Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 60
4-2 PUTEK
π
U MAISIøA T±R±ŠANA
1
4
7
8
PIEZ±ME:
Pirms filtra ielikšanas atpaka
putek
s
cïjÇ, pÇrliecinieties, vai filtrs ir piln¥gi sauss.
AtstÇjiet to izž
šanai 12. stundas.
Iz¿emiet putek
u tvertni un putek
u
maisi¿u, kÇ attïlots.
No¿emiet fiksïto putek
u
maisi¿a vÇka karkasu.
Iz¿emiet s
kli un filtru no
putek
u maisi¿a.
Pirms salikšanas pareizi
savietojiet putek
u maisi¿u
ar tÇ vÇku.
Ievietojiet salikto putek
u maisi¿u
putek
s
cïjÇ.
5
3
2
LV-8
6
IzmazgÇjiet putek
u maisi¿a
s
kli un filtru ar
deni.
Nolieciet s
kli un filtru ïnÇ, lai tie
izž
tu; tas var aiz¿emt vairÇk
par 12 stundÇm.
Ievietojiet s
kli un filtru
atpaka
putek
u maisi¿Ç.
Образец
Мануал подходит для устройств