INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 48
30
AM
Լվացքի °քենայի նկարագիրը
Լվացող նյ±թերի բաշխիչ`լվացող նյ±թերի և
հավել±³երի բեռնման համար (տես Լվացող նյ±թեր և
սպիտակեղենի տեսակներ)
Միաց±մ/Անջատ±մ կոճակ`
ծառայ±մ է լվացքի °քենայի ²ացման և անջատմանը
PUSH & WASH կոճակ: (տես Լվացող նյութեր և
սպիտակեղենի տեսակներ)
Ծրագրեր ընտր±թյան վահանակ`ծառայ±մ է ծրագրի
ընտր±թյանը :Ծրագրի կատարման ընթացքւմ վահանակը
չի պտտվ±մ:
Ֆունկցիաներ` Հավելյալ ֆունկցիաների ընտրության
կ ո ճ ա կ ց ո ւ ց ի չ ո վ : Ը ն տ ր վ ա ծ ֆ ո ւ ն կ ց ի ա յ ի ն
համապատասխանող ց±ցիչը կ³ա ²ացած:
ԲԼՈԿԱՎՈՐ¶Մ ց±ցիչով կոճակ
:
Կառավարման վահանակի բլոկավորումը միացնելու
համար անհրաժեշտ է կոճակը սեղմած պահել մոտ 2
վայրկյան: Միացված
պայմանանշանը էկրանի վրա
նշանակ±մ է, որ կառավարման վահանակը բլոկավորված
է (բացառությամբ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄ կոճակի):
Այսպիսով հնարավոր չէ հանկարծակի փոփոխել
ծրագիրը, հատկապես եթե տանը երեխաներ կան:
Կառավարման վահանակի բլոկավոր±մը անջատել±
համար կոճակը կրկին սեղմած պահեք մոտ 2 վայրկյան:
Ջերմաստիճանի ընտր±թյան կարգավորիչ`ծառայ±մ
է ջերմաստիճանի կարգավորման կամ սառը ջրում
լվացքի ընտրությանը(տես «Անհատականացված
կարգավոր±մ»):
Քամում կարգավորիչ ցուցիչով`ծառայում է քամելու
արագ±թյան ընտր±թյանը կամ նրա բացառմանը (տես
«Անհատականացված կարգավոր±մ»):
Հետաձգված Մեկնարկ գործառույթը`հետաձգում է
°կնարկը ²նչև 9 ժամ: Սեղ°ք կոճակը ² քանի անգամ
մինչև տվյալ արժեքին համապատասխան ցուցիչի
²անալը Չորրորդ սեղմ±²ց գործառ±յթը կանջատվի:
Ծանուցում` Մեկնարկ/Դադար ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
կոճակին սեղմելով կարելի է փոփոխել հետաճգման
արժեքը,սակայն միայն փոքրանալու կողմ, մինչև
ընտրված ծրագրի °կնարկը:
!Այս գործառ±յթը համատեղելի է բոլոր գործառ±յթների
հետ:
Լվացման փուլերի ցուցիչներ` միանում են փուլի
կատարման հերթական±թյան տեսողական ընկալման
համար: Միացված ցուցիչը համապատասխանում է
ընրացիկ փ±լին
ԴՌՆԱԿԸ ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է ց±ցիչ ՝ ց±յց է տալիս լվացքի
°քենայի դռնակի բացել± հնարավոր±թյ±նը(տես նկ.):
ՄԻԱՑ¶Մ / ԱՆՋԱՏ¶Մ կոճակ՝ ծառայ±մ է լվացքի
°քենայի ծամանակավոր ²ացման և անջատման համար
Լվացման փ±լի ժամանակավոր դադարի համար սեղ°ք
կոճակը՝ ց±ցիչը կթարթի նարնջագ±յն լ±յսով, իսկ մյ±ս
փ±լի ց±ցիչը կ³ա ²ացած: Եթե «LOCK»
ց±ցիչը
անջատվեց, կարելի է
բացել դռնակը (սպասեք մօտ 3
րոպե). Լվացման դադարի պահից վերագործարկելու
համար նորից սեղ°ք այդ կոճակը:
Սպասողական ռեժիմ
Տվյալ լվացքի մեքենան համապատասխանում է
էլեկտրաէներգիայի տնտեսման նոր նորմատի´երին,
կոմպլեկտավորված է ավտոմատ անջատման (էներգիայի
պահպանման ռեժիմ) համակարգով, որը միանում
է մեքենայի 30 րոպե պարապուրդից հետո: Սեղմեք
Միացում/Անջատում կոճակը մեկ անդամ և մեքենան
կրկին կ²անա:
Կառավարման վահանակ
ԼՎԱՑՈՂ ՆՅ¶ԹԵՐԻ
ԲԱՇԽԻՉ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ընտր±թյան
կարգավորիչ
ՋԵՐՄ¶ԹՅ ¶Ն
ը ն տր ո ւ թ յ ան
կ ո ճ ակ
ՔԱՄ¶Մ կոճակ
Փ¶ԼԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԵՐԹԻ ց±ցիչ
ՀԱՎԵԼԱՅԱԼ
ԳՈՐԾԱՌ¶ՅԹՆԵՐ
ց±ցիչով կոճակ
Փ¶ԼԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՀԵՐԹԻ ց±ցիչ
ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ
ՌԵԺԻՄ ց±ցիչ
կոճակ
PUSH & WASH
ՄԻԱՑ¶Մ/ԱՆՋԱՏ¶Մ կոճակ
ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ
ց±ցիչով կոճակ
ԲԼՈԿԱՎՈՐ¶Մ
ց±ցիչով կոճակ
Образец
Мануал подходит для устройств