Voxtel Select 3300Twin скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 32)

Языки: Русский
Страницы:32
Описание:Радиотелефон DECT
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 32
4.3.5.
Óñòàíîâêà äàòû è âðåìåíè
18
4.3.6.
Óñòàíîâêà ñïîñîáà íàáîðà
18
4.3.7.
Ðåæèì ïåðåäà÷è íîìåðà
âûçûâàþùåé ñòîðîíû
19
4.3.8.
Î÷èñòêà ïàìÿòè âûçîâîâ
19
4.3.9.
Âîññòàíîâëåíèå çàâîäñêèõ
íàñòðîåê/ïåðåóñòàíîâêà
19
4.4.
Íàáîð ÷åðåç îïåðàòîðà ñåòè
(âûçîâ ïî âûçîâó)
19
5. ÐÀÁÎÒÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ
ÍÎÑÈÌÛÕ ÒÐÓÁÎÊ ÈËÈ
ÁÀÇÎÂÛÕ
ÑÒÀÍÖÈÉ
20
5.1.
Âûáîð áàçîâîé ñòàíöèè
20
5.2.
Âíóòðåííèå ðàçãîâîðû
20
5.2.1.
Ïåðåõâàò è ïåðåêëþ÷åíèå ðàçãîâîðà 21
5.2.2.
Çàïðîñ/ïåðåêëþ÷åíèå
21
5.2.3.
Ïåðåàäðåñàöèÿ ðàçãîâîðà
21
5.2.4.
Êîíôåðåíö-ñâÿçü
21
5.3.
Ïîèñê íîñèìîé òðóáêè (ïåéäæèíã)
22
6. ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÀÒÑ
22
6.1.
Ââîä ïðåôèêñà âûõîäà íà ëèíèþ
22
6.2.
Ñèãíàëüíàÿ êíîïêà
(Flash / Hookflash) 22
7. ÎÁÙÈÅ ÓÊÀÇÀÍÈß
23
7.1.
Ãàðàíòèéíûå óñëîâèÿ
23
7.2.
Î÷èñòêà
23
8. ÑÎÂÅÒÛ Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß
ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ
23
9. ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÅ
ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÏÎËÀÄÎÊ
24
10. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
25
11. ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ
26
12. ÊÐÀÒÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
27
13. ÓÊÀÇÀÒÅËÜ
30
5
Образец
Мануал подходит для устройств