INDESIT WIA 600 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 60 из 60)

Языки: Русский
Страницы:60
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 60 из 60
60
SB
Ïðå íåãî øòî ïîçîâåòå ïîìî´:
´
Ïðîâåðèòå äà ëè ñàìè ìîæåòå äà ðåøèòå ïðîáëåì (
âèäè ñòð. 59);
Ïîíîâî çàïî÷íèòå ïðîãðàì äà âèäèòå äà ëè ¼å ïðîáëåì îòêëî±åí;
Ó íåãàòèâíîì ñëó÷à¼ó êîíòàêòèðà¼òå îâëàø´åíî ñòðó÷íî ëèöå íà áðî¼ íàïèñàí íà ãàðàíöè¼è.
±
Íèêàäà íå êîðèñòèòå íåàóòîðèçîâàíå ñåðâèñå.
Îá¼àñíèòå:
âðñòó íåèñïðàâíîñòè;
ìîäåë ìàøèíå (Ìî.);
ñåðè¼ñêè áðî¼ (S/N).
Îâè ïîäàöè ñå íàëàçå íà åòèêåòè íàëåï²åíî¼ íà çàä±î¼ ñòðàíè ìàøèíå.
Ïîìî´
Ïîìî´
195060030.01
05/2007
-
Xerox Business Services
Образец
Мануал подходит для устройств