INDESIT BWUA 51051 L S скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 48)

Языки: Русский
Страницы:48
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 48
36
AM
Սերվիսային առայ±թյ±ն
Մինչ Սերվիսային Ծառայ±թյան դի°լը`
• Ստ±գեք, հնարավոր չէ արդյոք ինքն±ր±յն վերացնել անսարք±թյ±նը (տես «Անսարք±թյ±ններ և դրանց
կարգավորման եղանակները»);
• Կրկին °կնարկեք ն±յն ծրագիրը °քենայի աշխատ±նակ±թյ±նը ստ±գել± նպատակով
• Հակառակ դեպք±մ դի°ք в Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն երաշխավորման փաստաթղթ±մ նշված
հեռախոսահամարներով:
! Երբեք ² դի°ք ոչ արտոնագրված սերվիսային կենտրոններ
Արտոնագրված սերվիսային կենտրոն դի°լ±ց հայտնեք`
անսարք±թյան տիպը
°քենայի մոդելը (MOD)
սերիական համարը (S/N) (սերիական№).
• Մեքենայի մոդելը (MOD) և սերիական համարը (S/N) փակցված է լվացքի °քենայի ետևի վահանակին և °քենայի
դռնակի դիմացից
Образец
Мануал подходит для устройств