Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 60
2-3 PIEDERUMU LIETOŠANA UN APKOPE
Noregulïjiet teleskopiskÇs caurules
garumu, virzot uz priekšu un atpaka
garuma regulïšanas pogu, kas atrodas
teleskopiskÇs caurules centrÇ.
Lai pÇrbaud¥tu, vai nav radušies aizsprostojumi,
atdaliet teleskopisko cauruli un sa¥siniet. Tas
atvieglo caurulï iespr
dušo net¥rumu iz¿emšanu.
CAURULE
PAL±GIER±CE
Uzlieciet pal¥gier¥ci uz
š
∫
tenes roktura gala.
Izvelciet un pagrieziet
putek
u suku, lai izt¥r¥tu
saudz¥gi kopjamÇs virsmas.
Lai varïtu izmantot m¥ksto
mïbe
u t¥r¥šanas uzgali,
uzlieciet pal¥gier¥ci uz
š
∫
tenes roktura gala
pretïjÇ virzienÇ.
Funkcijas var atšÞirties atbilstoši modelim.
Ja iepl
des caurule ir aizsprostota,
izt¥riet visus net¥rumus.
Noregulïjiet iepl
des sviru atbilstoši
gr¥das virsmai.
OPCIJA
- PaklÇja
t¥r¥šana
- Gr¥das
t¥r¥šana
LV-4
Образец
Мануал подходит для устройств