Philips HMP3000/12 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 39)

Языки: Русский
Страницы:39
Описание:HD-медиаплеер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 39
¾²Á²µ»´»¹´ Ö ¹»ÔÀ¸ÒÖι¹ Á²µ¶Ë²Ì¿À´µÕ
Þ̿¿´½¼º òÀ¸´Ù¹À´µ¶!
ßµ¿Í²³¿¸¹½ Ç¿Ô Ë¿ Á²ÖÒÁÖÒ ¹Ë³´µ¹Õ ๵¹ÁÔ
±¼½ ¾¿ÀÁ¾À ½ÃÄÂÅ½Æ ÁÇÂĽÈÂÅÉÊ¿ ¾¼¿Ë½Ì ¾¼¿Í¼½ÈÉ ¾¼ÎͽÅÉÊ¿ËÈÉ Ãξ¿ÅÊÂÊ½Æ ÏμÎÊȽÐÊ¿Ï¿ ÈÎÅ¿ÊÎ. Ѽ½ÐÊÒРʿ̼ ½ ÊνÌÂÊ¿ÍÎʽ ̿ÄÂŽ ¾¼½¿Ç¼ÂÈÂÊÊ¿Ï¿ ºÎ̽ ½ÃÄÂÅ½Æ Ä¿ÅÓÊÒ ÇÒÈÉ ½ÄÂÊȽÔÊÒ
Ãξ½Ë½ Í ÏμÎÊȽÐÊ¿Ì ÈÎÅ¿ÊÂ. Õ Ŀ¾ÁËÀÎÂÈËÆ ÍÊÂËÂÊ½Æ Í ÈÎÅ¿Ê ÀÎÀ½Ö-Žǿ ½ÃÌÂÊÂʽÐ, ½Ë¾¼ÎÍÅÂʽÐ. º ËÅÁÔΠʾ¼ÎͽÅÉÊ¿Ï¿ ½Å½ ʾ¿ÅÊ¿Ï¿ Ãξ¿ÅÊÂÊ½Æ ÏμÎÊȽÐÊ¿Ï¿ ÈÎÅ¿ÊÎ, Î ÂËŽ ÔÂÀ Ê ÇÒÅ
¾¼½À¼Â¾ÅÂÊ À ÏμÎÊȽÐÊ¿ÌÁ ÈÎÅ¿ÊÁ ¾¼½ ¾¿ÀÁ¾À ºÎ̽ ½ÃÄÂÅ½Æ – ÊÂÌÂÄÅÂÊÊ¿ ¿Ç¼ÎȽÈÂËÉ À ¾¼¿ÄÎÍ×Á.
ØÃÄÂŽ ¾¼ÂÄËÈÎÍÅÆÂÈ Ë¿Ç¿Ð ÈÂÖʽÔÂËÀ½ ËÅ¿ÓÊÒÐ È¿Íμ. ±¼½ ǼÂÓÊ¿Ì ½ ÍʽÌÎÈÂÅÉÊ¿Ì ¿ÈÊ¿ÙÂʽ½ ½ ½Ë¾¿ÅÉÿÍÎʽ½ ÂÏ¿ Í Ë¿¿ÈÍÂÈËÈͽ½ Ë ¾¼ÎͽÅÎ̽ ÚÀ˾ÅÁÎÈÎ×½½ ¿Ê¿ ÇÁÄÂÈ ÊÎÄÂÓÊ¿ ËÅÁÓ½ÈÉ ºÎÌ
