Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 60
6
IZVADES FILTRA T±R±ŠANA
Iz¿emiet putek
u tvertni un putek
u
maisi¿u.
Nospiediet fiksïto
karkasa da
u ier¥ces aiz-
mugurï, lai to no¿emtu.
Izmantojot b¥di,
iz¿emiet HEPA filtru.
Izt¥riet putek
us no
HEPA filtra.
Ievietojiet HEPA filtru
putek
s
cïjÇ, l¥dz tas ar
klikšÞi tiek fiksïts vietÇ.
Iz¿emiet motora aizsargfiltru no
putek
s
cïja. Izpuriniet no tÇ putek
us
un ievietojiet atpaka
ier¥cï.
5
MOTORA AIZSARGFILTRA T±R±ŠANA
7
BATERIJU NOMAIøA (PîC IZVîLES)
BR±DINÅJUMS
1. Nekad neizjauciet vai neuzlÇdïjiet baterijas vïlreiz.
2. Nekad nekarsïjiet baterijas vai nemetiet tÇs ugun¥.
3. Nesamainiet polaritÇti (+) (-)vietÇm.
4. Utilizïjiet neder¥gÇs baterijas atbilstošÇ veidÇ.
PIEZ±ME:
1. Ja putek
s
cïjs nedarbojas, nomainiet baterijas. Ja problïma vïl
joprojÇm pastÇv, sazinieties ar m
su pilnvaroto izplat¥tÇju.
2. Izmantojiet 2 AA izmïra baterijas.
BATERIJU TIPS:AA IZMîRS
LV-9
Образец
Мануал подходит для устройств