AKAI 29CT42FSN скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 21)

Языки: Русский
Страницы:21
Описание:Телевизор
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 21
2
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ:
Îáùèå ðåêîìåíäàöèè
Óõîä çà òåëåâèçîðîì
..................................................................................
4
Ïðàâèëà áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè òåëåâèçîðà
..........................................
5
Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå òåëåâèçîðà
.........................................................
6
Ïîäêëþ÷åíèå âíåøíèõ óñòðîéñòâ
...............................................................
6
Ðàçúåìû íà ïåðåäíåé ïàíåëè òåëåâèçîðà
...................................................
7
Ðàçúåìû íà çàäíåé ïàíåëè òåëåâèçîðà
.......................................................
7
Íàçíà÷åíèå êîíòàêòîâ ðàçúåìà EURO-AV
...................................................
7
Ïîðÿäîê óñòàíîâêè è çàìåíû ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ ïóëüòà ÄÓ
.......................
8
Óïðàâëåíèå òåëåâèçîðîì
Íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ïóëüòå äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
..........................
9
Íàçíà÷åíèå êíîïîê íà ïåðåäíåé ïàíåëè òåëåâèçîðà
...................................
10
Âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå òåëåâèçîðà
........................................................
11
Ôóíêöèè íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
.................................................
11
Ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ ïðè ïîìîùè ñèñòåìû ìåíþ
.....................................
13
Êîìïëåêò ïîñòàâêè
..................................................................................
20
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
.................................................................
20
Образец
Мануал подходит для устройств