INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 48
29
AM
Զգ±շաց±մ և
Խորհրդատվ±թյ±ն
!
Լվացքի °քենան նախագծված և արտադրված
է անվտանգ±թյան ²ջազգային նոր°րին
համապատասխան:
ւշադիր կարդացեք այս զգ±շաց±³երը, որոնք կազմված
են ձեր իսկ անվտանգ±թյան նկատառ±³երից ելնելով
. Անվտանգ±թյան ընդհան±ր դր±յթներ
• Մեքենայի օգտագործ±²ց հետո անպայման անջատեք
այն էլեկտրական ցանցից և փակեք ջրամատակարարման
ծորակը:
• Լվացքի °քենան նախատեսված չի նվազ մտավոր,
ֆիզիկական կամ զգայարանական կարող±թյ±ններով
օժտված կամ գիտելիքների և կյանքի փորձի
բացակայ±թյան տեր անձանց, եթե նրանք չեն գտնվ±մ
հսսկող±թյան տակ և կամ տեղեկացված չեն սարքի
օգտագործման մասին իրենց անվտանգ±թյ±նը
ապահովող անձի կող²ց: Երեխաները պետք է գտնվեն
հսկող±թյան տակ լվացքի °քենայի հետ խաղալ±
հնարավ±ր±թյ±նը բացառել± նպատակով:
• Լվացքի °քենան պետք է օգտագործվի ²այն
°ծահասակների կող²ց, որոնք կօգտվեն տվյալ
ձեռնարկի խորհրդատվ±թյ±նից:
• Մի դիպչեք °քենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
խոնավ են, ² օգտվեք °քենայից ոտաբոբիկ :• Մի դիպչեք
°քենային, եթե ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը խոնավ են, ²
օգտվեք °քենայից ոտաբոբիկ:
• Մի բացեք լվացող նյ±թերի բաշխիչը °քենայի
աշխատանքի ընթացք±մ:
• Մի դիպչեք հեռացվող ջրին`նրա ջերմաստիճանը կարող
է շատ
բարձր լինել:
• Կատեգոռիկ արգելվ±մ է դռնակը ±ժով բացել`դա
կարող է հանգեցնել դռնակի պատահական բացվել±ց
պահպանող °խանիզ² ´ասմանը:
• Անսարք±թյան դեպք±մ ոչ ² պարագայ±մ ² դիպչեք
°քենայի ներսի մասերին`փորձելով սարքել այն:
• Հետեվեք, որ երեխաները չմոտենան աշխատող
°քենային:
• Լվացքի ընթացք±մ °քենայի դռնակը կարող ե
տաքանալ
• Անհրաժեշտ±թյան դեպք±մ տեղաշարժեք °քենան
երկ± կամ երեք հոգով չափազանց զգ±շ±թյամբ: Երբևիցե
² տեղափոխեք °քենան ²այնակ, քանզի այն շատ ծանր
է:
• Լվացքի °քենայի °ջ սպիտակեղենի բեռն±²ց առաջ
համոզվեք, որ թմբ±կը դատարկ է:
• Օգտահան±թյ±ն •Փաթեթավորման նյ±թերի
վերաց±մ`պահպանեք
փաթեթավորման նյ±թերի վերացման գործող
պահանջները:
Համաձայն 2012/19/EU Եվրոպական Հրահանգի
էլեկտրական և էլեկտրոնային սարգավոր±³երի
օգտահանման վերաբերյալ սարգավոր±³երը չպետք
է դեն նետվեն քաղաքային աղբի հետ ²ասին: Շարքից
դ±րս եկած սարգերը պետք է առանձին հավաքվեն
վերջիններիս օգտահանման օպտի²զացիայի, ինչպես
նաև շրջակա ²ջավայրի և առողջ±թյան անվտանգ±թյան
նկատառ±³երից ելնելով:Բոլոր սարգերի վրա փակցված
ջնջված աղբաման պայմանանշանը ծառայ±մ է որպես
հիշեց±մ դրանց առանձին օգտահանման մասին:
Սարգերի օգտահանման մասին ավելի մանրամասն
տեղեկ±թյաններ ստանալ± համար կարող եք դի°լ
հատ±կ պետական կազմակերպ±թյ±ններ
Սպիտակեղենի կարգաբերման համակարգ
Չափազանց վիբրացիայից խ±սափել± և
սպիտաակեղենի հավասարաչափ բաշխման նպատակով
°քենան ա°ն անգամ քա°լ±ց առաջ կատար±մ է
լվացքի արագ±փյ±նը քիչ գերազանցող արագ±թյամբ
պտ±յտներ:Եթե ² քանի փորձից հետո սպիտակեղենը
ճիշտ բաշխված չեղավ, °քենան քամ±մը կիրականացնի
նախատեսվածից ցածր արագ±թյան տակ:Սխալ
կարգաբերման պատճառով °քենան կարող է քա°լ±
փոխարեն սպիտակեղենի կարգաբեր±մ կատարի:
Սպիտակեղենի ճիշտ բաշխման և կարգաբերման
օպտի²զացիայի համար խորհ±րդ է տրվ±մ մանր և °ծ
կտոր սպիտակեղենը ²ախառնել:
Տեղափոխման և պահպանման պայմանները
• Փաթեթավորած լվացքի °քենան անհրաժեշտ
է պահպանել 80%-ից ոչ ավել հարաբերական
խոնավ±թյան բնական օդափոխ±թյամբ
փակ տարածքներ±մ: Եթե °քենան երկար
ժամանակ չի օգտագործվել± և պահպանվել± է
չջեռ±ցվող տարացք±մ, անհրաժեշտ է °քենայից
ամբողջ±թյամբ հեռացնել ջ±րը:
Մեքենայի տեղափոխել±ց առաջ անհրաժեշտ է
տեղադրել տեղափոխման պտ±տակները իրենց
²ջադիրներով, որպեսզի բացառվի լվացքի
°քենայի բաքի ´աս±մը: Մեքենան անհրաժեշտ
է տեղափոխել ±ղահայաց դիրք±մ ապահով
ամրացնելով այն փակ ծածկով տրանսպորտային
²ջոցով:
Արգելվ±մ է լվացքի °քենան ենթարկել հարվածիչ
բեռնավորման բեռնափոխադրման աշխատանքների
ընթացք±մ:
Образец
Мануал подходит для устройств