INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 48
35
AM
Անսարք±թյ±նները և դրանց
վերացման °թոդները
Լվացքի անբավարար արդյ±նքի կամ անսարք±թյ±նների առաջացման դեպք±մ ²նչ Արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն
դի°լը կարդացեք այս բաժինը: Շատ դեպքեր±մ դ±ք ինքներդ կկարողանաք լ±ծել առաջացած խնդիրները:
Հայտնաբերված անսարք±թյ±նը
Լվացքի °քենան չի ²ան±մ.
Լվացքի փ±լը չի ակտիվան±մ
Լվացքի °քենան ջրով չի
լցվ±մ
Լվացքի °քենան անընդհատ լցն±մ և
դատարկ±մ է ջ±րը
Լվացքի °քենան չի իրականացն±մ
ջրահեռաց±մ և քամ±մ ժրագրերը
Ուժեղ վիբրացիա քա°լ±
ժամաանակ
Ջրի արտահոսք լվացքի °քենայից
Միացմ±մ/ ԴՌՆԱԿԸ
ԲԼՈԿԱՎՈՐՎԱԾ Է ց±ցիչը հաճախ
թարթ±մ է որևէ այլ ց±ցիչի հետ
²ասին Փրփ±րի չափազանց
քանակի
առաջաց±մ
Փրփ±րի չափազանց քանակի
առաջաց±մ
Push & Wash գործառ±յթը չի ²ան±մ
Հնարավոր պատճառներ/Վերացման °թոդներ
Խրոցը ագ±ցած չէ վարդակին կամ վատ է ագ±ցած, ինչը խափան±մ է
կոնտակտը:
Բնակարան±մ անջատված է էլ.հոսանքը
Վատ է փակված °քենայի դռնակը
Սեղմված չէ ՄԻաց±մ/Անջատ±մ կոճակը
Սեղմված չէ Մեկնարկ/Դադար կոճակը
Ջրի մատ±ցման խողովակը փակ է
Ծրագրավորած է փ±լի գործարկման հետաձգ±մ
Ջրամատակարարման խողովակը ²ացված չի ծորակին
Խողովակը սեղմված է
Փակ է ջրի մատակարարման ծորակը
Տանը ջ±ր չկա
Ջրմ±ղի ճնշ±մը բավականաչափ չէ
Սեղմված չի եղել Մեկնարկ/Դադար կոճակը
Ջրահեռացման խողովակը գտնվ±մ է գետնի մակևրեվ±յթից 65 ցածր կամ 100 սմ
բարճր(տես Տեղադր±մ).
Ջրահեռացման խողովակի ծայրը գտնվ±մ է ջրի °ջ (տես Տեղադր±մ).
Պատի ջրահեռաց±մը չ±նի օդահեռացման խողովակ
Եթե ստ±գել±ց հետո °քենան շար±նակ±մ է ոչ լիարժեք աշխատել, դի°ք
Արտոնագրրված սպաարկման կենտրոն
Եթե ջրահեռաց±մը ²ացված է կոյ±ղւն, ի նկատի ±նեցեք, որ բարճր հարկեր±մ
կարող է առաջանալ«սիֆոնային էֆֆեկտ»`°քենան անընդհատ լցն±մ և
դատարկ±մ է ջ±րը: Դրանից խ±սափել± համար անհրաժեշտ է տեղադրել
հատ±կ փական (հակասիֆոն)
Ընտրված ծրագիրը չի նախատես±մ ջրի հեռաց±մ, որոշ ծրագրերի համար
անհրաժեշտ է իրականացնել հավելյալ ջրահեռաց±մ
Ջրահեռացման խողովակը սեղմված է (տես.Տեղադր±մ).
Աղբոտված է կոյ±ղին
Լվացքի °քենայի տեղադրման ժամանակ թմբ±կը սխալ է
հակաբլոկավորված (տես Տեղադր±մ).
• Լվացքի °քենան վատ է հավասարակշռված (տես Տեղադր±մ).
Մեքենայի և պատի/կահ±յքի ²ջև տարած±թյ±նը բավարար չէ (տես
Տեղադր±մ).
Վատ է ամրեցված մատակարար խողովակը (տես Տեղադր±մ).
Լվացող նյ±թերի բաշխիչը աղբոտված է: Բաշխիչի մաքր±մ`տես
Տեխնիկական սպասարկ±մ և խնամք
Վատ է ամրեցրած ջրահեռացման խողովակը (տես Տեղադր±մ).
Անջատեք °քենան, հանեք խրոցը վարդակի ²ջից, սպասեք 1 րոպե,
այն±հետև նորից ²ացրեք °քենան:
Եթե անսարք±թյ±նը չի վերան±մ, դի°ք Արտոնագրրված սպաարկման
կենտրոն
Լվացող նյ±թը նախատեսված չի լվացքի °քենայի համար (փաթեթի վրա
պետք է նշված լինի «լվացքի °քենայի համար» կամ «ձեռքի և °քենայի
լվացքի համար»).
Լվացող նյ±թի քանակի չափազանց±մ
Եթե լվացքի °քենայի ²աց±²ց հետո սեղմվել է ±րիշ կոճակ, ապա
անջատեք այդ կոճակը և նոչից գործարկեք Push & Wash գործառ±յթը
Образец
Мануал подходит для устройств