Samsung SC6650 скачать инструкцию по эксплуатации

Для устройств:Samsung SC6650   И еще 2
Языки:Латышский, Литовский, Русский, Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 60
4
PUTEK
π
U MAISIøA T±R±ŠANA
4-1. KAD T±R±T PUTEK
π
U MAISIøU?
Ieslïdziet s
kšanas jaudu
uz ‘MAX’.
Ja filtra pÇrbaudes indikators
k
∫
st sarkans, kad iepl
des
uzgalis atrodas 10 cm virs
l¥dzenas virsmas, izt¥riet filtru.
Kad iedegas gaismas indika-
tors, izt¥riet putek
u maisi¿u
(4-2), kÇ norÇd¥ts sekojošajos
attïlos.
- Ja ies
kšana t¥r¥šanas laikÇ ir ievïrojami samazinÇjusies, pÇrbaudiet putek
u
maisi¿u, kÇ norÇd¥ts zemÇk.
ROKTURA VAD±BA
LV-7
Образец