INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 48
28
AM
Տեխնիկական սպասարկ±մը և
խնամքը
Մղիչի մաքր±մը
Լվացքի °քենան ±նի ինքնամաքրվող ջրահեռացման
մղիչ, որը չի պահանջ±մ մաքր±մ կամ յ±րահատ±կ
սպասարկ±մ: Սակայն մանր իրերը (°տաղադրա³եր,
կոճակներ և այլն) կարող են պատահաբար
ընկնել մղիչի °ջ: Դրանց դ±րս բերման համար
մղիչը սարքավորված է «որսիչով»՝ ֆիլտրով, որի
հասանելի±թյ±նը սահմանափակված է առջևվի
ներգևի վահանակով:
! Համոզվեք, որ լվացման փ±լը ավարտված է, և
անջատեք սարքը էլեկտրական ցանցից
Պատյանին հասնել±
համար` 1. Դ±րս բերեք
°քենայի ներքևի
վահանակը`սեղ°ք
կենտրոնւմ, այն±հետև
կողքերից ձգեք դեպի
ներքև և հանեք (տես նկ.)
2. Քանդեք պատյանի
կափարիչը, պտտելով
այն ժամաց±յցի սլաքին
հակառակ (տես նկ),
հնարավոր է ջրի քիչ
արտահոսք մղիչից՝ դա
նորմալ երև±յթ է:
3. Մանրակրկիտ մաքրեք պատյանը ներսից:
4. Կափարիչը ձգեք տեղը:
5. Տեղադրեք առջևի վահանակը, նախապես
համոզվելով, որ կեռիկները մտել են համապատասխան
կապօղակների °ջ:
Ջրամ±տքի խողովակի ստ±գ±մ
Ստ±գեք խողովակը ոչ պակաս քան տարին °կ
անգամ: Ջրի արտահոսքի ցանկացած նշանների կամ
´ասվածքների դեպք±մ անհապաղ փոխարինեք
խողովակը: Մեքենայի աշխատանքի ժամանակ ճնշման
տակ գտնվող ´ասված խողովակը կարող է պայթել:
! Երբեք ² օգտագործեք հնամաշ խողովակներ
Ջրի և էլեկտրական±թյան անջատ±մ
• Փակեք ջրամատակարարման ծորակը յ±րաքանչյ±ր
լվացքից հետո: Այդպիսով կպակասի է °քենայի
ջրատար համակարգի մաշված±թյ±նը և վերացվ±մ է
ջրի արտահոսքի հնարավոր±թյ±նը:
• Պարտադիր հանեք խրոցը վարդակից °քենան
լվանալ±ց և սպասարկել±ց առաջ:
Լվացքի °քենայի խնամքը
• Մեքենայի արտաքին և ռետինե մասերը մաքրեք
փափ±կ գործվածքով և տաք օճառաջրով: Մի
օգտագործեք լ±ծիչներ կամ հղկիչ մաքրող նյ±թեր:
• Լվացքի °քենան իր °ջ ներառ±մ է
ներքին
դետալների «Ինքնամաքր±մ»,որը պետք է իրականացնել
առանց որևէ սպիտակեղենի:Լվացքի ընթացք±մ որպես
օգնող ²ջոց կարելի է օգտագործել լվացքող նը±թեր
(կեղտոտ լվացքին համապատասխան քանակի 10%
չափով), կամ լվացքի °քենայի մաքրման համար
նախատեսված հատ±կ նյ±թեր:
Խորհ±րդ է տրվ±մ °քենայի մաքր±մը իրականացնել
ա°ն 40 փ±լը °կ:
Ծրագրի °կնարկի համար ²աժամանակ սեղ°ք А
և В կոճակները և սեղմած պահեք 5 վարկյան (տես
նկ.) Ծրագիրը կ°կնարկի և կտևի մոտ 80 րոպե:
Փ±լի կանգնացնել± համար սեղ°ք остановки цикла
Մեկնարկ/Դադար կոճակը
Լվացող նյ±թերի բաշխիչի խնամքը
Սեղ°ք լեզվակին (1)
և հանեք բաշխիչը(2):
Լվացեք այն հոսող ջրի
տակ: Այդ գորժող±թյ±նը
անհրաժեշտ է հաճախակի
կրկնել
.
Մեքենայի դռնակի և թմբ±կի խնամքը
Յ±րաքանչյ±ր լվածքից հետո °քենայի դռնակը
թողեք կիսաբաց՝ թմբ±կ±մ տհաճ հոտերի և
բորբոսի առաջաց±²ց խ±սափել± համար:
2
1
1
2
3
A
B
Образец
Мануал подходит для устройств