INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 48
26
AM
Կարգաբեր±մ
! Պահպանեք տվյալ ձեռնարկը. Այն
անհրաժեշտ է °քենայի վաճառքի,
փոխանակման, կամ այլ դեպքեր±մ
սարքի շահագործման և գործառն±թյան
պայմաններին ծանոթանալ± համար:
! Ուշադիր կարդացեք ձեռնարկը` այն
պար±նակ±մ է լվացքի °քենայի տեղադրման
և անվտանգ շահագործման կարևոր
տեղեկ±թյ±ններ:
Փաթեթավորման հեռաց±մ և
հավասարակշռեց±մ Փաթեթի հեռաց±մ
1. Հեռացրեք լվացքի °քենայի
փաթեթավոր±մը.
2. Համոզվեք, որ տեղափոխման ընթացք±մ
սարքը չի ´ասվել: Վնասվածքների դեպք±մ
² ²ացրեք սարքը և ան²ջապես կապնվեք
մատակարարի հետ:
3.
Հեռացռեք °քենայի
ետնամաս±մ գտնվող
թվով 4 տեղափոխման
պտ±տակները և
ռետինե խցանները իրենց
²ջադիրներով (տես նկ.)
4. Փակեք անցքերը
±ղեկցող պլաստիկ
խցաններով:
5. Պահեք բոլոր բաղադրիչները, նրանք պետք կգան
լվացքի °քենայի հետագա տեղափոխման ժամանակ:
!Թ±յլ ² տվեք երեխաներին խաղալ փաթեթավորման
հետ:
! Փաթեթավոր±մը և նրա առանճին մասնիկները
նախատեսված չեն սննդի հետ շփվել± համար:
Հավասարակշռեց±մ
1.
Տեղադրեք °քենան հարթ և ամ±ր հատակին
այնպես, որ այն չդիպչի պատերին, կահ±յքին և այլ
առարկաներին:
2. Տեղադր±²ց հետո
հարմարեցրեք °քենայի
ոտնակները պտտել±
²ջոցով (տես նկ.) Դրա
համար թ±լացրեք
հակամանեկը, իսկ
կարգաբեր±²ց հետո
նորից ամրացրեք:
Մեքենայի տեղադր±²ց հետո ստ±գեք նրա իրանի
վերին մակերեսի հորիզոնական±թյ±նը, այն չպետք
է գերազանցի 2µ-ը:
Սարքի ճիշտ հավասարակշռեց±մը կօգնի
հետագայ±մ °քենայի աշխատանքի
ընթացք±մ զերծ ³ալ աղմ±կից, վիբրացիայից և
տեղաշարժերից:
Եթե լվացքի °քենան տեղակայված է խալով
պատված հատակին համոզվեք, որ նրա իրանը
բարձր է խալ± ծածկ±յթից: Հակառակ դեպք±մ
°քենայի օդափոխ±թյ±նը կխանգարվի կամ
կընդատվի:
Միաց±մը ջրատարին և էլեկտրական ցանցին
Ջրամ±տքի խողովակի ²աց±մը
1. Տեղադրեք А ²ջադիրը
ջրամ±տքի խողովակի
ծայրին, այն±հետև
ձգեք վեջինս սառը ջրի
ջրատարի ելքի ¾ դ±յմ
պար±րակավոր անցքին:
(տես նկ.) Միացնել±ց
առաջ բացեք ջրատար
խողովակը և թ±յլ տվեք
ջրին թափվել
2. Միացրեք ջրամ±տքի
խողովակը լվացքի
°քենային, ձգելով այն
°քենայի ետևի վերին
աջ մաս±մ գտնվող
ջրընդ±նիչի վրա (տես
նկ.)
1.Համոզվեք, որ խողովակը ոլորված և սեղմված չէ:
! Անհրաժեշտ է, որ ջրի ճնշ±մը լինի Տեխնիկական
բն±թագրերի աղյ±սակ±մ բերված արժեքների
սահմաններ±մ (տես էջ 27):
! Եթե ջրամ±տքի խողովակի երկար±թյ±նը
չբավարարի դի°ք Արտոնագրրված սպաարկման
կենտրոն:
! Երբեք ² օգտագործեք օգտագործված կամ հնամաշ
խողովակներ:
A
Образец
Мануал подходит для устройств