Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 60
2
PUTEK
π
SÌCîJA LIETOŠANA
2-1 VADS PIESLîGŠANAI ELEKTROT±KLAM
PIEZ±ME
Atvienojot kontakt-
dakšu no rozetes,
satveriet aiz kontakt-
dakšas, nevis aiz vada.
2-2 JAUDAS REGULATORS (INFRASARKANAIS REGULATORS)
ROKTURA VAD±BA
1.
Putek
s
cïja ieslïgšana / izslïgšana (ON/OFF)
Lai ieslïgtu putek
s
cïju, nospiediet pogu ON/OFF.
Lai putek
s
cïju izslïgtu, nospiediet pogu vïlreiz.
2.
Putek
s
cïja REŽ±MS (MIN /MID /MAX)
Nospiediet atkÇrtoti rež¥ma izvïles pogu MODE un izvïlieties
vïlamo rež¥ma iestat¥jumu (ON)MIN -MID -MAX mode.
(ON) MIN
MID
MAX
[Putek
s
cïjs tiek vad¥ts ar infra-
sarkanajiem signÇliem ]
SIGNÅLA NOSÌT±TÅJS
- ELAST±GÅ CAURULE
PIEZ±ME
:
Ja attÇlinÇtÇ vad¥ba uz roktura nedarbojas,
putek
s
cïju var darbinÇt ar vad¥bas pogÇm uz
ier¥ces korpusa.
AtkÇrtoti nospiediet vad¥bas pogu un izvïlieties
nepieciešamo rež¥mu.
(ON(MAX)
OFF)
Filtra lampi¿a iedegas, kad ir nepieciešams
pÇrbaud¥t vai iztukšot putek
u maisi¿u.
Tiks padots ar¥ ska¿as signÇls.
- KORPUSS
InfrasarkanÇ lampi¿a norÇda,
kura da
a sa¿em infrasarkano
signÇlu no roktura vad¥bas.
LV-3
Образец
Мануал подходит для устройств