Voxtel V100 скачать инструкцию по эксплуатации

Языки: Русский
Страницы:128
Описание:Сотовый телефон
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 1 из 128
3
Ñîäåðæàíèå
Èíôîðìàöèÿ î ñòàíäàðòå FCC
íà ðàäèî÷àñòîòíîå èçëó÷åíèå (Â×)
...................
2
ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ
..............................
9
ÐÀÑÏÀÊÎÂÊÀ
.........................................................
11
ÂÀØ ÒÅËÅÔÎÍ
.......................................................
12
×àñòè âàøåãî òåëåôîíà
....................................
12
Îòêðûòàÿ êðûøêà
..............................................
12
Âèä â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè
................................
13
Âèä ñçàäè
.............................................................
13
Äèñïëåé
.............................................................
16
Ïèêòîãðàììû
.......................................................
17
ÆÊ-ýêðàí ïåðåäíåé ïàíåëè
.............................
18
Ïîäñâåòêà
..........................................................
18
Öâåòíûå ñâåòîäèîäíûå èíäèêàòîðû (LED)
.....
19
ÍÀ×ÀËÎ ÐÀÁÎÒÛ
..................................................
20
Óñòàíîâêà SIM-êàðòû
.......................................
20
Çàðÿä áàòàðåéêè
...............................................
23
Çàðÿäêà áàòàðåè çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì
.........
23
Èíäèêàòîð íèçêîãî çàðÿäà áàòàðåè
.................
24
Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå òåëåôîíà
...............
25
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÔÓÍÊÖÈÈ
........................................
27
Âûïîëíåíèå çâîíêà
..........................................
27
Âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ çâîíêîâ
.............
28
Ïîâòîðíûé âûçîâ ïîñëåäíåãî íàáðàííîãî
íîìåðà
..................................................................
28
Образец
Мануал подходит для устройств