ALPICAIR Дигитальный регулятор скорости вращения вентилятора скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:2
Описание:Пульт управления
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 2
DIGITAL FAN SPEED
CONTROLLER
SC4
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ver. 41.x
èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ë Á‡ÔÛÒÍÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓÒËÏ ÓÁ̇ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÒÓı‡ÌËÚ¸ Â„Ó Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ
èêàçñàè ÑÖâëíÇàü
ê„ÛÎflÚÓ
SC4
Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ô·‚ÌÓÂ
„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÒÍÓÓÒÚË
‚‡˘ÂÌËfl
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡
(ËÎË ‰Û„Ó„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡,
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó
Í
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï
3
Ë
4)
̇
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÁÏÂÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
(‰‡Ú˜ËÍ
ë1 – ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 11 Ë 12) . ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË
‚‚‰ÂÌÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ „ÛÎflÚÓ SC4 ÒÌËʇÂÚ
ÎË·Ó
Û‚Â΢˂‡ÂÚ
ÒÍÓÓÒÚ¸
‚‡˘ÂÌËfl
‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡,
˜ÚÓ·˚
Û‰Âʇڸ
Á‡‰‡ÌÌÛ˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, ËÁÏÂflÂÏÛ˛ ‰‡Ú˜ËÍÓÏ ë1. ÖÒÎË
ËÁÏÂflÂχfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ô‚˚ÒËÚ ÚÂÏÔÂ-
‡ÚÛÛ, ÛÒÚ‡‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ (ê3) ,
ÔÓËÁÓȉÂÚ Û‚Â΢ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËfl
‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ. ÖÒÎË
ËÁÏÂflÂχfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
‚˚¯Â Á‡‰‡ÌÌÓÈ (ê1) Ë ‰ÓÒÚË„ÌÂÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÈ
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ÍËÚ˘ÂÒÍÓÈ „‡Ìˈ˚ (ê5) ,
ÔÓËÁÓȉÂÚ
ÓÚÍβ˜ÂÌËÂ
ÔËÚ‡ÌËfl
͇ÚÛ¯ÍË
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‡
ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡
(ËÎË
‰Û„Ó„Ó
˝ÎÂÏÂÌÚ‡, ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó Í ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï 8 Ë 9) .
ùÚÓ
ÒÓÒÚÓflÌËÂ
‡‚‡ËË
ÒËÒÚÂÏ˚,
ÍÓÚÓÓÂ
Ò˄̇ÎËÁËÛÂÚÒfl ‚˚҂˜˂‡ÌËÂÏ Ì‡ Ë̉Ë͇ÚÓÂ
ÒËÏ‚Ó· Ú‚ӄË
(A11) . ÇÓÁ‚‡Ú Í
ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ ‡·ÓÚ˚ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓÒÎÂ
Ò·ÓÒ‡ ‡‚‡ËÈÌÓÈ Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËË ÔÛÚÂÏ Ì‡Ê‡ÚËfl
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÈ
Í·‚˯Ë.
ÖÒÎË
ËÁÏÂflÂχfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
·Û‰ÂÚ
ÌËÊÂ
ÛÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ, ÔÓËÁÓȉÂÚ ÒÌËÊÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
‚‡˘ÂÌËfl ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÏËÌËχθÌÓÈ.
ç‡Ë·ÓΠ˜‡ÒÚ˚Ï ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ
SC4
fl‚ÎflÂÚÒfl
„ÛÎËÓ‚‡ÌË ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡
ÍÓ̉ÂÌÒ‡ÚÓ‡
ÍÓ̉ˈËÓ-
ÌËÛ˛˘Ëı,
Óı·ʉ‡˛˘Ëı
Ë
Óı·ʉ‡˛˘Â-
̇„‚‡˛˘Ëı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰‡Ú˜Ë͇ ë2 (ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 13,
14) , ÏÓÊÌÓ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ̇„‚‡ÚÂÎÂÏ (ËÎË
‰Û„ËÏ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ)
,
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌ˚Ï
Í
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡Ï 5, 6. èÓÒΠÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰‡Ú˜Ë͇ ë2
Ë
Ô‚˚¯ÂÌËfl
‚̯ÌÂÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚,
ÛÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ
Ô‡‡ÏÂÚ-ÓÏ
ê8,
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
‡ÁÏ˚͇ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ 5, 6. óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸
ËÁÏÂÂÌË ‚̯ÌÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒΉÛÂÚ
̇ʇڸ Í·‚˯Û
.
ÇçàåÄçàÖ:
óÚÓ·˚ ˝Ú‡ ÙÛÌ͈Ëfl ‡·Óڇ·
Ô‡‚ËθÌÓ,
ÒΉÛÂÚ
ÔÓ‰Íβ˜ËÚ¸
SC4
Í
ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏÛ ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ÔËÚ‡ÌËfl.
