Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 60
OLULISED OHUTUSNÕUDED
1. Lugege kõiki juhiseid hoolikalt. Enne seadme sisselülitamist veenduge, et teie vooluvõrgu
pinge on sama, mis on näidatud tolmuimeja põhja all asuval andmeplaadil.
2. HOIATUS! Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märjad.
Ärge kasutage tolmuimejat vee eemaldamiseks koristatavatelt pindadelt.
3. Kui seadet kasutavad lapsed või töötatakse seadmega laste läheduses, tuleb olla eriti
tähelepanelik. Ärge lubage kasutada tolmuimejat mänguasjana. Ärge kunagi laske tol-
muimejal töötada järelvalveta. Kasutage tolmuimejat ainult selleks ettenähtud otstarbel
nagu on kirjeldatud käesolevas juhendis.
4. Ärge kasutage tolmuimejat ilma tolmumahutita. Masina parima jõudluse säilitamiseks tüh-
jendage tolmumahuti enne selle täielikku täitumist.
5. Ärge kasutage tolmuimejat tikkude, hõõguva tuha või sigaretiotste sissetõmbamiseks.
Hoidke tolmuimeja kaugemal pliitidest ja teistest soojusallikatest. Kuumus võib seadme
platsmassosasid deformeerida ja värvitustada.
6. Vältige kõvade, teravate objektide sissetõmbamist tolmuimejasse, sest need võivad
seadme osi kahjustada. Ärge seiske tolmuimeja voolikul. Ärge asetage voolikule raskusi.
Ärge blokeerige seadme õhu sissetõmbe- või väljalaskeosi.
7. Enne pistiku väljatõmbamist seinakontaktist lülitage tolmuimeja välja seadme korpusel
olevast nupust. Enne tolmukoti või tolmumahuti vahetamist tõmmake pistik seinakontaktist
välja. Kahjustuste vältimiseks eemaldage pistik vooluvõrgust pistikust, mitte juhtmest tõm-
mates.
8. Seadme ohutu kasutamise tagamiseks ei tohi lapsed ja puudega inimesed käesolevat
seadet kasutada ilma vastutava isiku järelvalveta. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei
mängiks.
9. Pistik peab seinakontaktist olema eemaldatud enne seadme puhastamist või hooldust.
10. Pikendusjuhtme kasutamine pole soovitatav.
11. Kui teie tolmuimeja ei tööta korralikult, lülitage toide välja ja pöörduge volitatud teenin-
dusse.
12. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja või tema poolt
volitatud teenindustöötaja või lihtsalt kvalifi tseeritud inimene.
13. Ärge tõstke tolmuimejat voolikust kinni hoides. Kasutage tolmuimejal olevat sanga.
ET-1
Образец
Мануал подходит для устройств