Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 59 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 59 из 60
PROBLîMA
IEMESLS
RISINÅJUMS
- JA RADUSIES PROBLîMA
Motoru nevar iedarbinÇt.
Nav strÇvas padeves.
Termoslïdzis.
PÇrbaudiet vadu,kontaktdakšu
un rozeti.
π
aujiet atdzist.
S
kšanas jauda
akÇpeniski
samazinÇs.
BloÞïts uzgalis, iepl
des
š
∫
tene vai caurule.
PÇrbaudiet, vai nav radies
aizsprostojums. Izt¥riet to.
Vadu nevar piln¥bÇ uzt¥t.
PÇrbaudiet, vai vads nav
savijies vai nel¥dzeni uzt¥ts.
Izvelciet vadu 2-3 m un
nospiediet vada uzt¥šanas
pogu.
Putek
s
cïjs nesavÇc
net¥rumus.
Plaisa vai caurums
š
∫
tenï.
PÇrbaudiet š
∫
teni un, ja
nepieciešams, nomainiet.
S
kšana ir vÇja vai
samazinÇs.
Filtrs ir pilns ar putek
iem.
PÇrbaudiet filtru un, ja
nepieciešams, izt¥riet, kÇ
norÇd¥ts instrukcijÇ.
Šis putek
u s
cïjs ir apstiprinÇts:
EMC Direkt¥va : 2004/108/EEC
Zemsprieguma Droš¥bas Direkt¥va: 2006/95/EC
LV-10
Образец
Мануал подходит для устройств