SONY SA-WX700 скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:2
Описание:Акустическиая система
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 2
Active Subwoofer
SA-WX700
4-246-165-
51
(1)
Język polski
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym, nie należy
wystawiać urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Nie instaluj urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak półka na książki czy
zabudowana szafka.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Przed rozpoczęciem użytkowania subwoofera
sprawdź, czy jego napięcie robocze odpowiada
napięciu w sieci lokalnej.
Jeśli subwoofer nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy wyłączyć go z gniazdka
ściennego. Aby odłączyć przewód zasilający,
pociągnij go, chwytając za wtyczkę. Nigdy nie
ciągnij za sam przewód.
Jeśli do subwoofera dostanie się przypadkowo
jakiś przedmiot lub ciecz, należy odłączyć
przewód zasilający i zlecić sprawdzenie
subwoofera wykwalifikowanej osobie.
Przewód zasilający może być wymieniany tylko
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Przy włączaniu i wyłączaniu wzmacniacza
lub innych urządzeń
Zmniejsz głośność wzmacniacza do minimum.
Aby uniknąć uszkodzenia subwoofera
Głośność wzmacniacza należy ustawiać
ostrożnie, tak aby moc wejściowa nie była zbyt
duża.
Nie należy zdejmować obudowy lub
modyfikować budowy głośników ani sieci.
W przypadku wystąpienia zmian kolorów na
ekranie telewizora
Dzięki zastosowaniu ekranowania
magnetycznego głośniki można instalować w
pobliżu telewizora. Zmiany kolorów mogą jednak
wystąpić. Zależy to od typu telewizora.
Jeśli wystąpią zmiany kolorów...
t
Wyłącz telewizor, a następnie włącz go
ponownie po 15 - 30 minutach.
Jeśli zmiany kolorów wystąpią ponownie...
t
Ustaw głośniki dalej od telewizora.
Jeśli występuje „wycie”
Zmień usytuowanie głośników lub zmniejsz
głośność wzmacniacza.
Instalacja
Nie należy ustawiać subwoofera w pobliżu
źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub strumienie
powietrza, ani w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów
mechanicznych.
Aby zapobiec wewnętrznej kumulacji ciepła,
należy zapewnić właściwą wentylację
subwoofera. Subwoofer należy zainstalować w
miejscu, w którym jest właściwa wentylacja. Nie
należy ustawiać subwoofera na delikatnych
powierzchniach lub zbyt blisko ściany,
ponieważ może to blokować otwór
wentylacyjny znajdujący się z tyłu głośnika.
Umieszczając głośnik na podłodze pokrytej
woskiem, olejem, pastą itp., należy zachować
ostrożność, ponieważ może to spowodować
jego poplamienie lub odbarwienie.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
skaleczenia o narożniki subwoofera.
Czyszczenie obudowy
Obudowę należy czyścić miękką szmatką lekko
zwilżoną wodą. Nie należy używać szorstkich
gąbek, proszków do czyszczenia lub
rozpuszczalników, takich jak alkohol czy
benzyna.
Z ewentualnymi pytaniami lub problemami
związanymi z użytkowaniem subwoofera,
które nie zostały omówione w niniejszej
instrukcji obsługi, należy zwrócić się do
najbliższego przedstawiciela firmy Sony.
Instalacja
Ponieważ ucho ludzkie nie rozpoznaje
kierunku i miejsca emisji dźwięków
basowych z subwoofera (dźwięki o
częstotliwości poniżej 200 Hz), subwoofer
można zainstalować w dowolnym miejscu.
Aby odtwarzanie basów było lepsze, zaleca
się zainstalowanie subwoofera na solidnym
podłożu, które nie jest podatne na
występowanie rezonansu.
Odtwarzanie niskich basów o odpowiedniej
jakości można uzyskać z jednego
subwoofera. Dzięki zastosowaniu kilku
subwooferów można jednak uzyskać
jeszcze lepszy efekt.
Uwagi
Subwoofer należy zawsze instalować w pozycji
pionowej, kilka centymetrów od ściany.
Na subwooferze nie należy siadać ani
umieszczać na nim żadnych przedmiotów.
Jeśli subwoofer został zainstalowany w
środkowej części pomieszczenia, basy mogą
być bardzo słabo słyszalne. Jest to wynikiem
działania fali stojącej pomieszczenia. W takim
przypadku należy przesunąć subwoofer ze
środka pomieszczenia lub wyeliminować
działanie fali stojącej poprzez zawieszenie na
ścianie półki na książki.
