INDESIT BWSE 61051 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 56)

Языки: Русский
Страницы:56
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 56
39
AM
Լվացող նյ±թեր և
սպիտակեղենի տեսակներ
Լվացող նյ±թերի բաշխիչ.
Լվացքի լավ արդ±նքը կախված է նաև լվացող նյ±թերի
չափաքանակից` վերջինիս ավելցուկը ոչ միայն չի
երաշխավոր±մ ավելի արդյ±նավետ լվացք, այլ նաև
կարող է հանգեցնել °քենայի ներս±մ նստվածքների
առաջացմանը և շրջակա ²ջավայրի աղտոտմանը:
! Մի օգտագորեք ձեռքով լվացման համար նախատեսված
լվացող նյ±թեր, քանի որ դրանք չափազանց շատ փրփ±ր
են առաջացն±մ:
Դ±րս բեռեք բաշխիչը և
լցրեք դրա °ջ լվացող
նյ±թը կամ հավել±մը
հետևյալ կերպ:
Խցիկ 1` Մի լցրեք լվացքի ²ջոցը °ջտեղի խցիկ±մ 1:
Խցիկ 2: լվացող նյ±թեր (փոշի կամ հեղ±կ)
Հեղ±կ նյ±թի օգտագործման դեպք±մ խորհ±րդ է տրվ±մ
օգտվել А կցվող չափաբաշխիչից ճիշտ չափաբաժինը ոչոշել±
համար:.Փոշու օգտագործման դեպքում տեղադրեք
չափաբաշխիչը B խոռոչի °ջ Խցիկ 3: Հավել±µեր
(ողողիչներ և այլ) Ողողիչի մակարդակը չպետք
է գ ե ր ա զ ա ն ց ի չ ա փ ա բ ա շ խ ի չ ի կ ե ն տ ր ո ն ո ւ մ
նշված“max”մակարդակը Հավելյալ չափաբաշխիչ
! Ավանդական սպիտակեցնող նյ±թերը օգտագործ±մ
են պինդ սպիտակ գործվածքների լվացման համար:
Գ±նավոր, սինթետիկ կամ բրդյա գործվածքների համար
պետք է օգտագործել Ն±րբ սպիտակեցնող նյ±թեր
Սպիտակեղենի նախապատրաստ±մը
Կանոնավորեք սպիտակեղենը`
- ըստ գործվածքի տեսակների / պիտակի վրայի նշ±µեր
- ըստ գ±յնի`առանձնացրեք սպիտակը գ±նավորից
• Դատարկեք գրպանների պար±նակ±թյ±նը և ստ±գեք
կոճակների ամր±թյ±նը
• Մի գերազանցեք այն արժեքները, որոնք նշված
են «Ծրագրերի աղյուսակում», որտեղ նշված է չոր
սպիտակեղենի քաշը
Սպիտակեղենի քաշը
1 սավան 400 – 500 գ
1 բարձի երես 150 -200 գ
1 սփրոց 400 – 500 գ
1 խալաթ 900 –1200 գ
1 սրբիչ 150 -250 գ
Ն±րբ լվաց±մ պահանջող իրեր
Սովորական (բամբակ)՝ 30´C աստիճանի ցիկլ, որը
նախատեսված է բամբակե հագ±ստի համար:
Կրճատ±մ
է ջրի տաքացման վրա ծախսվող էներգիայի սպառ±մը
և ապահով±մ է հիանալի արդյ±նքներ: Հարմար է թեթև
կեղտոտված±թյան հագ±ստի համար:
Սովորական (սինթետիկ)՝ 30´C աստիճանի ցիկլ, որը
նախատեսված է սինթետիկ հագ±ստի համար:
Կրճատ±մ
է ջրի տաքացման վրա ծախսվող էներգիայի սպառ±մը
և ապահով±մ է հիանալի արդյ±նքներ: Հարմար է թեթև
կեղտոտված±թյան հագ±ստի համար:
Գ±նավոր՝ 30´C աստիճանի այս ցիկլը հնարավոր±թյ±ն է
տալիս պահպանել գ±յները: Կրճատ±մ է ջրի տաքացման
վրա ծախսվող էներգիայի սպառումը և ապահովում է
հիանալի արդյ±նքներ: Հարմար է թեթև կեղտոտված±թյան
հագ±ստի համար:
Ն±րբ լվաց±մ: օգտագործեք ծրագիր 4 Ա°նան±րբ
սպիտակեղենի լվացման համար օգտագործեք
ծրագիր 4: Խոչհ±չդ է տրվ±մ իրերը շրջել թարս
կողմ: Արդը±նքի օպտիմալացման համար ն±րբ
սպիտակեղենի լվացման համար օգտագործեք հեղ±կ
լվացող նը±թեր:
Խառը՝
40´C աստիճանի ցիկլ, որը նախատեսված է բամբակե
և սինթետիկ հագուստն իրար հետ լվանալու համար:
Հարմար է թեթև կեղտոտվածության ներքնազգեստի
համար: Հարմար է թեթև կեղտոտվածության
ներքնազգեստի համար:
Արագ (ծրագիր 11) թ±յլ է տալիս կարգավորել լվացման
տևող±թյ±նը 20’ նիմչև 60’:
- 20’: լվացքի ցիկլ, որը թարմացնում է հագուստն
ընդա°նը 20 րոպե±մ:
- 45’: կարճ ցիկլ բամբակե/սինթետիկ խառը գործվացքների
համար:
- 60’: 60’ փ±լը նախատեսված է ²ջին կեղտոտված կայ±ն
բամբակյա իրերի լվացման համ սպիտակեղենի համար
խորհ±րդ է տրվ±մ 40´С փ±լով լվացք:
Բմբ±լ/Փետ±ր `բադի կամ սագի բմբ±լ պար±նակող
կ±րտկաների, բարձերի, բմբ±լից վերմակների (1կգ.ոչ
ավել քաշով) նաղատեսված է ծրագիր 12: Խորհ±րդ է
տրվ±մ իրերը բեռնել °քենայի °ջ եզրերը դեպի ներս
ծալելով (տես նկ.) և չգերազանցել թմբուկի ծավալի
¾: Օպտիմալ լվացման համար խորհուրդ է տրվում
օգտագործել հեղ±կ լվացող նյ±թեր:
Բուրդ `ծրագիր 13 թույլ է տալիս մեքենայով լվանալ
բոլոր բրդյա իրերը անգամ նրանք, որոնց պիտակի վրա
նշված է “ձեռքի լվացք”
. Օպտիմալ արդյ±նքի համար
օգտագործեք հատ±կ լվացող նյ±թեր և ² գերազանցեք
լվացվող իրերի քաշը 1 կգ
Տհաճ Հոտերի վերացում` օգտագործեք ծրագիր 14
(Սինթետիկ) տհաճ հոտով սպիտակեղենի լվացման
համար (օր. ծխախոտի, քրտինքի և այլ).Ծրագիրը
նախատեսված է տհաճ հոտերի վերաց±մ գործվածքի
թելերի պահպանմամբ.
Образец
Мануал подходит для устройств