Miele W 3780 Softtronic скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 68)

Языки: Русский
Страницы:68
Описание:Стиральная машина
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 68
Óñòàíîâêà òðàíñïîðòèðîâî÷íîãî êðåïëåíèÿ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Âûðàâíèâàíèå ìàøèíû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Âûâîðà÷èâàíèå è çàêðåïëåíèå íîæåê
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Âñòðàèâàíèå ïîä ñòîëåøíèöó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Óñòàíîâêà ñòèðàëüíîé è ñóøèëüíîé ìàøèí â êîëîííó
. . . . . . . . . . . . . . . .
49
Ñèñòåìà çàùèòû îò ïðîòå÷åê âîäû Miele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Ïîäà÷à âîäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Ñëèâ âîäû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðîñåòè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Ïàðàìåòðû ðàñõîäà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Óêàçàíèå äëÿ ñðàâíèòåëüíûõ èñïûòàíèé:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ïðîãðàììèðóåìûå ôóíêöèè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Âõîä â ìåíþ "Ïðîãðàììèðóåìûå ôóíêöèè"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Âûáîð ïðîãðàììèðóåìîé ôóíêöèè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Íàñòðîéêà ïðîãðàììèðóåìîé ôóíêöèè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Âûõîä èç ìåíþ "Ïðîãðàììèðóåìûå ôóíêöèè"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
ßçûê
F
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Àêâà ïëþñ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Ùàäÿùèé ðåæèì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Îõëàæä. ðàñòâîðà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Ïèí-êîä
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Åäèíèöà èçì. òåìï
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Çóììåð
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Ïîäòâåðæä. ñèãíàë
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
ßðêîñòü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Êîíòðàñòíîñòü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Äèñïë. â ðåæ. îæèä
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Ïàìÿòü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Çàù. îò ñìèí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Äîïîëíèòåëüíî ïðèîáðåòàåìûå ïðèíàäëåæíîñòè
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
CareCollection
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà òîâàðà
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ñîäåðæàíèå
5
Образец
Мануал подходит для устройств