INDESIT WIA 600 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 60)

Языки: Русский
Страницы:60
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 60
53
SB
Ïîìî´
Íåèñïðàâíîñòè
Óïîçîðå±à
Îäðæàâà±å
Ïðîãðàìè
Äåòåð³åíòè
Èíñòàëàöè¼à
Îïèñ
Ñè¼àëèöà ÂÐÀÒÀ ÁËÎÊÈÐÀÍÀ:
Êàäà ñâåòëè ñè¼àëèöà ·óê²ó÷åíî¸ ïîêàçó¼å äà ñó âðàòà áëîêèðàíà è äà ñå íå ìîãó îòâîðèòè; êàêî áèñòå
èçáåãëè øòåòó íåîïõîäíî ¼å äà ïðîâåðèòå äà ëè ñè¼àëèöà ñâåòëè ïðå îòâàðà±à âðàòà.
±
Òðåïåðå±å ñè¼àëèöå ÂÐÀÒÀ ÁËÎÊÈÐÀÍÀ óç èñòîâðåìåíî ñâåò²å±å äðóãå ñè¼àëèöå óêàçó¼å íà
íåèñïðàâíîñò. Ïîçîâèòå ñòðó÷íî ëèöå.
Ñè¼àëèöå
Ñè¼àëèöå äà¼ó âàæíå èíôîðìàöè¼å.
Åâî øòà îíå çíà÷å:
Ôàçå ïðà±à:
Òîêîì öèêëóñà ïðà±à ñè¼àëèöå ñå óê²ó÷ó¼ó
¼åäíà çà äðóãîì è ïîêàçó¼ó äîêëå ¼å öèêëóñ
ñòèãàî.
Ïðåòïðà±å/Ïðà±å
Èñïèðà±å
Öåíòðèôóãà
Ïàæ±à: òîêîì ôàçå ïðàæ±å±à ñâåòëå´å
ñè¼àëèöà êî¼à ñå îäíîñè íà ôàçó Öåíòðèôóãà.
Öåíòðèôóãà
ÒÀÑÒÅÐÈ ÔÓÍÊÖÈ£À òàêîµå ñëóæå è êàî
ñè¼àëèöå.
Îäàáèðîì îäðåµåíå ôóíêöè¼å óê²ó÷è´å ñå
îäðåµåíî äóãìå.
Àêî îäàáðàíà ôóíêöè¼à íè¼å êîìïàòèáèëíà ñà
îäàáðàíèì ïðîãðàìîì äóãìå ´å çàñâåòëåòè è
ôóíêöè¼à íå´å áèòè àêòèâèðàíà.
Ó ñëó÷à¼ó äà îäàáåðåòå ôóíêöè¼ó êî¼à íè¼å
êîìïàòèáèëíà ñà ïðåòõîäíî îäàáðàíîì
ôóíêöè¼îì, àêòèâèðà´å ñå ñàìî ïîñëåä±à êî¼ó
ñòå îäàáðàëè.
Образец
Мануал подходит для устройств