Philips AQ6495/00C скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский И еще 1
  • Польский
Страницы:1
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 1
5
To start playback, press
1
.
6
Adjust the sound with the VOLUME and DBB controls.
7
To stop playback, press
9
and the set is switched off.
8
To fast wind, press
5
, to rewind, press
6
.
Press
9
to stop winding.
GENERAL INFORMATION
ACCESSORIES (included)
Stereo Headphones
Belt clip
Using the belt clip
1
To attach, position the shaped grip (found on the back of the belt
clip) so that it fits into the belt clip hole.
2
Turn the clip to LOCK as indicated on the set.
3
To detach, gently lift and turn the clip to RELEASE as indicated on
the set and then remove completely.
USE YOUR HEAD WHEN USING HEADPHONES
Hearing safety
: Listen at a moderate volume. Use at high volume
can impair your hearing!
Traffic safety
: Do not use headphones while driving or cycling as
you may cause an accident!
MAINTENANCE
Clean the magnetic head after every 50 hours of use or, on average,
once a month by playing a cleaning cassette.
Do not expose the set and cassettes to rain, moisture, sand, or
excessive heat from e.g. heating equipment or vehicles parked in
direct sunlight.
TROUBLESHOOTING
If a problem occurs, check the points listed below before taking the unit for
repair. If you are unable to solve a problem by following these suggestions,
consult your dealer or service centre.
Warning
:
Never try to repair the unit yourself, as this would
invalidate your guarantee.
PROBLEM
CAUSE
• SOLUTION
Hum when using mains adaptor
Adaptor used is unsuitable
Use a good quality regulated 3V DC adaptor
Poor sound/no sound
Headphones plug not fully inserted
Insert plug fully
Volume is turned down
Turn up volume
Tape head dirty
Clean tape head (see MAINTENANCE)
The model number is located at the bottom of the set.
The production number is located in the battery compartment.
5
Rozpoczêcie odtwarzania klawiszem
1
.
6
Ustawiæ si¬ê g¬osu klawiszami VOLUME i DBB.
7
Zatrzymanie odtwarzania klawiszem
9
Zestaw wy¬åczy siê.
8
Przewijanie taœmy do przodu klawiszem
5
,do ty¬u klawiszem
6
.
Nacisnåæ
9
w celu zatrzymania przewijania.
INFORMACJE OGÓLNE
AKCESORIA (wyposa¿enie)
S¬uchawki stereo
Uchwyt do paska
Korzystanie z uchwytu do paska
1
W celu pod¬åczenia uchwytu nale¿y dopasowaæ zacisk (z ty¬u
uchwytu) do otworu na obudowie.
2
Obróciæ uchwyt w pozycjê LOCK zgodnie z rysunkiem.
3
W celu zdjêcia uchwytu nale¿y delikatnie obróciæ uchwyt
w pozycjê RELEASE zgodnie z rysunkiem, nastêpnie wyjåæ uchwyt.
KORZYSTAJ 'Z G£OWÅ' ZE S£UCHAWEK!
Ochrona s¬uchu:
Korzystaj ze s¬uchawek przy umiarkowanej sile
g¬osu.S¬uchanie g¬oœnej muzyki mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia
s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego:
Podczas prowadzenia
pojazdu lub jazdy rowerem nie wolno korzystaæ ze s¬uchawek –
mo¿esz spowodowaæ wypadek!
KONSERWACJA
Po ka¿dych 50 godzinach u¿ytkowania lub œrednio raz na miesiåc
oczyœciæ g¬owicê magnetycznå przez odtworzenie taœmy czyszczåcej.
Nie wolno wystawiaæ urzådzenia ani kaset na dzia¬anie deszczu,
wilgoci, piasku ani silnych Ÿróde¬ ciep¬a np. kaloryferów lub
promieni s¬onecznych w samochodzie.
USUWANIE USTEREK
W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu do
naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo poni¿szych
wskazówek problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ
siê z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
Ostrze¿enie:
W
¿
adnym wypadku nie wolno naprawiaæ
zestawu we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem utratê gwarancji.
