Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 60
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ÇàêßòÖççü
- ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü èêéÅãÖåà
ëË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl.
èÂ‚¥Ú ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸ Á‡·ËÚÚfl
Ú‡ ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ÈÓ„Ó.
òÌÛ ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ÌÂ
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛.
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3Ï ¥
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ
ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÌÛÛ.
èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„,Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó
Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥.
èËÎÓÒÓÒ Ì ‚ÒÏÓÍÚÛπ ÔËÎ.
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ‰¥͇ ‚
¯Î‡Ì„Û.
çËÁ¸Í‡ ÒË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
î¥Î¸Ú Á‡ÔÓ‚ÌÂÌËÈ ÔËÎÓÏ.
èÂ‚¥Ú ٥θÚ Ú‡, fl͢Ó
ÔÓÚ¥·ÌÓ, Ó˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó, flÍ
ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
åÓÚÓ Ì Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl.
ᇷËÎÓÒfl ÒÓÔÎÓ, ¯Î‡Ì„
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó Ú۷͇.
èÂ‚¥Ú ͇·Âθ,
¯ÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ.
á‡Î˯Ú ÓıÓÎÓ‰ÊÛ‚‡ÚËÒ¸.
çÂχπ ÔÓ‰‡˜¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl.
ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÏ¥˜ÌËÈ
Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ.
èÂ‚¥Ú ˜Ë ÌÂ
ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ‡·Ó ÔÂ„ÌÛ‚Òfl
¯ÌÛ.
чÌËÈ ÔËÎÓÒÓÒ Òı‚‡ÎÂÌÓ:
ÑËÂÍÚË‚Ë Öåë: 2004/108/EEC
ÑËÂÍÚË‚Ë Á ·ÂÁÔÂÍË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔË·‰¥‚ Á ÌËÁ¸ÍÓ˛ ̇ÔÛ„Ó˛: 2006/95/EC
UK
-10
Образец
Мануал подходит для устройств