Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 60
LabÇkai mÇjdz¥vnieku
spalvu un diegu,
matu un tml.
savÇkšanai no
paklÇjiem
OPCIJA
1
2
3
4
Izmantojot putek
s
cïju
vai apkopes instrumentu,
no¿emiet net¥rumus
birst¥tes iekšpusï.
5
Ievietojiet birst¥ti
rotïjošajÇ siksnÇ un
nostipriniet.
6
Piespiediet caursp¥d¥go
vÇku atpaka
vietÇ.
Lai no¿emtu vÇku,nospiediet
atvïršanas pogu (Open)uz
caursp¥d¥gÇ vÇka.
No¿emiet no
caursp¥d¥gÇ vÇka
birst¥ti.
Izmantojot šÞïres,
no¿emiet ap birst¥ti apt-
inušos atkritumus, tÇdus
kÇ putek
i un mati.
Bieža mÇjdz¥vnieku spalvu un p
ku s
kšana ar putek
s
cïju var palïninÇt
apgriezienus, ko izraisa to uzt¥šanÇs ap tvertni. ŠajÇ gad¥jumÇ uzman¥gi
tvertni izt¥riet.
LV-5
T¥ra putek
us vai
mÇjdz¥vnieku spalvas
uz gr¥das vai paklÇja.
Ja aizsprosto-
jusies
ies
kšanas
atvere, piln¥bÇ
izt¥riet net¥rumus.
Pagrieziet izslïgšanas pogu
uz UNLOCK, un ja bloÞïta
ies
kšanas atvere, izt¥riet
net¥rumus.
Turb¥na
Birste
Br¥dinÇjums:
Izmantojiet tikai gultasve
ai. T¥rot aizsprostojumu r¥kojieties
uzman¥gi, lai nesabojÇtu birsti.
Ja aizsprostojums uz turb¥nas traucï birstei rotït, tÇdÇ gad¥jumÇ izt¥riet to.
OPCIJA
Birste segÇm
Pielieciet vÇku galvenÇ korpusa
priekšai un aizveriet to. Kad vÇks
ir aizvïrts, pÇrliecinÇties, ka izs-
lïgšanas poga ir pagriezta uz
LOCK.
Образец
Мануал подходит для устройств