Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 60
SVAR±GI DROŠ±BAS PASÅKUMI
1. Uzman¥gi izlasiet visu instrukciju. Pirms ieslïgšanas pÇrliecinieties, vai elektroapgÇdes
spriegums atbilst putek
s
cïja apakšÇ esošajÇ nominÇlvïrt¥bu plÇksn¥tï norÇd¥tajam.
2. BR±DINÅJUMS! Nelietojiet putek
s
cïju, kad paklÇjs vai gr¥da ir slapji.
Neizmantojiet
dens uzs
kšanai.
3. Bïrniem, r¥kojoties ar jebkuru ier¥ci vai atrodoties tÇs tuvumÇ, jÇnodrošina cieša
uzraudz¥ba. Ne
aujiet izmantot putek
s
cïju kÇ rota
lietu. Nekad neatstÇjiet ieslïgtu
putek
s
cïju bez uzraudz¥bas. Izmantojiet putek
s
cïju tikai paredzïtajam nol
kam, kÇ
aprakst¥ts instrukcijÇ.
4. Neizmantojiet putek
s
cïju bez putek
u tvertnes. Lai nodrošinÇtu vislielÇko efektivitÇti,
iztukšojiet putek
u tvertni, pirms tÇ ir pilna.
5. Neizmantojiet putek
s
cïju sïrkoci¿u, kvïlojošu pelnu vai cigarešu izsmïÞu savÇkšanai.
Neturiet putek
s
cïju pl¥ts un citu karstuma avotu tuvumÇ. Karstums var deformït un
main¥t krÇsu ier¥ces plastmasas deta
Çm.
6. Nav ieteicams savÇkt ar putek
s
cïju cietus, asus priekšmetus, jo tie var sabojÇt
putek
s
cïja deta
as. NekÇpiet uz š
∫
tenes un nenovietojiet uz tÇs smagumus.
Neaizsprostojiet iepl
des vai izpl
des kanÇlu.
7. Pirms putek
s
cïja kontaktdakšas izvilkšanas no rozetes izslïdziet putek
s
cïju,
nospiežot tÇ slïdzi. Pirms putek
u tvertnes vai putek
u trauka nomai¿as izvelciet kontakt-
dakšu no rozetes. Lai nesabojÇtu, izvelciet kontaktdakšu, satverot pašu kontaktdakšu,
nevis velkot aiz vada.
8. Maziem bïrniem vai nespïc¥giem cilvïkiem šo ier¥ci nav paredzïts lietot bez uzraudz¥bas.
Tas at
auts tikai atbild¥gas personas pienÇc¥gÇ uzraudz¥bÇ, lai lietošana b
tu droša. Mazi
bïrni jÇuzrauga, lai nepie
autu spïlïšanos ar ier¥ci.
9. Pirms ier¥ces t¥r¥šanas vai apkopes kontaktdakša ir jÇatvieno no rozetes.
10. PagarinÇtÇju lietot nav ieteicams.
11. Ja putek
s
cïjs nedarbojas pareizi, izslïdziet strÇvas padevi un konsultïjieties ar pil-
nvaroto pakalpojumu pÇrstÇvi.
12. Ja ir bojÇts strÇvas padeves vads, tÇ nomai¿u veic ražotÇjs, tÇ pakalpojumu pÇrstÇvis vai
l¥dz¥gi kvalificïta persona, lai novïrstu risku.
13. NepÇrvietojiet putek
s
cïju, nesot to aiz š
∫
tenes. Izmantojiet putek
s
cïja rokturi.
LV-1
Образец
Мануал подходит для устройств