Philips ACT211/05 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 42)

Языки: Русский
Страницы:42
Описание:Портативный плеер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 42
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËÂ
‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ
. . . . . . . . . . . . 1 x AAA/ UM4/LRO3 ˘ÂÎÓ˜ÌÓÈ/ Ni-MH ‡ÍÍÛÏÛ·ÚÓ̇fl ·‡Ú‡Âfl
‰ÎËÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÔË Ó‰ÌÓÈ Á‡fl‰Í ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡
10 ˜‡ÒÓ‚ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ˘ÂÎÓ˜ÌÓ„Ó ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ AAA ÚËÔ‡
6 ˜‡ÒÓ‚ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ni-MH ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÌÓÈ ·‡Ú‡ÂË
Ó·˘Ë ‰‡ÌÌ˚Â
‡ÁÏÂ˚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ËË̇ 60 mm x ‚˚ÒÓÚ‡ 68 mm x ÚÓ΢Ë̇ 27mm
‚ÂÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 g (·ÂÁ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡)
äÓÏÔ‡ÌËfl PHILIPS ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ËÁÏÂÌflÚ¸ ÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ë
ÒÔˆËÙË͇ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.
Windows, Internet Explorer, Windows Media Audio fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ
ÍÓÔÓ‡ˆËË Microsoft.
Pentium ® ifl‚ÎflÂÚÒfl Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË Intel.
Acrobat Reader fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË Adobe.
iTunes, PowerPC, Mac, G3 fl‚Îfl˛ÚÒfl Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË Apple.
‚Ò Ô‡‚‡ Á‡ÂÁÂ‚ËÓ‚‡Ì˚. ‚Ò ÙËÏÂÌÌ˚ ̇Á‚‡ÌËfl, ̇ ÍÓÚÓ˚ ÒÒ˚·˛ÚÒfl ‚˚¯Â, fl‚Îfl˛ÚÒfl
ÒÂ‚ËÒÌÓÈ Ï‡ÍÓÈ, ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ ËÎË Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÓ„Ó‚˚ÏË Ï‡͇ÏË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ.
566 ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚Â
Образец