Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 60
íêìÅäÄ
çÄëÄÑäÄ
Ñ‚ÛıÔÓÁˈËÓÌ̇fl
˘ÂÚ͇ (ÓÔˆËfl)
2-3 àëèéãúáéÇÄçàÖ à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
ÑÎË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË
„ÛÎËÛÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÂÂÏ¢ÂÌËfl
ÍÌÓÔÍË „ÛÎËÓ‚ÍË ‰ÎËÌ˚,
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚ ˆÂÌÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ
ÚÛ·ÍË, ‚ÔÂ‰ Ë Ì‡Á‡‰.
éÚ‰ÂÎËÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ҇ÏÛ˛ ÍÓÓÚÍÛ˛ ‰ÎËÌÛ,
˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ˠÁ‡ÒÓÂÌËfl.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Î„ÍÓ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ ÏÛÒÓ,
Á‡·Ë‚‡˛˘ËÈ ÚÛ·ÍÛ.
燉Â̸Ú ̇҇‰ÍÛ ÍÓ̈
Û˜ÍË ¯Î‡Ì„‡ ËÎË ÚÛ·ÍË.
Ç˚‰‚Ë̸ÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÌËÚÂ
˘ÂÚÍÛ ‰Îfl Ô˚ÎË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
‚ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı.
óÚÓ·˚ ‚ÓÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË Ó·Ë‚ÍË,
̇ÊÏËÚ ̇҇‰ÍÛ Ì‡ ÍÓ̈ Û˜ÍË
¯Î‡Ì„‡ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ
̇Ô‡‚ÎÂÌËË.
ëÓÒÚ‡‚Ì˚ ˜‡ÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
èÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚ ÏÛÒÓ,
·ÎÓÍËÛ˛˘ËÈ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ÂÂ
ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ˘ÂÚÍË ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚËÔÓÏ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
- óËÒÚ͇
ÍÓ‚Ó‚
- óËÒÚ͇
ÔÓÎÓ‚
RU-4
Образец
Мануал подходит для устройств