Ä¿ÅϽ ϿÄÒ. º Ö¿Ä ÚÀ˾ÅÁÎÈÎ×½½ ½ÃÄÂÅ½Æ Ê Ŀ¾ÁËÀÎÐÈ ÌÂÖÎʽÔÂËÀ½Ö ¾¿Í¼ÂÓÄÂʽР½ÃÄÂŽÆ, ¾¿¾ÎÄÎÊ½Æ Í¿ÍÊÁÈ¼É ¾¿ËÈ¿¼¿ÊÊ½Ö ¾¼ÂÄÌÂÈ¿Í, Ó½ÄÀ¿ËÈÂÐ, ÊÎËÂÀ¿ÌÒÖ ½ ¾¼., Í ÈÂÔÂʽ ÍËÂÏ¿ ˼¿ÀÎ ËÅÁÓÇÒ
ËÅÂĽÈ ÃÎ Ë¿Ö¼ÎÊÊ¿ËÈÉÛ ¾¿ÅÊ¿Ð ½ÄÂÊȽܽÀÎ×½¿ÊÊ¿Ð ½ÊÜ¿¼ÌÎ×½½ Ë ÊνÌÂÊ¿ÍÎʽÂÌ Ì¿ÄÂŽ ½ ˼½ÐÊ¿Ï¿ ʿ̼ΠÊÎ ½ÃÄÂŽ½. º¿ ½ÃÇÂÓÎʽ ͿÃÌ¿ÓÊÒÖ ÊÂÄ¿¼ÎÃÁÌÂʽР˿ּÎÊÆÐÈÂ Í ÈÂÔÂʽ ÍËÂÏ¿ ˼¿ÀÎ
ËÅÁÓÇÒ Ä¿ÀÁÌÂÊÈÒ, ¾¼½ÅÎÏÎÂÌÒ À ½ÃÄÂÅ½Û ¾¼½ ÂÏ¿ ¾¼¿ÄÎÓ (ÄÎÊÊÒÐ ÏμÎÊȽÐÊÒÐ ÈÎÅ¿Ê, È¿ÍμÊÒÐ ½ ÀÎËË¿ÍÒÐ ÔÂÀ½, ÊÎÀÅÎÄÊÒÂ, ½ÊËȼÁÀ×½Û ¾¿ÅÉÿÍÎÈÂÅÆ ½ ½ÊÒ ĿÀÁÌÂÊÈÒ). ²ËŽ Í ¾¼¿×ÂËËÂ
ÚÀ˾ÅÁÎÈÎ×½½ ºÒ ¿ÇÊμÁӽȠÔÈ¿ ¾Î¼ÎÌÂÈ¼Ò ¼ÎÇ¿ÈÒ ½ÃÄÂÅ½Æ ¿ÈŽÔÎÛÈËÆ ¿È ½ÃÅ¿ÓÂÊÊÒÖ Í ½ÊËȼÁÀ×½½ ¾¿ÅÉÿÍÎÈÂÅÆ ¿Ç¼ÎȽÈÂËÉ ¾¿ÓÎÅÁÐËÈÎ ÃÎ À¿ÊËÁÅÉÈÎ×½ÂÐ Í ØÊÜ¿¼ÌÎ×½¿ÊÊÒÐ »ÂÊȼ
ÚÀ˾ÅÁÎÈÎ×½½ ºÒ ¿ÇÊμÁÓ½ÈÂ, ÔÈ¿ ¾Î¼ÎÌÂÈ¼Ò ¼ÎÇ¿ÈÒ ½ÃÄÂÅ½Æ ¿ÈŽÔÎÛÈËÆ ¿È ½ÃÅ¿ÓÂÊÊÒÖ Í ½ÊËȼÁÀ×½½ ¾¿ÅÉÿÍÎÈÂÅÆ, ¿Ç¼ÎȽÈÂËÉ ¾¿ÓÎÅÁÐËÈÎ ÃÎ À¿ÊËÁÅÉÈÎ×½ÂÐ Í ØÊÜ¿¼ÌÎ×½¿ÊÊÒÐ »ÂÊȼ.
ØÃÏ¿È¿ÍÅÂÊ¿ ¾¿Ä À¿Êȼ¿ÅÂÌ “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, µÁËËÂÊĽ¾ÂÊ 4, 9206 ´¹, ¹¼ÎÖÈÂÊ, սļÅÎÊÄÒ.