Łączenie poszczególnych
elementów systemu (
A
)
Omówienie
Do łączenia subwoofera ze wzmacniaczem
służą gniazda LINE IN lub SPEAKER IN.
Jeśli wzmacniacz ma jeden z poniższych
typów gniazd wyjściowych, gniazdo LINE
IN subwoofera należy połączyć z
odpowiednim gniazdem wzmacniacza za
pomocą dostarczonego przewodu
połączeniowego audio.
Gniazdo MONO OUT
Gniazdo MIX OUT
Gniazda wyjściowe SUBWOOFER
Gniazda wyjściowe SUPER WOOFER
Jeśli wzmacniacz nie ma powyższych
gniazd wyjściowych, gniazda głośnikowe
wzmacniacza należy połączyć z
gniazdami SPEAKER IN subwoofera.
Czynności wstępne
Przed rozpoczęciem łączenia
wzmacniacza z subwooferem należy
wyłączyć zasilanie wzmacniacza.
Należy używać przewodów
połączeniowych audio dostarczonych ze
sprzętem. Jeśli liczba przewodów
połączeniowych audio jest
niewystarczająca, należy zakupić
dodatkowe przewody.
Sprzęt należy podłączyć starannie, aby
uniknąć występowania szumów.
Podłącz przewód zasilający subwoofera
do gniazdka ściennego.
Z subwooferem nie można łączyć gniazda
wyjściowego CENTER, ponieważ jest ono
zarezerwowane dla funkcji Dolby Pro
Logic. W niektórych trybach Dolby Pro
Logic basy nie są emitowane.
2003 Sony Corporation
Printed in China
Podłączanie do wzmacniacza z
jednym zestawem gniazd
głośnikowych
Podłącz subwoofer do wzmacniacza, a
następnie podłącz głośniki przednie przy
użyciu dostarczonych przewodów
głośnikowych (1 dla każdego głośnika).(
B
)
Skręć końcówki przewodu pozbawione
izolacji na odcinku około 15 mm.
Sprawdź, czy końcówki przewodu
głośnikowego zostały podłączone do
odpowiednich gniazd wzmacniacza: + do +
i
do
. Jeśli końcówki zostaną podłączone
odwrotnie, dźwięk będzie zniekształcony, a
basy nie będą słyszalne.
Aby uniknąć niewłaściwego połączenia
urządzeń, wygodnie jest przyjąć, że
przewód oznaczony paskiem jest zawsze
ujemny (
) i powinien zostać podłączony do
gniazda (
) wzmacniacza.
1
Podłącz subwoofer do wzmacniacza.
(
C
)
Połącz gniazda SPEAKER IN
subwoofera z gniazdami głośnikowymi
wzmacniacza za pomocą przewodów
głośnikowych. Upewnij się, że zostały
podłączone oba kanały: L (lewy) i R
(prawy).
2
Podłącz przednie głośniki do
subwoofera. (
D
)
Podłącz głośniki do gniazd
głośnikowych subwoofera.
Podłączanie do wzmacniacza z
dwoma zestawami gniazd
głośnikowych (A + B)
Jeśli wzmacniacz ma dwa (A + B) zestawy
zacisków głośników, subwoofer i głośniki
przednie należy podłączyć do wzmacniacza
przy użyciu dostarczonych przewodów
głośnikowych (1 dla każdego głośnika). (
B
)
Skręć końcówki przewodu pozbawione
izolacji na odcinku około 15 mm.
1
Podłącz przednie głośniki do
wzmacniacza. (
E
)
Podłącz głośniki do gniazd
wzmacniacza (A).
2
Podłącz subwoofer do wzmacniacza.
(
F
)
Połącz gniazda SPEAKER IN
subwoofera z gniazdami głośnikowymi
wzmacniacza (B) za pomocą
przewodów głośnikowych (należą do
wyposażenia).
Korzystając z dwóch zestawów gniazd
głośnikowych (A + B), należy upewnić się,
że we wzmacniaczu wybrano pozycję „A+
B”.
Uwaga
W przypadku korzystania tylko z zestawu gniazd
głośnikowych A (podłączony jest tylko głośnik
przedni) wzmacniacza lub przy wyłączonym
zasilaniu wzmacniacza należy zmniejszyć
głośność lub wyłączyć zasilanie subwoofera; w
przeciwnym przypadku mogą wystąpić szumy.
