Miele W 3164 WSS Edition 111 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 72)

Языки: Русский
Страницы:72
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 72
Âàø âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Óïðàâëåíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíîé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Ýêîëîãè÷íàÿ ñòèðêà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ìîþùèå ñðåäñòâà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ïðàâèëüíûé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ ôóíêöèé
(Êîðîòêàÿ, Çàìà÷èâàíèå, Ïðåäâàðèòåëüíàÿ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Åñëè áåëüå áóäåò ñóøèòüñÿ â ñóøèëüíîé ìàøèíå
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ïðàâèëüíîå ïðîâåäåíèå ñòèðêè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Êðàòêàÿ èíñòðóêöèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Îïöèè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Êîðîòêàÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Çàìà÷èâàíèå
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Áîëüøå âîäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Îòæèì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Ñêîðîñòü îêîí÷àòåëüíîãî îòæèìà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Îòæèì ñ ïîëîñêàíèåì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Îòêàç îò îòæèìà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Îáçîð ïðîãðàìì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Ñèìâîëû ïî óõîäó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Èçìåíåíèå õîäà ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Îòìåíèòü ïðîãðàììó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Îñòàíîâêà âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Èçìåíåíèå
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Ïðîãðàììà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Äîáàâëåíèå èëè èçâëå÷åíèå áåëüÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Ñîäåðæàíèå
3
Образец
Мануал подходит для устройств