Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 7 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 7 из 60
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÒΉÛÂÚ Ó˜Ë˘‡Ú¸ ÔÓÒÎÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÓÚÏÂÚÍË Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ËÎË
‚Íβ˜ÂÌËfl Ë̉Ë͇ÚÓ‡ Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl.
àÁ‚ÎÂÍËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ,
̇ʇ‚ ÍÌÓÔÍÛ.
éÚ‰ÂÎËÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
1
2
3
4
5
CLICK
6
3
óËÒÚ͇ èõãÖëÅéêçàäÄ
èêàåÖóÄçàÖ
è˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÏÓÊÌÓ ÒÔÓ·ÒÍË‚‡Ú¸
ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
é˜ËÒÚËÚÂ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ.
á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚
ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ̇ÊËχfl ̇
Ì„Ó, ÔÓ͇ Ì ÛÒÎ˚¯ËÚ ˘ÂΘÓÍ.
ÇÄÜçé
!
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl
Ô˚ÎÂÒ·ÓÌË͇. èÂËӉ˘ÂÒÍË
ÔÓ‚ÂflÈÚÂ Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËÂ.
- èË ˜ËÒÚÍ ÓÔÓÓÊÌflÈÚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ‚
ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚˚È Ï¯ÓÍ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl β‰ÂÈ, ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı
‡ÒÚÏÓÈ/‡ÎÎÂ„ËÂÈ
éÔˆËfl
RU-6
Образец
Мануал подходит для устройств