Ø̾¿¼È¼: ¸¸¸ "ݽŽ¾Ë", ·Ý, 119048 Ï. Þ¿ËÀÍÎ, ÁÅ. ßËÎÔÂÍÎ, Ä. 35´ (Í ËÅÁÔÎÂ
½Ì¾¿¼È½¼ÁÂÌ¿Ð ¾¼¿ÄÁÀ×½½). ²ËŽ ÀÁ¾ÅÂÊÊ¿Â ºÎ̽ ½ÃÄÂŽ ȼÂÇÁÂÈ Ë¾Â×½ÎÅÉÊ¿Ð ÁËÈÎÊ¿ÍÀ½ ½ ¾¿ÄÀÅÛÔÂʽÆ, ¼ÂÀ¿ÌÂÊÄÁÂÌ ¿Ç¼ÎȽÈÉËÆ Í ¿¼ÏÎʽÃÎ×½Û, ˾Â׽Ύý¼ÁÛàÁÛËÆ ÊÎ ¿ÀÎÃÎʽ½ ÈÎÀ¿Ï¿ ¼¿ÄÎ
ÁËÅÁÏ. á½×¿ (À¿Ì¾ÎʽÆ), ¿ËÁàÂËÈͽÍÙ ºÎÌ ÁËÈÎÊ¿ÍÀÁ, ÊÂËÂÈ ¿ÈÍÂÈËÈÍÂÊÊ¿ËÈÉ ÃÎ ¾¼ÎͽÅÉÊ¿ËÈÉ ¾¼¿ÍÂÄÂÊÊ¿Ð ¼ÎÇ¿ÈÒ. ±¿ÌʽÈÂ, ÀÍÎŽܽ׽¼¿ÍÎÊÊÎÆ ÁËÈÎÊ¿ÍÀÎ ½ ¾¿ÄÀÅÛÔÂʽ ½ÃÄÂÅ½Æ ËÁàÂËÈÍÂÊÊÒ ÄÅÆ
ÂÏ¿ ÄÎÅÉÊÂÐÙÂÏ¿ ¾¼ÎͽÅÉÊ¿Ï¿ ÜÁÊÀ×½¿Ê½¼¿ÍÎÊ½Æ ½ ÏμÎÊȽÐÊ¿Ï¿ ¿ÇËÅÁÓ½ÍÎʽÆ.
·¸²Ö¹ ¹ ÒÔµ²Ì¹Õ Í¿¸¿»À¹¹:
Ê¿¹½´»²Ì¿»¹´ Ñ˳´µ¹Õ
·¸²Ö Í¿¸¿»À¹¹
·¸²Ö ÔµÒÂÙ¼
µÂÅÂͽÿ¼Ò, Ä¿ÌÎÙʽ ÌÂĽÎ×ÂÊȼÒ
1 Ï¿Ä
5 ÅÂÈ
ÑÈÎ×½¿ÊμÊÒ ÎÁĽ¿ ½ ͽÄ¿˽ËÈÂÌÒ, ¾Â¼ÂÊ¿ËÊÒ ½ ÎÍÈ¿ÌÎÏʽȿÅÒ, ÎÍȿ̿ǽÅÉÊÒ ÌÂĽÎ×ÂÊÈ¼Ò ½ Á˽ŽÈÂŽ
1 Ï¿Ä
3 Ï¿ÄÎ
±¿¼ÈÎȽÍÊÒ ÁËȼ¿ÐËÈÍÎ, ʿ˽ÌÒ ¾¼¿½Ï¼ÒÍÎÈÂŽ, ĽÀÈ¿Ü¿ÊÒ, Ü¿È¿¼ÎÌÀ½, À¿Ì¾ÉÛȼÊÎÆ ¾Â¼½Ü¼½Æ, ÎÍȿ̿ǽÅÉÊÎÆ ÎÀÁËȽÀÎ,
½ÊĽͽÄÁÎÅÉÊÒ ¾¼½ÂÌ¿¾Â¼ÂÄÎÛà½Â ÁËȼ¿ÐËÈÍÎ, ¿ÇÁÔÎÂÌÒ ¾ÁÅÉÈÒ ¹ß
1 Ï¿Ä
1 Ï¿Ä
ÕÎËÈ¿Æà½Â ÁËÅ¿Í½Æ ÏμÎÊȽ½ ¼Î˾¼¿ËȼÎÊÆÛÈËÆ È¿ÅÉÀ¿ ÊÎ ½ÃÄÂŽÆ, ½ÌÂÛà½Â ¾¿ÅÊÁÛ ½ÄÂÊȽܽÀÎ×½¿ÊÊÁÛ ½ÊÜ¿¼ÌÎ×½Û, ¾¼½¿Ç¼ÂÈÂÊÊÒ ½
½Ë¾¿ÅÉÃÁÂÌÒ ½ËÀÅÛÔ½ÈÂÅÉÊ¿ ÄÅÆ Å½ÔÊÒÖ, ËÂÌÂÐÊÒÖ,
Ä¿ÌÎÙÊ½Ö ½ ½ÊÒÖ ÊÁÓÄ, Ê ËÍÆÃÎÊÊÒÖ Ë ¿ËÁàÂËÈÍÅÂʽÂÌ ¾¼Âľ¼½Ê½ÌÎÈÂÅÉËÀ¿Ð ÄÂÆÈÂÅÉÊ¿ËȽ
âμÎÊȽÐÊ¿Â ¿ÇËÅÁÓ½ÍÎʽ Ê ¼Î˾¼¿ËȼÎÊÆÂÈËÆ ÊÎ ½ÃÄÂŽÆ, ÊÂÄ¿ËÈÎÈÀ½ À¿È¿¼ÒÖ Í¿ÃʽÀŽ ÍËÅÂÄËÈͽÂ:
1.
