Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 60
Tikl¥dz putek
i sasniedz atz¥mi
‘pilns ’ vai iedegas gaismas
signÇls, kas norÇda,ka putek
u
tvertne ir pilna, iztukšojiet putek
u
tvertni.
Opcija
Iz¿emiet putek
u tvertni,
nospiežot pogu.
No¿emiet putek
u
tvertnes vÇku.
Izmetiet putek
us
atkritumos.
Uzlieciet putek
u tvertnes
vÇku.
Pirms lietošanas ievietojiet
putek
u tvertni putek
s
cïjÇ, l¥dz
tÇ ar klikšÞi tiek fiksïta vietÇ.
1
2
3
4
5
CLICK
6
3
PUTEK
π
U TVERTNES IZTUKŠOŠANA
PIEZ±ME
Putek
u tvertni dr¥kst izskalot ar aukstu
deni.
- Iztukšojiet putek
us plastmasas maisi¿Ç
(ieteicams cilvïkiem, kuri cieš no astmas/alerÆijas)
LV-6
Образец
Мануал подходит для устройств