Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 60
6
ORO IŠLEIDIMO FILTRO VALYMAS
Išimkite dulkið surinkimo konteiner
ir
dulkið surinkimo kišenòl
.
Nuspauskite korpuso
gale esanãius pritvirtin-
tus ròmelius tam, kad
galòtumòte juos nuimti.
Ištraukite HEPA filtrà
naudodamiesi
atidarymo àsele.
Išvalykite HEPA filtrà.
Ødòkite HEPA filtrà
korpusà taip, kad
išgirstumòte
spragtelòjimà.
Išimkite apsaugin
variklio filtrà iš dulkið
siurblio. Pakratykite j
ir pašalinkite
dulkes, po to
statykite atgal
prietaisà.
5
APSAUGINIO VARIKLIO FILTRO VALYMAS
7
ELEMENTÐ KEITIMAS (KAI KURIUOSE MODELIUOSE)
ØSPñJIMAS
1. Niekada neišrinkite elementð ar nekraukite jð pakartotinai.
2. Niekada nešildykite elementð ar nemeskite jð
ugn
.
3. Nesupainiokite (+) ir (-) polið.
4. Tinkamai išmeskite elementus.
PASTABA:
1 .Nustojus veikti dulkið siurbliui, pakeiskite elementus.
Jei dulkið siurblys nepradeda veikti, kreipkitòs
galiotàj
platintojà.
2. Naudokite 2 AA dydžio elementus.
ELEMENTÐ TIPAS:AA DYDIS
LT-9
Образец
Мануал подходит для устройств