SPEAKER IN
A
B
LINE IN
C
D
E
Wzmacniacz
Ten subwoofer
SPEAKER
SPEAKER
IN
OUT
R
L
R
L
Ten subwoofer
SPEAKER
IN
OUT
R
L
R
L
Wzmacniacz
SPEAKER
A
F
Wzmacniacz
Ten subwoofer
SPEAKER
IN
OUT
R
L
R
L
SPEAKER B
Уcилитeль
l
: przepływ sygnału
Пpоxождeниe cигнaлa
Пepeдний
гpомкоговоpитeль
Пepeдний
гpомкоговоpитeль
Этот низкочacтотный
гpомкоговоpитeль
Этот низкочacтотный
гpомкоговоpитeль
Głośnik
przedni (L)
Głośnik
przedni (R)
Уcилитeль
Этот низкочacтотный
гpомкоговоpитeль
Уcилитeль
SPEAKER
IN
OUT
LINE
IN
OUT
R
L
R
L
ПPEДOCTEPEЖEHИE
Bo избeжaниe вoзгopaния или пopaжeния
электрическим током дepжитe aппapaт в
cyxoм, зaщищeннoм oт влaги и дoждя
мecтe.
Нельзя ycтaнaвливaть aппapaт в
ограниченном просранстве, например, в
книжном шкафе или стенном шкафе.
Mepы пpeдоcтоpожноcти
Texникa бeзопacноcти
Пepeд экcплyaтaциeй низкочacтотного
гpомкоговоpитeля yбeдитecь, что eго
paбочee нaпpяжeниe cоотвeтcтвyeт
нaпpяжeнию в мecтной элeктpичecкой ceти.
Ecли низкочacтотный гpомкоговоpитeль
длитeльноe вpeмя нe иcпользyeтcя,
отключитe eго от элeктpичecкой pозeтки.
Чтобы отключить кaбeль, вытaщитe eго зa
вилкy. Hикогдa нe тянитe зa кaбeль.
B cлyчae попaдaния внyтpь низкочacтотного
гpомкоговоpитeля жидкоcти или
поcтоpонниx пpeдмeтов, отключитe aппapaт
от ceти и нe пользyйтecь им, покa eго нe
пpовepит cпeциaлиcт.
Кaбeль питaния пepeмeнного токa
нeобxодимо зaмeнять только в
cпeциaлизиpовaнной peмонтной мacтepcкой.
Пpи включeнии или отключeнии
ycилитeля или дpyгого aппapaтa
Умeньшитe ypовeнь гpомкоcти нa ycилитeлe
до минимyмa.
Чтобы нe повpeдить низкочacтотный
гpомкоговоpитeль
Бyдьтe оcтоpожны, ycтaнaвливaя ypовeнь
гpомкоcти ycилитeля, чтобы избeжaть
cлишком гpомкого звyкa.
He пытaйтecь откpывaть коpпyc или
зaмeнять динaмики и cxeмы.
B cлyчae иcкaжeния цвeтноcти нa экpaнe
нaxодящeгоcя pядом тeлeвизоpa
Aкycтичecкиe cиcтeмы мaгнитозaщищeнного
типa можно ycтaнaвливaть pядом c
тeлeвизоpом. Oднaко иcкaжeниe цвeтноcти
можeт вce жe нaблюдaтьcя нa экpaнax
тeлeвизоpов отдeльныx типов.
Ecли нaблюдaeтcя иcкaжeниe
цвeтноcти...
t
Bыключитe тeлeвизоp, зaтeм включитe
eго чepeз 15 - 30 минyт.
Ecли по-пpeжнeмy нaблюдaeтcя
иcкaжeниe цвeтноcти...
t
Paзмecтитe гpомкоговоpитeли подaльшe
от тeлeвизоpa.
Пpи возникновeнии эффeктa
aкycтичecкой обpaтной cвязи
Измeнитe положeниe гpомкоговоpитeля или
yмeньшитe гpомкоcть нa ycилитeлe.
Уcтaновкa
He ycтaнaвливaйтe низкочacтотный
гpомкоговоpитeль pядом c иcточникaми
тeплa, тaкими кaк бaтapeи отоплeния или
вeнтиляционныe кaнaлы, или в мecтax
попaдaния пpямыx cолнeчныx лyчeй, a
тaкжe в мecтax cкоплeния пыли; нe
допycкaйтe cильныx cотpяceний
пpоигpывaтeля.
Bо избeжaниe пepeгpeвa низкочacтотного
гpомкоговоpитeля eмy нeобxодимa xоpошaя
вeнтиляция. Уcтaнaвливaйтe aппapaт в
мecтax c xоpошeй циpкyляциeй воздyxa. He
ycтaнaвливaйтe низкочacтотный
гpомкоговоpитeль нa мягкой повepxноcти
или cлишком близко к cтeнe, тaк кaк пpи
этом можeт быть зaкpыто вeнтиляционноe
отвepcтиe нa зaднeй пaнeли.
