Miele W 3780 Softtronic скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 3 из 68)

Языки: Русский
Страницы:68
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 3 из 68
Âàø âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ïðåäóïðåæäåíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Óïðàâëåíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíîé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ýêîëîãè÷íàÿ ñòèðêà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè è âîäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Ðàñõîä ìîþùèõ ñðåäñòâ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
Ïðàâèëüíîå ïðîâåäåíèå ñòèðêè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Êðàòêàÿ èíñòðóêöèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Îòæèì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ áàðàáàíà ïðè ïîñëåäíåì îòæèìå
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Îòæèì ñ ïîëîñêàíèåì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Îòêàç îò îêîí÷àòåëüíîãî îòæèìà (Áåç ñëèâà)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Îòêàç îò îòæèìà ñ ïîëîñêàíèåì è îêîí÷àòåëüíîãî îòæèìà (Áåç
u
)
. . . .
19
Îòñðî÷êà ñòàðòà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Îáçîð ïðîãðàìì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Âûïîëíåíèå ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ñèìâîëû ïî óõîäó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Èçìåíåíèå õîäà ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Îòìåíà ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Îñòàíîâêà âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Èçìåíåíèå
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Äîáàâëåíèå èëè èçâëå÷åíèå áåëüÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Çàùèòíàÿ áëîêèðîâêà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Ñîäåðæàíèå
3
Образец
Мануал подходит для устройств