ORION Юкрейн Лтд ORION PCDRS-836 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 9 из 33)

Языки: Русский
Страницы:33
Описание:Аудио-видео центр
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 9 из 33
www.orion.ua
/
support@orion.ua
9
5.
ɉɍɅɖɌ ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȽɈ ɄȿɊɍȼȺɇɇə
Ɂɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ
x
ɇɟ ɛɢɣɬɟ ɬɚ ɧɟ ɧɚɧɨɫɶɬɟ ɭɞɚɪɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɉȾɄ
.
x
ɇɟ ɪɨɡɥɢɜɚɣɬɟ ɧɚ ɉȾɄ ɛɭɞɶ±ɹɤɿ ɪɿɞɢɧɢ
,
ɧɟ ɨɩɭɫɤɚɣɬɟ
ɉȾɄ ɭ ɜɨɞɭ
.
x
ɇɟ ɬɪɢɦɚɣɬɟ ɉȾɄ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ
.
x
ɇɟ ɬɪɢɦɚɣɬɟ ɉȾɄ ɩɿɞ ɩɪɹɦɢɦɢ ɫɨɧɹɱɧɢɦɢ ɩɪɨɦɟɧɹɦɢ
.
ɐɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɦɤɢ
.
x
ɇɚɩɪɚɜɥɹɣɬɟ ɩɟɪɟɞɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɭɥɶɬɚ ɧɚ ɫɟɧɫɨɪ ɧɚ
ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɚɧɟɥɿ ɩɪɢɫɬɪɨɸ
.
x
Ȼɭɞɶɬɟ ɨɛɟɪɟɠɧɿ
,
ɧɟ ɭɩɭɫɤɚɣɬɟ ɡ ɪɭɤ ɩɭɥɶɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ
.
x
ɇɟ ɪɨɡɛɢɪɚɣɬɟ ɩɭɥɶɬ
.
Образец
Мануал подходит для устройств