NIESPRAWNOή
MO¯LIWA PRZYCZYNA
ŒRODEK ZARADCZY
Silny przydŸwiêk podczas korzystania z zasilacza
U¿ywany jest nieodpowiedni zasilacz
Skorzystaæ z dobrej jakoœci zasilacza regulowanego 3V DC
S¬aba jakoœæ dŸwiêku/brak dŸwiêku
Wtyczka s¬uchawek nie jest w¬o¿ona do koñca
W¬o¿yæ wtyczkê do koñca
Pokrêt¬o si¬y g¬osu VOLUME ustawione na minimum
Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu
Brudna g¬owica magnetofonu
Oczyœciæ g¬owicê (patrz rozdzia¬ 'KONSERWACJA')
Producent zastrega mo¿liwoœæ wprowadzania technicznych.
Typ modelu znajduje siê na spodzie urzådzenia
Numer serii znajduje siê w kieszeni bateryjnej.
NOTES
NOTES
ENGLISH
MAINS SUPPLY
Mains adaptor (some versions only)
The voltage of the 3V adaptor must match with the local voltage. The
3.5 mm adapter plug’s 1.3 mm centre pin must also be connected to the
minus pole
-
.
Connect the mains adaptor to the set’s DC 3V socket.
Always disconnect the mains adaptor if you are not using it.
Batteries (optional)
Open the battery door and insert two alkaline batteries, type R6,
UM3 or AA as indicated. Use of Philips POWER LIFE batteries gives
up to 18 hours of cassette playback.
Remove the batteries from the set if they are exhausted or not to be
used for a long time.
DBB: DYNAMIC BASS BOOST
To activate the DBB (Dynamic Bass Boost) function, push the DBB
slide panel up (on).
To deactivate the DBB function, slide the panel down (off).
CASSETTE PLAYBACK
1
Open the cassette holder and insert a tape with the full reel on your
right.
2
Press the cassette holder lightly to shut.
3
Connect headphones to the
p
socket.
4
Set the CrO2/METAL•NORM tape selector to match your inserted
tape type:
– CrO2/METAL for CHROME (IEC
II
) or METAL (IEC
IV
);
– NORM for (IEC
I
) NORMAL type cassettes.
ENVIRONMENTAL NOTE
1
The packaging has been minimised so that it is easy to seperate into
two mono-materials
– cardboard
– plastic.
Please observe the local regulations regarding the disposal of these
packaging materials.
2
Your unit consists of materials which can be recycled and reused if
disassembled by a specialized company. Ask about local regulations
on recycling your unit.
3
Batteries contain chemical substances, so they should be disposed
of properly.
POLSKI
ZASILANIE
Zasilacz sieciowy (niektóre wersje)
Napiêcie w lokalnej sieci musi odpowiadaæ napiêciu zasilacza 3V.
Bolec œrodkowy 1,3 mm wtyczki 3,5 mm zasilacza musi byæ pod¬åczony
do bieguna ujemnego
-
.
Pod¬åczyæ zasilacz do gniazdka DC 3V urzådzenia.
Nale¿y zawsze wy¬åczyæ zasilacz, je¿eli nie bêdzie u¿ytkowany.
Baterie (opcjonalne)
Otworzyæ pokrywê kieszeni bateryjnej i w¬o¿yæ dwie baterie
alkaliczne typu R6, UM3 lub AA zgodnie ze schematem wewnåtrz.
U¿ycie baterii Philips POWER LIFE pozwala na 18 godzin s¬uchania
muzyki (Rysunek).
Nale¿y wyjåæ baterie, je¿eli uleg¬y wyczerpaniu lub nie bêdå
u¿ytkowane przez d¬u¿szy okres.
DBB: DYNAMICZNE WZMOCNIENIE BASÓW
W¬åczenie funkcji DBB (Dynamic Bass Boost) naståpi po
przesuniêciu klawisza DBB do góry (ON).
W celu wy¬åczenia funkcji DBB przesunåæ klawisz w dó¬ (OFF).
MAGNETOFON
1
Otworzyæ kieszeñ magnetofonu i w¬o¿yæ kasetê z taœmå nawiniêtå
na prawå szpulkê.
2
Zamknåæ lekko kieszeñ magnetofonu.
3
Pod¬åczyæ s¬uchawki do gniazdka
p
4
Ustawiæ prze¬åcznik CrO2/METAL•NORM w odpowiedniå pozycjê:
CrO2/METAL dla kaset CHROME
(IEC
II
) lub METAL (IEC
IV
);
NORM dla kaset NORMAL
(IEC
I
) .
