Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 60
Patogesniam
gyv
nð plaukð bei
si
lð surinkimui
nuo kilimð
VARIANTAS
1
2
3
Noròdami atskirti dangtel
,
nuspauskite permatomo sky-
delio dangtelio mygtukà Open.
Nuimkite šepetòlius
nuo permatomo
skydelio.
Apie šepetòlius susivi-
jusias dulkes ir plaukus
pašalinkite žirklòmis.
Dažnai siurbiant gyv
nð plaukus, gali sumažòti siurbimo galia dòl
susivijusið aplink b
gnà šiukšlið.Tokiu atveju kruopšãiai išvalykite b
gnà.
4
Šepetòlið tvirtinimo vietoje
su-sirinkusias dulkes
pašalinkite sausa šluoste
dulkòms valyti arba pri-
etaisu plyšiams valyti.
5
Øtaisykite šepet
sukamàjà juostà ir
pritvirtinkite.
6
Noròdami vòl surinkti
prietaisà,
spauskite per-
matomo skydelio dangtel
jo vietà.
LT-5
Dulkið arba gyv
kailio plaukð, esanãið
ant grindð arba
kilimð susiurbimui.
Jeigu antgalis
užsikimšo,
pilnai
pašalinkite
šiukšles.
Pasukite užrakinamà myg-
tukà, kad UNLOCK (atrakinti)
ir pašalinti šiukšles, kada
antgalio vidus yra užsikimš
s.
Turbina
Šepetys
PERSPñJIMAS :
Naudokite tik patalynòs valymui. Priži
ròkite, kad valymo
metu nepažeistumòte šepeãio.
Nešvarumai, esantys ant cilindro, neleidžia šepeãiui suktis. Tokiu atveju, išvalykite j
.
VARIANTAS
Šepetys skirtas
užvalkalams.
Po valymo patikrinkite dangtel
,
esant
korpuso priekyje ir j
uždarykite. Po to, kai dangtelis yra
uždarytas, pasukite užrakinamàj
mygtukà, kad LOCK (užrakinti).
Образец
Мануал подходит для устройств