Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 60
PROBLEMA
PRIEŽASTIS
SPRENDIMAS
- ATSIRADUS PROBLEMAI
Neužsiveda variklis.
Nòra elektros tiekimo.
Suveikò šiluminò apsauga.
Patikrinkite laidà, kištukà ir
lizdà. Leiskite prietaisui atvòsti.
Palaipsniui krenta siur-
biamoji galia.
Antgalis, siurbimo žarna ar
vamzdis yra užsikimš
.
Patikrinkite, ar nesusidarò
dulkið kamštis ir pašalinkite j
.
Elektros laidas nesusivynio-
ja iki galo.
Elektros laidas persisuko ar
susivyniojo netolygiai.
Ištraukite 2-3 metrus laido ir
vòl nuspauskite laido
suvyniojimo mygtukà.
Dulkið siurblys nesiurbia
nešvarumð.
Žarnoje atsirado
tr
kimas
arba skylutò.
Patikrinkite žarnà ir,
prireikus, pakeiskite jà.
Žema ar mažòjanti siurbimo
galia.
Pilnas filtras.
Patikrinkite filtrà ir, prireikus,
išvalykite j
kaip aprašyta
instrukcijose
Dulkið siurblys yra patvirtintas žemiau esanãiais reglamentais
EMC Reglamentas : 2004/108/EEC
Žemos Øtampos Saugumo Reglamentas: 2006/95/EC
LT-10
Образец
Мануал подходит для устройств