Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 60
BENDROSIOS SAUGOS PRIEMONñS
1. Ødòmiai perskaitykite visas instrukcijas. Prieš
jungdami dulkið siurbl
,
sitikinkite, kad tinklo
tampa atitinka
tampà, nurodytà dulkið siurblio apaãioje esanãioje gamyklinòje plokštelòje.
2. ØSPñJIMAS:
Nenaudokite dulkið siurblio drògniems kilimams ar grindims valyti.
Nesiurbkite juo vandens.
3. Kai prietaisas naudojamas vaikð ar šalia jð, b
tina užtikrinti tinkamà prieži
rà. Neleiskite
jiems žaisti dulkið siurbliu. Dulkið siurblys niekada neturòtð veikti be prieži
ros. Naudokite
j
tik pagal paskirt
, nurodytà šiose instrukcijose.
4. Nenaudokite dulkið siurblio be dulkið surinkimo konteinerio. Tam, kad dulkið siurblys
veiksmingai tarnautð, išvalykite dulkið surinkimo konteiner
prieš šiam prisipildant.
5. Nenaudokite dulkið siurblio degtukams, smilkstantiems pelenams ar cigareãið nuor
koms
surinkti. Laikykite dulkið siurbl
toliau nuo viryklið ir kitð šilumos šaltinið. Dòl karšãio
poveikio gali deformuotis plastikinòs prietaiso dalys ir pakisti jð spalva.
6. Venkite dulkið siurbliu siurbti kietus, aštrius daiktus, kadangi šie gali sugadinti dulkið siur-
blio detales. Stenkitòs neužminti ant siurblio žarnos. Nedòkite ant jos sunkið daiktð.
Neuždenkite siurbimo ir oro išleidimo angð.
7. Prieš ištraukdami elektros laido šakut
iš tinklo lizdo, išjunkite dulkið siurbl
. Prieš valydami
dulkið surinkimo kišenòl
ar dulkið konteiner
, ištraukite šakut
iš elektros lizdo. Tam, kad
nesugadintumòte dulkið siurblio, traukdami šakut
, laikykite už jos, bet ne už laido.
8. Vaikai ar ne
galieji gali naudoti š
prietaisà tik tinkamai priži
rimi atsakingo asmens tam,
kad b
tð užtikrintas saugus prietaiso naudojimas. B
tina prieži
ròti, kad maži vaikai
nežaistð su prietaisu.
9. Prieš atlikdami dulkið siurblio valymo ar prieži
ros darbus, ištraukite šakut
iš elektros
lizdo.
10. Nerekomenduojama naudoti ilginamojo laido.
11. Pastebòj
, kad dulkið siurblys neveikia tinkamai, ištraukite elektros laido šakut
iš tinklo
lizdo ir kreipkitòs
galiotàj
aptarnavimo centrà.
12. Siekiant užtikrinti saugumà, pažeistà elektros laidà turi pakeisti tik gamintojas, jo
galiota-
sis aptarnavimo atstovas arba kvalifikuotas asmuo.
13. Neneškite dulkið siurblio už žarnos. Naudokitòs specialiai tam skirta rankenòle.
LT-1
Образец
Мануал подходит для устройств