ÕμÁÙÂÊ½Æ ±¿È¼ÂǽÈÂÅÂÌ ¾¼ÎͽŠÚÀ˾ÅÁÎÈÎ×½½, Ö¼ÎÊÂÊ½Æ ½Å½ ȼÎÊ˾¿¼È½¼¿ÍÀ½ È¿ÍμÎ;
½ÊĽͽÄÁÎÅÉÊÒ ¾¼½ÂÌ¿¾Â¼ÂÄÎÛà½Â ÁËȼ¿ÐËÈÍÎ, ¿ÇÁÔÎÂÌÒ ¾ÁÅÉÈÒ ¹ß
µ¿ÍÎ¼Ò ¾¿ ÁÖ¿ÄÁ ÃÎ ÄÂÈÉ̽
2 Ï¿ÄÎ
2 Ï¿ÄÎ
2.
¹ÂÐËÈͽРȼÂÈÉ½Ö Å½×:
¼ÂÌ¿ÊÈÎ ÊÂÁ¾¿ÅÊ¿Ì¿ÔÂÊÊÒ̽ Ž×Î̽;
ÍÊÂËÂÊ½Æ Ê ËÎÊÀ×½¿Ê½¼¿ÍÎÊÊÒÖ ½ÃϿȿͽÈÂÅÂÌ À¿ÊËȼÁÀȽÍÊÒÖ ½Å½ ËÖÂÌ¿ÈÂÖʽÔÂËÀ½Ö ½ÃÌÂÊÂʽР½ ½ÃÌÂÊÂʽР¾¼¿Ï¼ÎÌÌÊ¿Ï¿ ¿ÇÂ˾ÂÔÂʽÆ
¿ÈÀÅ¿ÊÂÊ½Æ ¿È â¿ËÁÄμËÈÍÂÊÊÒÖ µÂÖʽÔÂËÀ½Ö ÑÈÎÊÄÎ¼È¿Í (â¸Ñµ¿Í) ½ Ê¿¼Ì ¾½ÈÎÛà½Ö, ÈÂÅÂÀ¿ÌÌÁʽÀÎ×½¿ÊÊÒÖ ½ ÀÎÇÂÅÉÊÒÖ ËÂÈÂÐ;
ʾ¼ÎͽÅÉÊ¿Ð ÁËÈÎÊ¿ÍÀ½ ½ ¾¿ÄÀÅÛÔÂÊ½Æ ½ÃÄÂŽÆ;
¾¿ÄÀÅÛÔÂÊ½Æ ½ÃÄÂÅ½Æ À ļÁÏ¿ÌÁ ½ÃÄÂŽÛ/È¿ÍμÁ Í Ê¿ÇÂËÈ¿ÔÂÊÊ¿Ì Ë¿ËÈ¿Æʽ½
(ÅÛÇÒ ˿ÂĽÊÂÊ½Æ Ä¿ÅÓÊÒ ¿ËÁàÂËÈÍÅÆÈÉËÆ È¿ÅÉÀ¿ ¾¿ËÅ ¿ÈÀÅÛÔÂÊ½Æ ÍËÂÖ Ë¿ÂĽÊÆÂÌÒÖ ½ÃÄÂŽÐ/È¿Íμ¿Í ¿È ¾½ÈÎÛàÂÐ ËÂȽ)
(ÅÛÇÒ ˿ÂĽÊÂÊ½Æ Ä¿ÅÓÊÒ ¿ËÁàÂËÈÍÅÆÈÉËÆ È¿ÅÉÀ¿ ¾¿ËÅ ¿ÈÀÅÛÔÂÊ½Æ ÍËÂÖ Ë¿ÂĽÊÆÂÌÒÖ ½ÃÄÂŽÐ/È¿Íμ¿Í ¿È ¾½ÈÎÛàÂÐ ËÂȽ).