INFORMACJE EKOLOGICZNE
1
Opakowanie zosta¬o uproszczone, aby mo¿na rozdzieliæ je na dwa
odrêbne materia¬y:
karton
plastik.
Prosimy o przestrzeganie przepisów lokalnych dotyczåcych
sk¬adowania tych materia¬ów.
2
Zestaw sk¬ada siê z czêœci, które mogå zostaæ poddane procesowi
odzysku, o ile przeprowadzi to wyspecjalizowana firma. Prosimy
o przestrzeganie miejscowych przepisów odnoœnie sk¬adowania
przestarza¬ego sprzêtu.
3
Baterie zawierajå szkodliwe substancje chemiczne, dlatego nale¿y
wyrzucaæ je do odpowiednich kontenerów.
Printed in Hong Kong
Meet Philips at the Internet
AQ 6495 - Stereo Cassette player
3
ŇڇÂË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ıËÏ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òfl Ó· Ëı Ô‡‚ËθÌÓÏ ‡ÁÏ¢ÂÌËË.
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
Ç ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ ÔÂ‰ Ò‰‡˜ÂÈ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
̇ ÂÏÓÌÚ ‚ÓÒÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÔÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ÏË ÌËÊ ÂÍÓÏẨ‡ˆËflÏË.
ÖÒÎË Ò Ëı ÔÓÏÓ˘¸˛ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÌÂθÁfl, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í
‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ÒÎÛÊ·Û ÒÂ‚ËÒ‡.
BÌËχÌËÂ:
ç Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ ‚˚ÔÓÎÌËÚ¸ ÂÏÓÌÚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂθÌÓ,
Ë·Ó ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ ÛÚ‡ÚËÚ Ô‡‚Ó Ì‡ „‡‡ÌÚËÈÌÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ.
èêéÅãÖåÄ
– èêàóàçÄ
êÖòÖçàÖ
òÛÏ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ÒÂÚ‚ÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍË
èËÒÚ‡‚͇ ‚˚·‡Ì‡ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ
èÓ‰·ÂËÚ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ̇ 3 Ç
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇
ë··˚È Á‚ÛÍ / çÂÚ Á‚Û͇
òÚ˚¸ ̇ۯÌËÍÓ‚ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì ‰Ó ÍÓ̈‡
ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯Ú˚¸ ‰Ó ÍÓ̈‡
ÉÓÏÍÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇ ÏËÌËÏÛÏ
éÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸
ÉÓÎӂ͇ Á‡„flÁÌÂ̇
èÓ˜ËÒÚËÚ „ÓÎÓ‚ÍÛ (ÒÏ. éÅëãìÜàÇÄçàÖ)
íËÔÓ‚ÓÈ ÌÓÏÂ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ̇ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
çÓÏÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ÌÛÚË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ.
êìëëäàâ
èàíÄçàÖ éí ëÖíà
ëÂÚ‚ÓÈ ‡‰‡ÔÚÂ (ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ‰Îfl ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ‚ÂÒËÈ)
ç‡ÔflÊÂÌË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‡‰‡ÔÚÂ‡ (ÔËÒÚ‡‚ÍË) 3 Ç ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
Ô˂‰ÂÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ÏÂÒÚÌÓÈ ÒÂÚË.
ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ¯Ú˚¸ 1,3 ÏÏ ‚ËÎÍË ‡‰‡ÔÚÂ‡ 3,5 ÏÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸ Í ÔÓβÒÛ
-
.
èÓ‰Íβ˜ËÚ ÒÂÚÂ‚Û˛ ÔËÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ‡Á˙ÂÏ 3 Ç ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó ÚÓ͇.
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Ç˚ Ì ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸ ÒÂÚ‚ÓÈ ÔËÒÚ‡‚ÍÓÈ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÓÚ ÒÂÚË.
ŇڇÂË (Á‡Í‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ‰ÂθÌÓ)
éÚÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú‡ÂÈ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‰‚Â
˘ÂÎÓ˜Ì˚ ·‡Ú‡ÂË ÚËÔ‡ R6, UM3 ËÎË ÄÄ, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·‡Ú‡ÂÈ.
èÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ·‡Ú‡ÂflÏË Philips POWER LIFE,ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÏË
ÔÓË„˚‚‡Ú¸ ͇ÒÒÂÚ˚ ‚ Ú˜ÂÌË 18 ˜‡ÒÓ‚. (àÎβÒÚ‡ˆËfl: p.t.o.).
Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ·‡Ú‡ÂË ‡Áfl‰ËÎËÒ¸ ËÎË Ì ·Û‰ÛÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚
Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ‚˚̸Ú ·‡Ú‡ÂË ËÁ ÓÚÒÂ͇.
DBB: DYNAMIC BASS BOOST
ÑÎfl ‡ÍÚË‚‡ˆËË ÙÛÌ͈ËË DBB (Dynamic Bass Boost) ̇ÊÏËÚ Í·‚˯Û
DBB ‚‚Âı (‚ÍÎ.).
ÑÎfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÊÏËÚ Í·‚Ë¯Û DBB ‚ÌËÁ (‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ OFF).
èêéàÉêõÇÄçàÖ äÄëëÖíõ
1
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Í‡ÒÒÂÚ˚ Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
͇ÒÒÂÚÛ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·Ó·Ë̇ Ò ÎÂÌÚÓÈ Ì‡ıӉ˷Ҹ ÔÓ Ô‡‚Û˛ ÛÍÛ.
2
éÒÚÓÓÊÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í˚¯ÍË Í‡ÒÒÂÚÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Á‡ÍÓÈÚÂ
͇ÒÒÂÚÌËÍ.
èêà èéãúáéÇÄçàà çÄìòçàäÄåà çÖ áÄÅõÇÄâíÖ
èéãúáéÇÄíúëü ÉéãéÇéâ
ÅÂ„ËÚ Ó„‡Ì˚ ÒÎÛı‡:
ëÎÛ¯‡ÈÚ ÏÛÁ˚ÍÛ Ì‡ ÛÏÂÂÌÌÓÈ
„ÓÏÍÓÒÚË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ô‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Á‡·Ó΂‡ÌË Ó„‡ÌÓ‚
ÒÎÛı‡.
ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰‚ËÊÂÌËfl:
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ̇ۯÌË͇ÏË ÔË
‚ÓʉÂÌËË ËÎË Í‡Ú‡ÌËË Ì‡ ‚ÂÎÓÒËÔ‰Â, Ë·Ó ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛
éÅëãìÜàÇÄçàÖ
óÂÂÁ ͇ʉ˚ 50 ˜‡ÒÓ‚ ‡·ÓÚ˚ ËÎË ‚ Ò‰ÌÂÏ Ó‰ËÌ ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ
ÔÓË„˚‚‡ÌËÂÏ ÒÔˆˇθÌÓÈ Í‡ÒÒÂÚ˚ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
χ„ÌËÚÌÛ˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ.
è‰Óı‡ÌflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇ Ë ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÚÂÔ·, Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‚ ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË
ÓÚ Ì‡„‚‡ÚÂθÌ˚ı ÔË·ÓÓ‚ Ë Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡
‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ Ô‡ÍËÌ„Â ÔÓ‰ ÒÓÎ̈ÂÏ.
ùäéãéÉàóÖëäÄü ëèêÄÇäÄ
1
ÑÎfl ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ÏËÌËÏÛÏ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓ„Ó
χÚÂˇ·, ÍÓÚÓ˚È Î„ÍÓ ËÁÓÎËÛÂÚÒfl ‚ ‰‚‡ ÏÓÌÓ Ï‡ÚÂˇ·:
͇ÚÓÌ̇fl ÍÓӷ͇
Ô·ÒÚχÒÒ‡
èÓÒ¸·‡ Òӷβ‰‡Ú¸ ÏÂÒÚÌ˚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÔÓ Ò·ÓÛ Ë
ÌÂÈÚ‡ÎËÁ‡ˆËË ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.
2
LJ¯Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÍÓÌÒÚÛ͈ËÓÌÌ˚ı χÚÂˇÎÓ‚,
ÍÓÚÓ˚ ÔÓÒΠ‡Á·ÓÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÙËÏÓÈ
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â ‚ÚÓÒ˚¸fl.
èÓËÌÚÂÂÒÛÈÚÂÒ¸ ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÏÂÒÚÌ˚ı Ô‡‚ËÎ ˆËÍÛÎflˆËË.
