Philips ACT211/05 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 9 из 42)

Языки: Русский
Страницы:42
Описание:Портативный плеер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 9 из 42
ÂÒÎË ‰‡È‚Â˚ ‚Ò Ê Ì ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ̇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ, ÚÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ˝Í‡Ì
Add New
Hardware Wizard
. é·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÔËÎÓÊÂÌ˲
Windows 98
Ë ‚˚ÔÓÎÌflÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË Ì‡
˝Í‡ÌÂ
Add New Hardware Wizard
, ÍÓÚÓ˚ ÔÓÏÓ„ÛÚ ‚‡Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰‡È‚Â˚.
4
ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ˝Í‡Ì ‚‚‰ÂÌËfl. ‚˚·ÂËÚ ̇˷ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ‰Îfl ‚‡Ò flÁ˚Í (
english, français,
italiano, deutsch
ËÎË
español
).
5
‚˚·Ë‡ÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ.
6
̇ ˝Í‡Ì ÏÂÌ˛ Jordan ‚˚·ÂËÚ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡Ë·ÓΠÔÓ‰ıÓ‰fl˘Â ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Á‚ÛÍÓÏ (
iTunes plug-in
*,
MusicMatch 8.0
** ËÎË
MusicMatch plug-in
**).
àÎË Ê ‚˚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÒÚÓ ÏẨÊÂ ÔÓ„‡ÏÏ ‚‡¯Â„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ ‰Îfl
ÔÂÂÚ‡ÒÍË‚‡ÌËfl ÌÛÊÌ˚ı ÔÂ‰‡‚‡ÂÏ˚ı Ù‡ÈÎÓ‚ ÏÂÊ‰Û psa Ë ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ.
ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ PC Ë Mac 533
**
·‡ÏÂÚ˚
MusicMatch ÚÓθÍÓ
‰Îfl PC
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ.
plug-in ‰Îfl ÚÂÍÛ˘Ëı
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
MusicMatch.
*
ÏËÌËχθÌ˚Â
Ú·ӂ‡ÌËfl:
‰Îfl ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
Mac Ò
iTunes version
2.0
ËÎË ·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌÂÈ ‚ÂÒËË.
Образец