ÇçàåÄçàÖ:
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰‡Ú˜Ë͇
ë2 „ÛÎflÚÓ
SC4
ÛÔ‡‚ÎflÂÚ ‚ÂÌÚËÎflÚÓÓÏ
Òڇ̉‡ÚÌÓ,
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚
5,
6
ÌÓχθÌÓ
Á‡ÏÍÌÛÚ˚.
îìçäñàà
ê„ÛÎflÚÓ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Á‡‰‡ÌËfl:
• ÛÔ‡‚ÎÂÌË ̇„‚‡ÚÂÎÂÏ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 5,6) ̇
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ‚̯ÌÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (‰‡Ú˜ËÍ ë2);
• ÔÓ‰‰ÂʇÌË ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË;
• Û‚Â΢ÂÌË ‰Ó΄ӂ˜ÌÓÒÚË ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡;
• ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË ·ÂÁ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‰Íβ˜‡ÌËfl χÌÓÏÂÚÓ‚;
• ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔËÚ‡ÌË ̇„‚‡ÚÂÎfl ͇ÚÂ‡
ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡;
• Ô·‚ÌÓ „ÛÎËÓ‚‡ÌË ‚‡˘ÂÌËfl
‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡ Ò Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÒÚ‡ÚÓÏ
ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡ ÎË·Ó ÒÚ‡ÚÓÏ, ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Ï
Á‡‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ (ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË);
• Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
Ë Ë̉Ë͇ˆËfl ‡‚‡ËÈÌ˚ı ÒÓÒÚÓflÌËÈ.
íÄÅãàñÄ áÄÇàëàåéëíà íÖåèÖêÄíìêõ à ÑÄÇãÖçàü
ÉêÄîàäà êÖÜàåéÇ êÄÅéíõ (ê4)
-20
1.44
1.09
2.97
-18
1.63
1.27
3.28
-16
1.84
1.46
3.61
-14
2.06
1.66
3.96
-12
2.29
1.88
4.32
-10
2.53
2.11
4.71
-8
2.79
2.36
5.11
-6
2.06
2.62
5.54
-4
3.35
2.89
5.99
-2
3.65
3.18
6.47
0
3.97
3.49
6.96
2
4.30
3.81
7.48
4
4.65
4.15
8.03
6
5.01
4.51
8.61
ÚÂÏÔ
.
[°C]
R22
[bar]
R407
[bar]
R410
[bar]
ÚÂÏÔ
.
[°C]
R22
[bar]
R407
[bar]
R410
[bar]
ÚÂÏÔ
.
[°C]
R22
[bar]
R407
[bar]
R410
[bar]
8
5.40
4.89
9.21
10
5.80
5.29
9.84
12
6.22
5.71
10.50
14
6.66
6.15
11.18
16
7.11
6.61
11.90
18
7.59
7.09
12.66
20
8.09
7.59
13.44
22
8.61
8.12
14.26
24
9.15
8.68
15.11
26
9.71
9.25
16.00
28
10.29
9.86
16.92
30
10.90
10.49
17.89
32
11.53
11.15
18.89
34
12.19
11.80
19.93
36
12.87
12.55
21.01
38
13.58
13.30
22.13
40
14.31
14.08
23.30
42
15.07
14.89
24.51
44
15.86
15.74
25.76
46
16.67
16.62
27.05
48
17.52
17.53
28.40
50
18.39
18.48
29.78
52
19.29
19.47
31.22
54
20.23
20.50
32.70
56
21.20
21.57
34.23
58
22.20
22.68
35.81
60
23.23
23.83
37.43
62
24.20
25.03
39.11
BUDERMAN,
ul. Tatrzaƒska 6b/10, 81-628 Gdynia, tel. (+48 58) 660 63 23, fax (+48 58) 660 63 30
www.buderman.com.pl
e-mail: buderman@buderman.com.pl
äãÄÇàÄíìêÄ
ÇàÑõ ëàÉçÄãàáÄñàà
(A11)
high temp
‚˚ÒÓ͇fl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË,
‚˚Íβ˜‡ÂÚ
ÍÓÏÔÂÒÒÓ,
ÏÓÏÂÌÚ
ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËË ‡ÁÏ˚͇˛ÚÒfl
ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 8, 9, ‡ Á‡Ï˚͇˛ÚÒfl 9, 10; Ò·ÓÒ
Ò˄̇ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
ÔÛÚÂÏ
̇ʇÚËfl ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÈ Í·‚Ë¯Ë ËÎË
‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl (ÒÏ. Ô‡‡ÏÂÚ P6)
(A21)
sensor error
‡‚‡Ëfl ‰‡Ú˜Ë͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ
̇ÔflÊÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl
~ 230Ç
χÍÒËχθÌ˚È ÚÓÍ ‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡
χÍÒËχθÌ˚È ÚÓÍ ÔËÚ‡ÌËfl ̇„‚‡ÚÂÎfl
͇ÚÂ‡ ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 5, 6)
χÍÒËχθÌ˚È ÚÓÍ ÔËÚ‡ÌËfl ͇ÚÛ¯ÍË
ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‡ ÍÓÏÔÂÒÒÓ‡ (ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ 8, 9, 12)
‡·Ó˜‡fl ÚÂÏÔ. ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÓÚ -30°C ‰Ó +70°C
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ÓÒ̇˘ÂÌËfl:
„ÛÎflÚÓ SC4 (1 ¯Ú.); ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (2 ¯Ú.);
Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘‡flÒfl ËÁÓÎÂÌÚ‡ (1 ¯Ú.); ÒÓ‰ËÌÂÌË (1 ¯Ú.);
¯ÛÛÔ˚-Ò‡ÏÓÂÁ˚ (2 ¯Ú.); ÍÎÂÏÏÌ˚ ıÓÏÛÚ˚ (2 ¯Ú.)
