Ó‰‡-‚˚‚Ó‰‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-¯Ú˚¸ÍÓ‚˚È ÏËÌËÒÓ‰ËÌËÚÂθ usb
˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ
„ÛÎËÛÂÏ˚È, Ò 4-Ïfl ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÛÒÚ‡Ìӂ͇ÏË. Hiphop, Funk, Rock, Techno Ë Custom
‰ËÒÔÎÂÈ
Üä-‰ËÒÔÎÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÚÂÍÒÚÓ‚‡fl „‡ÙË͇, ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ˚
Á‡‰Ìflfl ÔÓ‰Ò‚ÂÚ͇
ˆ‚ÂÚ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ó‡ÌÊ‚˚È
ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ 565
Образец