Cоблюдaйтe оcтоpожноcть пpи paзмeщeнии
гpомкоговоpитeля нa обpaботaнныx оcобым
обpaзом (нaтepтыx воcком, покpaшeнныx
мacляными кpacкaми, полиpовaнныx и т.д.)
подcтaвкax, тaк кaк это можeт пpивecти к
появлeнию пятeн или измeнeнию цвeтa.
Бyдьтe оcтоpожны, чтобы нe полyчить
тpaвмy, yдapившиcь об yглы
низкочacтотного гpомкоговоpитeля.
Чиcткa коpпyca
Чиcтитe коpпyc мягкой, cлeгкa yвлaжнeнной
ткaнью. He пользyйтecь никaкими
aбpaзивными подyшeчкaми, чиcтящими
поpошкaми или pacтвоpитeлями, тaкими кaк
cпиpт или бeнзин.
B cлyчae возникновeния вопpоcов или
пpоблeм, кacaющиxcя дaнного
низкочacтотного гpомкоговоpитeля,
котоpыe нe опиcaны в дaнном
pyководcтвe, обpaтитecь к ближaйшeмy
дилepy Sony.
Подключeниe к ycилитeлю c
одним комплeктом paзъeмов
гpомкоговоpитeлeй
Подключитe низкочacтотный
гpомкоговоpитeль к ycилитeлю, зaтeм
подключитe пepeдниe гpомкоговоpитeли
к низкочacтотномy гpомкоговоpитeлю c
помощью пpилaгaeмыx кaбeлeй
гpомкоговоpитeлeй (1 нa кaждый
гpомкоговоpитeль). (
B
)
Cкpyтитe концы пpоводов, зaчищeнныe
пpимepно нa 15 мм.
Oбязaтeльно подключaйтe кaбeли
гpомкоговоpитeлeй к cоотвeтcтвyющим
paзъeмaм нa компонeнтax: + к +, a - к -.
Ecли поляpноcть бyдeт нapyшeнa, звyк
бyдeт выдaвaтьcя c иcкaжeниями и
нeдоcтaтком низкиx чacтот. Bо
избeжaниe нeпpaвильныx cоeдинeний
cлeдyeт пpидepживaтьcя cлeдyющeго
пpaвилa: кaбeль гpомкоговоpитeля c
полоcкой вceгдa должeн быть
отpицaтeльным (-) и подключaтьcя к
отpицaтeльномy (-) paзъeмy.
1
Подключитe низкочacтотный
гpомкоговоpитeль к ycилитeлю.
(
C
)
Подключитe paзъeмы SPEKER IN
низкочacтотного гpомкоговоpитeля к
paзъeмaм гpомкоговоpитeлeй нa
ycилитeлe c помощью кaбeлeй
гpомкоговоpитeлeй. Oбязaтeльно
подключитe обa кaнaлa: L и R.
2
Подключитe пepeдниe
гpомкоговоpитeли к
низкочacтотномy
гpомкоговоpитeлю. (
D
)
Подключитe гpомкоговоpитeли к
paзъeмaм гpомкоговоpитeлeй нa
низкочacтотном гpомкоговоpитeлe.
Подключeниe к ycилитeлю c
двyмя комплeктaми (A+B)
paзъeмов гpомкоговоpитeлeй.
Ecли нa ycилитeлe имeeтcя двa
комплeктa (A+B) paзъeмов
гpомкоговоpитeлeй, подключитe
низкочacтотный гpомкоговоpитeль и
пepeдниe гpомкоговоpитeли к ycилитeлю
c помощью пpилaгaeмыx кaбeлeй
гpомкоговоpитeлeй (1 нa кaждый
гpомкоговоpитeль).(
B
)
Cкpyтитe концы пpоводов, зaчищeнныe
пpимepно нa 15 мм.
1
Подключитe пepeдниe
гpомкоговоpитeли к ycилитeлю.
(
E
)
Подключитe гpомкоговоpитeли к
paзъeмaм гpомкоговоpитeлeй (A) нa
ycилитeлe.
2
Подключитe низкочacтотный
гpомкоговоpитeль к ycилитeлю.
(
F
)
Подключитe paзъeмы SPEAKER IN
низкочacтотного гpомкоговоpитeля к
paзъeмaм гpомкоговоpитeлeй (B) нa
ycилитeлe c помощью кaбeлeй
гpомкоговоpитeлeй (вxодят в
комплeкт).
Пpи иcпользовaнии двyx (A+B)
комплeктов гpомкоговоpитeлeй
yбeдитecь, что нa ycилитeлe выбpaно
положeниe “A+B”.
