Samsung SC6657 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 9 из 60)

Языки: Русский И еще 3
  • Латышский
  • Литовский
  • Эстонский
Страницы:60
Описание:Пылесос мешком для сбора пыли
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 9 из 60
1
2
4
7
8
èêàåÖóÄçàÖ :
ì·Â‰ËÚ ¸, ˜ÚÓ ÙËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÓı, ÔÂ‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Â„Ó ‚
Ô˚ÎÂÒÓÒ. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓıÌÛÚ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 12 ˜‡ÒÓ‚.
èÓÏÓÈÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ
äÄëëÖíõ ‚Ó‰ÓÈ.
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ ÚÂÌË
‚ Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12 ˜‡ÒÓ‚.
èÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ,
‚˚Ó‚ÌflÈÚ Í˚¯ÍÛ
äÄëëÖíõ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡ Ë ëÄåì äÄëëÖíì
èÓÏÂÒÚËÚ ÒÓ·‡ÌÌ˚È
äÄëëÖíì ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡ ‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë
ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ ‰Îfl
Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
3
4-2 óàëíäÄ äÄëëÖíõ ÇçìíêÖççÖÉé îàãúíêÄ
RU-8
6
5
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ò·Ó‡
Ô˚ÎË Ë äÄëëÖíì ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
ëÌËÏËÚ ‡ÏÍÛ Í˚¯ÍË
äÄëëÖíõ ‚ÌÛÚÂÌÌ„Ó
ÙËθÚ‡.
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ
ËÁ Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡
Ô˚ÎË.
Образец
Мануал подходит для устройств