Èesky
Slovensky
Magyar
English
Polski
êÛÒÒÍËÈ
чÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ Óͱ
Ó̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: _________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸±
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡±
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: _____________________
чڇ Óͱ
Ó̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: _______________________
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: _________________________________
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: ____________________________
_____________________________________________
èÓ‰ÔËÒ¸±
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡±
‹ Ú‡ÎÓ̇
(Card #)
êéëëàü±
ÅõíéÇÄü ù±
ãÖäíêéçàäı
ɱ
Äê±
Äçíàâçõâ í±
Äãéç
(warranty card)
àáÑÖãàÖ
(item)
__________ åéÑÖãú
(type/version)
______ / __
ëÖêàâçõâ ‹
(serial #)
________________________________
Ñı
í±
Ä èêéÑÄÜà
(date of purchase)
________________________
îàêåı
-èêéÑÄÇÖñ
(seller)
_____________________________
èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ
(seller’±
s signature)
____________________
èÖóı
íú èêéÑÄÇñÄ
(seller’±
s stamp)
_______________________
ç‡ÒÚÓ±
fl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓ±
θͱ
Ó ÔË Ì‡Î˘Ë˱
Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓ±
ÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚˚¯Â „‡Ù.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)
èéä±ìèı
íÖãú
(buyer)
__________________________________
ÄÑêÖë
(address)
______________________________________
íÖãÖîéç
(telephone)
__________________________________
Stereo Cassette Player
OFF
AUTOMATIC STOP
DYNAMIC BASS BOOST
AQ6495 STEREO CASSETTE PLAYER
AQ
6495
AQ
6495
2 x R6/UM3/AA-cells
F
F
O
AUTOMATIC
STOP
DYNAMIC BASS BOOST
AQ6495 STEREO CASSETTE PLAYER
Cro2/METAL
NORM
VOLUME
CrO2/METAL NORMAL
DC 3V
p
->+
PLAY
1
FAST WIND
5
FAST REWIND
6
STOP
9
VOLUME
DBB
DBB
R
E
L
E
A
S
E
L
O
C
K
LIFT
RELEASE
LOCK
LIFT
2 x R6/UM3/AA-cells
3
ëÓ‰ËÌËÚ ̇ۯÌËÍË ‚ „ÌÂÁ‰Ó
p
.
4
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÎÂÍÚÓÌ˚È ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚˚·Ó‡ ÚËÔ‡ ͇ÒÒÂÚ˚
CrO2/METAL•NORM ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â ÚËÔÛ
͇ÒÒÂÚ˚,
CrO2/METAL ‰Îfl ͇ÒÒÂÚ CHROME (IEC
II
) ËÎË METAL (IEC I
V
),
NORM ‰Îfl ͇ÒÒÂÚ (IEC
I
) NORMAL.
5
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇˜‡Ú¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ˚, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
1
.
6
ê͇ۘÏË VOLUME Ë DBB ÓÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓÏÍÓÒÚ¸.
7
.ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌË ͇ÒÒÂÚ˚, ̇ÊÏËÚÂ
ÍÌÓÔÍÛ
9
; ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚Íβ˜ÂÌ.
8
ÑÎfl ·˚ÒÚÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË ÎÂÌÚ˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
5
,‰Îfl
Ó·‡ÚÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË – ÍÌÓÔÍÛ
6
.
éÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂÂÏÓÚÍÛ ÏÓÊÌÓ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË
9
éÅôàÖ ëÇÖÑÖçàü
èêàçÄÑãÖÜçéëíà (‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË)
ç‡Û¯ÌËÍË ÒÚÂÂÓ
á‡ÊËÏ ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛
èËÏÂÌÂÌË Á‡ÊËχ
1
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ هÒÓÌÌ˚È Á‡ÊËÏ (̇ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË Á‡ÊËχ ‰Îfl
ÍÂÔÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í ÂÏÌ˛) ‚ ÓÚ‚ÂÒÚË ̇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl
ÍÂÔÎÂÌËfl Í ÂÏÌ˛.
2
èÓ‚ÂÌËÚ Á‡ÊËÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË LOCK, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â.
3
ÑÎfl ÒÌflÚËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÒÚÓÓÊÌÓ ÔÓ‰ÌËÏËÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂÁ‡ÊËÏ
‚ ÔÓÎÓÊÂÌË RELEASE, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â, Á‡ÚÂÏ
ÒÌËÏËÚ Á‡ÊËÏ ‚ Ò·ÓÂ.
A
B
1
C-120
Образец
Мануал подходит для устройств