3. ¹ÂÐËÈÍ½Æ Ê¾¼Â¿Ä¿Å½Ì¿Ð ˽ÅÒ (ËȽֽÆ, ¾¿Óμ, Ì¿ÅÊ½Æ ½ È.¾.);
âμÎÊÈ½Æ Ê ¼Î˾¼¿ËȼÎÊÆÂÈËÆ ÈÎÀÓ ÊÎ ¼ÎËÖ¿ÄÊÒ ÌÎȼ½ÎÅÒ ½ ÎÀËÂËËÁμÒ, ÍÀÅÛÔÎÆ, Ê¿ Ê ¿Ï¼ÎʽԽÍÎÆËÉ: ÚÅÂÌÂÊÈÒ ¾½ÈÎÊ½Æ (ÇÎÈμÂÐÀ½), ÊÎÁÙʽÀ½, ÔÂÖÅÒ, Ë¿ÂĽʽÈÂÅÉÊÒ ÀÎÇÂŽ ½ ¾¼.
áÚÙÒÚ ¹»Ð²¸½¿Î¹Ú ²Ù ¹Ë³´µ¹¹, ¸¿ÔÁ²µ²Â´»¹¹ Ô´¸Ì¹Ô»¼â δ»À¸²Ì ¹ ² Ô´¸Ì¹Ô»²½ ²ÙÔµÒ¹̿»¹¹
Ç
Ñ Ð
É
¹ÎÈÁ ½ÃÏ¿È¿ÍÅÂÊ½Æ ½ÃÄÂÅ½Æ ºÒ Ì¿ÓÂÈ ¿¾¼ÂÄÂŽÈÉ ¾¿ ˼½ÐÊ¿ÌÁ ʿ̼Á (ÖÖÖÖââÕÕÖÖÖÖÖÖ), ÏÄ ââ – Ï¿Ä, ÕÕ Ê¿Ì¼ ÊÂÄÂŽ, Î x – ÅÛǿР˽ÌÍ¿Å. ±¼½Ì¼ ¼ÎËٽܼ¿ÍÀ½
˼½ÐÊ¿Ï¿
ʿ̼Î: AJ02
1025
123456 – ÄÎÈÎ ½ÃÏ¿È¿ÍÅÂÊ½Æ 25 ÊÂÄÂÅÆ 2010 Ï¿ÄÎ. º ËÅÁÔΠÃÎȼÁÄÊÂʽР¾¼½ ¿¾¼ÂÄÂÅÂʽ½ ÄÎÈÒ ½ÃÏ¿È¿ÍÅÂÊ½Æ ¿Ç¼ÎȽÈÂËÉ ¾¿ÓÎÅÁÐËÈÎ Í ØÊÜ¿¼ÌÎ×½¿ÊÊÒÐ »ÂÊȼ.
Ǽ ½²Â´À´ Á²µÒÓ¹À¶ Ì Ñ»Ð²¸½¿Î¹²»»²½ É´»À¸´:
Ï´µ´Ð²»:
(495) 961-1111
¹µ¹
8 800 200-0880 (Ù´ÔÁµ¿À»¼º Ë̲»²Ö Á² IJÔÔ¹¹)
Ǹ´½Õ ¸¿Ù²À¼:
Ô 9-00 ³² 21-00 (´Â´³»´Ì»², ̸´½Õ ½²ÔÖ²ÌÔÖ²´)
Ñ»À´¸»´À:
www.philips.ru
Образец
Мануал подходит для устройств