INDESIT WIA 600 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 60)

Языки: Русский
Страницы:60
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 60
24
BG
Ïðåäè äà ñå ñâúðæåòå ñ îòîðèçèðàíèÿ ñåðâèç:
²
Ïðîâåðåòå äàëè ìîæåòå äà ðàçðåøèòå ñàìè ïðîáëåìà (
âèæ ñòð
.
23);
³
Âêëþ÷åòå îòíîâî ïðîãðàìàòà è ïðîâåðåòå äàëè íåóäîáñòâîòî å îòñòðàíåíî;
³
 ïðîòèâåí ñëó÷àé ñå îáúðíåòå êúì îòîðèçèðàíèÿ òåõíè÷åñêè ñåðâèç íà òåëåôîííèÿ íîìåð,
ïîñî÷åí íà ãàðàíöèîííàòà êàðòà.
±
Íèêîãà íå ñå îáðúùàéòå êúì íåîòîðèçèðàíè òåõíèöè.
Ñúîáùåòå:
³
òèïà íà ïðîáëåìà;
³
ìîäåëà íà ìàøèíàòà (Mod.);
³
ñåðèéíèÿ íîìåð (S/N).
Òàçè èíôîðìàöèÿ ñå íàìèðà íà ôàáðè÷íàòà òàáåëêà, ðàçïîëîæåíà íà ãúðáà íà ïåðàëíàòà ìàøèíà.
Ñåðâèçíî îáñëóæâàíå
Ñåðâèçíî
îáñëóæâàíå
Образец
Мануал подходит для устройств