INDESIT WIA 600 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 60)

Языки: Русский
Страницы:60
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 60
36
GR
Ðñéí êáëÝóåôå ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç:
±
Âåâáéùèåßôå üôé äåí ìðïñåßôå íá åðéëýóåôå ìüíïé óáò ôï ðñüâëçìá
(âëÝðå óåë. 35)
±
ÅðáíåêêéíÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá íá åëÝãîåôå áí ôï ðñüâëçìá áíôéìåôùðßóôçêå
±
Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôï åîïõóéïäïôçìÝíï ôìÞìá ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ðïõ
áíáãñÜöåôáé óôï ðéóôïðïéçôéêü åããýçóçò.
±
Ìçí êáôáöåýãåôå ðïôÝ óå ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõò ôå÷íéêïýò.
ÃíùóôïðïéÞóôå:
±
ôï åßäïò ôïõ ðñïâëÞìáôïò
±
ôï ìïíôÝëï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò (Mod.)
±
ôïí áñéèìü óåéñÜò (S/N).
Ïé ðëçñïöïñßåò áõôÝò âñßóêïíôáé óôçí ôáìðåëßôóá ðïõ õðÜñ÷åé óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ðëõíôçñßïõ.
Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç
ÕðïóôÞñéîç
Образец
Мануал подходит для устройств