INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 48
31
AM
Ց±ցիչներ
Ց±ցիչները հայտն±մ են օգտատերերին կարևոր
տեղեկ±թյ±ններ:
Ց±ցիչների արժեքները՝
Հետաձգված Մեկնարկ: Ժրագրի °կնարկից
հետո կսկսի թարթել հետաձգման ժամանակին
համապատասխան ց±ցիչը (տես.
«Անհատականացված ծրագրեր»)
Ժամանակի պակասել± հետ °կտեղ կարտացոլվի
°կնարկին ³ացած ժամանակը իրեն
համապատասխան ց±ցիչով
Հետաձգված ժամանակի սպառման հետ °կտեղ
կակտիվանա ընտրված ծրագիրը
Ցիկլի ընթացիկ փ±լ
Լվացքի ցիկլի ընթացք±մ ց±ցիչները ²անալ± են RU
°կը մյ±սի ետևից՝ց±յց տալով ծրագրի կատարման
փ±լերը
Հավելյալ գործառ±յթների կոճակները և դրանց
համապատասխան ց±ցիչները
Գործառ±յթի ընտր±թյան հետ °կտեղ ²ան±մ է
նրան համապատասխանող ց±ցիչը: Եթե ընտրված
գործառ±յթը անհամատեղելի է ընտրված ծրագրի հետ,
ապա համապատասխանող ց±ցիչը կթարթի և գործառ±յթը
չի ²անա:Եթե ընտրված հավելյալ գործառ±յթը
ահնամատեղելի է նախորոք բեռնված հավելյալ գործառ±յթի
հետ ,կթարթի համապատասղան ց±ցիչը, 3 անգամ
կհնչի ձայնային ազդանշանը, արդյ±նք±մ կակտիվանա
վերջինը ընտրված գարծառ±յթը և կթարթի նրան
համապատասխանող ց±ցիչը
Դռնակի բլոկավորման ց±ցիչ: Միացված ց±ցիչը
նշանակ±մ է, որ դնակը բլոկավորված է պատահական
բացել±ց խ±սափել± համար:Ց±ցիչի անջատվել±ց
մոտ 3 րոպե հետո դ±ք կկարողանաք բացել դռնակը: Եթե
անհրաժեշտ է դռնակը բացել փ±լի °կնարկից հետո,
ապա սեղ°ք ՄԵԿՆԱՐԿ/ԴԱԴԱՐ կոճակը:ԴՌՆԱԿԸ
ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է ց±ցիչի անջատվել±ց հետո դռնակը
կարող եք բացել:
Ծրագրի °կնարկման կարգը
Արագ ծրագրավոր±մ
1.Սպիտակեղենի բեռն±մ: Բացեք դռնակը: Բեռնեք
սպիտակեղենը, մաքսիմալ հնարավոր քանակը
չգերազանցելով(տես Ծրագրերի աղյ±սակ)
2. Լվացող նյ±թերի չափաբաշխ±մ
Քաշեք չափաբաշխիչը և լցրեք լվացող նյ±թերը իրենց
համապատասխան խցիկների °ջ(տես Լվացող նյ±թեր
և սպիտակեղենի տեսակներ )
3.Փակեք դռնակը
4.Սեղ°ք PUSH & WASH կոճակըլվացման ծրագրի
°կնարկի համար:
Ավանդական ծրագրավոր±մ
1. Միացրեք °քենան` սեղ°լով Միաց±մ/Անջատ±մ
կոճակը: Բոլոր ց±ցիչների լ±յսերը կ²անան ² քանի
վարկյանով, այն±հետև կմարեն և կսկսի թարթել
Մեկնարկ/Դադար ց±ցիչը
2. Լիցքավորեք սպիտակեղենը և փակեք °քենայի
դռնակը:
3. Ծրագրեր կարգավորիչի օգն±թյամբ բեռնեք
անհրաժեշտ ծրագիրը
Լ վ աց ո ւ մ
Ող ո ղ ո ւ մ
Քամ ո
ւ մ
Ջր ահ ե ռ աց ո ւ
ջրահեռաց±մ
Փ±լի ավարտ
4. Ընտրեք լվացման ջերմաստիճանը (տես
Անհատականացված կարգավոր±³եր )
5. Ընտրեք քա°լ± արագ±թյ±նը (տես
Անհատականացված կարգավոր±³եր )
6. Բեռնեք լվացող նյ±թերը և հավել±³երը (տես
Լվացող նյ±թեր և սպիտակեղենի տեսակներ )
7. Գործածեք անհրաժեշտ հավելյալ գործառ±յթները
8. Մեկնարկեք ծրագիրը Մեկնարկ/Դադար կոճակի
օգն±թյամբ, համապատասխան ց±ցիչը կ²անա
կապ±յտ լ±յսով:Բեռնված փ±լը դադարեցնել±
համար ն±յն կոճակի սեղմ±մով դադարեցրեք տվյալ
փ±լը և գործածեք նորը:
9. Ծրագրի ավարտին կ²անա
(ԱՎԱՐՏ) ց±ցիչը:
Դռնակը կարող եք բացել Դռնակի բլոկավորման
ց±ցիչի
անջատվել±ց հետո: Հանեք սպիտակեղենը,
°քենայի դռնակի դ±ռը թողեք կիսաբաց թմբ±կի
չորացման նպատակով: Անջատեք °քենան`սեղ°լով
Միաց±մ/Անջատ±մ կոճակը:
Образец
Мануал подходит для устройств