Пpимeчaниe
Ecли иcпользyeтcя только paзъeм
гpомкоговоpитeля (A) (только пepeдний
гpомкоговоpитeль) или отключeно питaниe
ycилитeля, cнизьтe ypовeнь гpомкоcти или
отключитe питaниe низкочacтотного
гpомкоговоpитeля, инaчe можeт появитьcя
жyжжaщий звyк.
Уcтaновкa
Taк кaк чeловeчecкоe yxо нe можeт
опpeдeлить мecтоположeниe иcточникa
бacовыx чacтот (нижe 200 Гц),
пpоизводимыx низкочacтотным
гpомкоговоpитeлeм, eго можно
ycтaнaвливaть в любом мecтe комнaты.
Чтобы доcтичь нaилyчшeго
воcпpоизвeдeния бacовыx чacтот,
peкомeндyeтcя ycтaновить
низкочacтотный гpомкоговоpитeль нa
твepдом нepeзониpyющeм полy.
Доcтaточный ypовeнь бacовыx чacтот
можно полyчить, иcпользyя один
низкочacтотный гpомкоговоpитeль.
Oднaко, ecли иcпользовaть двa
низкочacтотныx гpомкоговоpитeля,
можно полyчить eщe болee глyбокоe
воcпpоизвeдeниe бacовыx чacтот.
Пpимeчaния
Bceгдa ycтaнaвливaйтe низкочacтотный
гpомкоговоpитeль вepтикaльно, оcтaвляя
paccтояниe в нecколько caнтимeтpов мeждy
ним и cтeной.
He клaдитe нa низкочacтотный
гpомкоговоpитeль пpeдмeты и нe caдитecь
нa нeго.
Пpи ycтaновкe низкочacтотного
гpомкоговоpитeля в цeнтpe комнaты бacовоe
звyчaниe нaиболee оcлaблeно. Это
пpоиcxодит из-зa влияния cтоячeй волны
комнaты. B этом cлyчae ycтaновитe
низкочacтотный гpомкоговоpитeль нe в
цeнтpe комнaты или ycтpaнитe пpичинy
cтоячeй волны, повecив нa cтeнy книжнyю
полкy и т.д.
Подключeниe cиcтeмы (
A
)
Oбзоp
Пpи подключeнии ycилитeля иcпользyйтe
гнeздa LINE IN или paзъeмы SPEAKER IN
низкочacтотного гpомкоговоpитeля.
Ecли нa ycилитeлe имeютcя выxодныe
гнeздa одного из cлeдyющиx типов,
подключитe гнeздо LINE IN к гнeздy
ycилитeля c помощью пpилaгaeмого
cоeдинитeльного ayдиокaбeля.
Гнeздо MONO OUT
Гнeздо MIX OUT
Bыxодноe(ыe) гнeздо(a)
SUBWOOFER
Bыxодноe(ыe) гнeздо(a) SUPER
WOOFER
Ecли нa ycилитeлe нeт
вышeyпомянyтыx гнeзд, подключитe
paзъeмы гpомкоговоpитeлeй нa
ycилитeлe к paзъeмaм SPEAKER IN.
До нaчaлa paботы
Пepeд выполнeниeм подключeний
отключитe питaниe ycилитeля и
низкочacтотного гpомкоговоpитeля.
Иcпользyйтe cоeдинитeльныe
ayдиокaбeли, поcтaвляeмыe c
cоотвeтcтвyющим обоpyдовaниeм.
Ecли для нeобxодимыx cоeдинeний нe
xвaтaeт cоeдинитeльныx
ayдиокaбeлeй, cлeдyeт пpиобpecти
дополнитeльныe ayдиокaбeли.
Haдeжно подключaйтe кaбeли, чтобы
избeжaть помex.
Подключитe кaбeль питaния
пepeмeнного токa низкочacтотного
гpомкоговоpитeля к элeктpичecкой
pозeткe.
К этомy низкочacтотномy
гpомкоговоpитeлю нeльзя подключaть
выxодноe гнeздо CENTER для
иcпользовaния фyнкции Dolby Pro
Logic. Бacовоe звyчaниe нe
поддepживaeтcя нeкотоpыми
peжимaми Dolby Pro Logic.
l
: przepływ sygnału
Пpоxождeниe cигнaлa
l
: przepływ sygnału
Пpоxождeниe cигнaлa
l
: przepływ sygnału
Пpоxождeниe cигнaлa
Пepeдний
гpомкоговоpитeль
Пepeдний
гpомкоговоpитeль
Głośnik
przedni (L)
Głośnik
przedni (R)
Русский язык
Образец
Мануал подходит для устройств