INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 48
18
KZ
Жуғыш зат тартпасы:
жуғыш заттар мен жуғыш
қосындыларды енгізу үшін пайдаланылады (
«Жуғыш
заттар мен кірлер» тарауын қараңыз»
).
ON/OFF
түймесі: кір жуғыш машинаны қосады және
өшіреді.
PUSH & WASH
түймесі
:
(
«Жуу циклдары мен
опциялары»
).
ЖУУ ЦИКЛЫ
тұтқасы: жуу циклдарын бағдарламалайды.
Жуу циклы барысында тұтқа қозғалмайды.
Индикатор шамдары бар
ФУНКЦИЯ
түймелері
:
бар
функцияларды таңдау үшін қолданылады. Таңдалған
функцияға сәйкес келетін индикатор шамы жанып
тұрады.
Индикатор шамдары бар
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН
ҚҰЛЫПТАУ:
басқару тақтасының құлпын қосу үшін
түймені шамамен 2 секунд басып ұстап тұрыңыз.
таңбасы жанғанда, басқару тақтасы құлыпталады.
Яғни, жуу циклдарын кездейсоқ түрде өзгертуден
қорғауға болады, әсіресе, үйде балалар болса. Басқару
тақтасының құлпын өшіру үшін түймені шамамен 2
секунд басып ұстап тұрыңыз.
ТЕМПЕРАТУРА
түймесі: температураны немесе суық
жуу циклын орнатады (
«Жекешелендіру» тарауын
қараңыз
).
СЫҒУ
түймесі: сығу жылдамдығын орнатады немесе сығу
циклын толығымен алып тастайды (
«Жекешелендіру»
тарауын қараңыз
).
КЕШІКТІРІП БАСТАУ
түймесі: жуу циклының
ба с т а л у ы н 9 с а ғ ат қ а д е й і н к е ш і к т і р ед і .
Қажетті кешіктіру уақытына сәйкес келетін индикатор
шамы жанғанша түймені қайта-қайта басыңыз.
Түйме төртінші рет басылғанда, опция өшіріледі.
Ескертпе:
START/PAUSE түймесі басылғаннан
кейін, кешіктіру уақытын орнатылған бағдарлама
қосылғанша азайту арқылы ғана өзгертуге болады.
!
Бұл опция барлық бағдарламаларда қосылған.
ЖУУ ЦИКЛЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ
индикатор
шамдары:
жуу циклының орындалуын бақылау үшін
қолданылады.
Жанған индикатор шамы қай кезең орындалып
жатқанын білдіреді.
ЕСІК ҚҰЛЫПТАУЛЫ
индикатор шамы: есікті ашуға
болатынын не болмайтынын білдіреді
(келесі бетті
қараңыз)
.
Индикатор шамы бар
START/PAUSE
түймесі: жуу
циклдарын бастайды немесе уақытша тоқтатып қояды.
Ескертпе:
Орындалып жатқан жуу циклын тоқтатып
қою үшін осы түймені басыңыз; тиісті индикатор шамы
қызғылт сары түспен жыпылықтайды, ал ағымдағы жуу
циклының кезеңіне сәйкес келетін индикатор шамы
қалыпты түрде жанып тұрады. Егер ЕСІК ҚҰЛЫПТАУЛЫ
индикатор шамы өшсе, есікті ашуға болады (шамамен
3 минут күтіңіз).
Жуу циклын тоқтатылған жерінен бастау үшін осы
түймені тағы бір рет басыңыз.
Күту режимі
Осы кір жуғыш машина, жаңа қуатты үнемдеу
ережелеріне сәйкес, ешбір әрекет байқалмаса,
шамамен 30 минуттан кейін қосылатын автоматты күту
жүйесімен жабдықталған. ҚОСУ-ӨШІРУ түймесін аз
уақыт басып, құрылғының іске қосылуын күтіңіз.
Кір жуғыш машина сипаттамасы
және жуу циклын бастау
Басқару тақтасы
ЖУУ ЦИКЛЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ
БАРЫСЫ
индикатор шамдары
ЕСІК
ҚҰЛЫПТАУЛЫ
индикатор шамы
Жуғыш зат тартпасы
ЖУУ ЦИКЛЫ
тұтқасы
КЕШІКТІРІП
БАСТАУ
түймесі
ТЕМПЕРАТУРА
түймесі
СЫҒУ
түймесі
Индикатор шамдары бар
ФУНКЦИЯ түймелері:
PUSH & WASH
түймесі
ON/OFF
түймесі
START/PAUSE
түймесі және
индикатор шамы
Индикатор
шамдары бар
БАСҚАРУ
ТАҚТАСЫН
ҚҰЛЫПТАУ
Образец
Мануал подходит для устройств