Á‡‚Ó‰ÒÍË ̇ÒÚÓÈÍË Ë ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ÒÚÓÂÍ:
P1 = 45°C
1 – 55°C (Á̇˜ÂÌË ̇ÒÚÓÈÍË ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÂ̸¯Â Á̇˜ÂÌËfl ê3)
P2 = 40%
1 – 99 %
(‰‚Ë„‡ÚÂθ
20W – P2
~
~
1%;
60W – P2
~
~
40%)
P3 = 30°C
1 – 54°C (Á̇˜ÂÌË ̇ÒÚÓÈÍË ÌÂ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ·Óθ¯Â Á̇˜ÂÌËfl ê1)
P4 = 0
0 – min speed ËÎË 1 – start temp
P5 = 60°C
56 – 80°C
P6 = 0
0 ËÎË 1
P7 = 0
0 ËÎË 1
P8 = 4°C
0 – 10°C
P9 = 1 c
0 – 10 c
êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
DIGITAL FAN SPEED CONTROLLER
SC4
MENU:
P1
– temp [°C]
P2
– min speed [%]
P3
– temp start [°C]
P4
– mode (0 / 1)
P5
– high temp [°C]
P6
– alarm setup (0 / 1)
P7
– inv mode (0 / 1)
P8
– heater temp [°C]
ALARM:
A1 – high temp sensor 1
A3 – high temp sensor 2
A21 – sensor 1 error,
A22 – sensor 2 error
MENU
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
L
N
N
L
COM
4-WAY
EXT.
ALARM
FAN
~
230V
N
COM
COMPRESSOR
RELAY
HEATER
SENSOR 2
C2
IP20
NC
NC
SENSOR 1
C1
DIGITAL FAN SPEED CONTROLLER
SC4
MENU:
P1
– temp [°C]
P2
– min speed [%]
P3
– temp start [°C]
P4
– mode (0 / 1)
P5
– high temp [°C]
P6
– alarm setup (0 / 1)
P7
– inv mode (0 / 1)
P8
– heater temp [°C]
ALARM:
A1 – high temp sensor 1
A3 – high temp sensor 2
A21 – sensor 1 error,
A22 – sensor 2 error
MENU
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
L
N
N
L
COM
4-WAY
EXT.
ALARM
FAN
~
230V
N
COM
COMPRESSOR
RELAY
HEATER
SENSOR 2
C2
IP20
NC
NC
SENSOR 1
C1
DIGITAL FAN SPEED CONTROLLER
SC4
MENU
OK
‚˚҂˜˂‡ÂÚ ÚÂÍÛ˘Û˛
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË
ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
‰‡Ú˜Ë͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ
̇ÒÚÓÈÍË,
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚Â
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ
̇ÒÚÓÈ͇
Ë ÛÚ‚ÂʉÂÌËÂ
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
ËÁÏÂÌÂÌË ԇ‡ÏÂÚ‡
ÎË·Ó Û‚Â΢ÂÌËÂ
Á̇˜ÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó
Ô‡‡ÏÂÚ‡
‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÏ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
ËÁÏÂÌÂÌË ԇ‡ÏÂÚ‡
ÎË·Ó ÛÏÂ̸¯ÂÌËÂ
Á̇˜ÂÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó
Ô‡‡ÏÂÚ‡
‚ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌÓÏ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
V [rpm]
V max
min speed
P2
start temp
P3
temp
P1
T [°C]
P2 – min speed (P4=0)
FAN SPEED
TEMPERATURE
V max
P3 – start temp (P4=1)
min speed
P2
start temp
P3
temp
P1
V [rpm]
T [°C]
FAN SPEED
TEMPERATURE
Образец